HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 58 of 77)

Languages: Turkish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 77
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
:čQGRZV
aracını
čQGčUPH
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
:čQGRZV
aracını
čQGčUPH
WDOčPDWODUČ
yalnızca
ċQJčOč]FH
olarak mevcuttur.
Yalnızca .exe dosyaları sunulduğu
čÂčQ
bu aracı
čQGčUPHN
üzere
:čQGRZV
yüklü
EčU
EčOJčVD\DU
kullanmanız
JHUHNčU²
En
\HQč
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
:čQGRZV
sürümünü
čQGčUPH
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
:čQGRZV
aracını
čQGčUPHN
čÂčQ
şu adımları
č]OH\čQ´
1.
JRµWHFKFHQWHUµSFGčDJV
DGUHVčQH
JčGčQ²
HP PC
'čDJQRVWčFV
ana sayfası
JÑU×QW×OHQčU²
2.
HP
'čDJQRVWčFV
:čQGRZV
Yükle
³\č
VHÂčQ
ve sonra
EčOJčVD\DUčQč]GD
veya
EčU
USB
ƮDVK
sürücüde
EčU
konum
VHÂčQ²
Araç
VHÂčOHQ
konuma
čQGčUčOčU²
HP Hardware
'čDJQRVWčFV
:čQGRZV
aracını ürün adı ya da numarasına göre
čQGčUPH
(yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
NOT:
Bazı ürünler
čÂčQ
yazılımı USB
ƮDVK
sürücüye
čQGčUPHN
üzere ürün adının ya da numarasının
kullanılması
JHUHNOč
RODEčOčU²
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
:čQGRZV
aracını ürün adı ya da numarasına göre
čQGčUPHN
čÂčQ
şu adımları
č]OH\čQ´
1.
support
DGUHVčQH
JčGčQ²
2.
Yazılım ve
V×U×F×OHUč
al
ÑúHVčQč
VHÂčQ±
ürününüzün türünü
VHÂčQ
ve görüntülenen arama kutusuna ürün
adını veya numarasını
JčUčQ²
3.
Tanılama
bölümünde
ċQGčU
³č
VHÂWčNWHQ
sonra
EčOJčVD\DUČQČ]D
veya
ƮDVK
sürücünüze
čQGčUčOHFHN
olan
čOJčOč
:čQGRZV
tanılama sürümünü seçmek
čÂčQ
HNUDQGDNč
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ²
Araç
VHÂčOHQ
konuma
čQGčUčOčU²
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
:čQGRZV
aracını yükleme
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
:čQGRZV
aracını yüklemek
čÂčQ
şu adımları
č]OH\čQ´
%čOJčVD\DUČQČ]GD
.exe dosyasının
čQGčUčOGčúč
klasöre ya da USB
ƮDVK
sürücüye
JčGčQ±
.exe dosyasına
ÂčIW
tıklayın ve ardından
HNUDQGDNč
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ²
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
UEFI aracını kullanma
NOT:
Yalnızca .exe dosyaları
WHPčQ
HGčOPHVčQGHQ
dolayı
:čQGRZV
10 S
EčOJčVD\DUODUGD
HP UEFI destek
ortamını
čQGčUčS
oluşturmak
čÂčQ
:čQGRZV
yüklü
EčU
EčOJčVD\DU
ve USB
ƮDVK
sürücü kullanmanız
JHUHNčU²
Daha
fazla
EčOJč
čÂčQ
bkz.
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
UEFI aracını
EčU
USB
ƮDVK
sürücüye
čQGčUPH±
sayfa
47
.
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
UEFI
¶8QčIčHG
([WHQVčEOH
)čUPZDUH
Interface),
EčOJčVD\DU
donanımının düzgün
çalışıp çalışmadığını
EHOčUOHPHN
čÂčQ
tanılama sınamaları yapmanıza
čPNDQ
YHUčU²
Araç, donanım arızalarını
čĻOHWčP
VčVWHPč
veya
GčúHU
yazılım
EčOHĻHQOHUčQčQ
yol
DÂDEčOHFHúč
sorunlardan
č]ROH
etmek
čÂčQ
čĻOHWčP
VčVWHPč
dışında çalışır.
%čOJčVD\DUČQČ]GD
:čQGRZV
başlatılamıyorsa HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
UEFI aracını kullanarak donanım
sorunlarını
WDQČOD\DEčOčUVčQč]²
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
:čQGRZV
tarafından donanımın
GHúčĻWčUčOPHVčQč
JHUHNWčUHQ
EčU
arıza
WHVSčW
HGčOGčúčQGH
24 basamaklı
EčU
Arıza
.čPOčúč
kodu oluşturulur. Sorunu çözmek üzere yardım almak
čÂčQ´
46
Bölüm 10
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
aracını kullanma
Sample