HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 23 of 74)

Languages: Danish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 74
Ikon
Beskrivelse
Reducerer skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
Øger skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
Åbner websiden "Hvordan du får hjælp i Windows 10".
Skifter mellem visning af billedet på de skærmenheder, der er tilsluttet systemet. Hvis f.eks. en skærm er
sluttet til computeren og du gentagne gange trykker på denne tast, ændres skærmbilledet fra
computerskærmen til den tilsluttede skærm, så det samme billede vises på både computerskærmen og
skærmen.
Slår baggrundslys i tastaturet fra eller til. På udvalgte produkter kan du justere lysstyrken for tastaturets
baggrundslys. Tryk på tasten
ƮHUH
gange for at justere lysstyrken fra høj (når du tænder for computeren
første gang) til lav og slukket. Når du har justeret tastaturets baggrundslys, vender baggrundslyset tilbage til
din forrige indstilling, hver gang du tænder for computeren. Tastaturets baggrundslys slukkes efter
30 sekunder uden aktivitet. For at tænde for tastaturets baggrundslys skal du trykke på en vilkårlig tast eller
trykke på TouchPad'en (kun udvalgte produkter). Sluk for denne funktion, hvis du vil spare på batteriet.
Afspiller det forrige nummer på en lyd-cd eller det forrige afsnit på en dvd eller Blu-ray-disk (BD).
Starter en lyd-cd, dvd eller bd, sætter den på pause eller genoptager afspilningen.
Afspiller næste nummer på en lyd-cd eller næste afsnit på en dvd eller bd.
Standser lyd- eller videoafspilning af en cd, dvd eller bd.
Reducerer højttalerlydstyrken trinvist, når du holder tasten inde.
Forøger højttalerlydstyrken trinvist, når du holder tasten inde.
Slår højttalerlyden til eller fra.
Aktiverer eller deaktiverer
Ʈ\WLOVWDQG
og den trådløse funktion.
BEMÆRK:
Tasten Flytilstand benævnes også knappen Trådløs.
BEMÆRK:
Der skal i forvejen være opsat et trådløst netværk, hvis du vil oprette en trådløs forbindelse.
Tastaturområde
11
Sample