HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 67 of 76)

Languages: Turkish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 76
14
(UčĻčOHEčOčUOčN
(UčĻčOHEčOčUOčN
HP;
ÂHĻčWOčOčúč±
kapsayıcılığı ve
čĻµÑ]HO
hayat
GHQJHVčQč
ĻčUNHWčPč]čQ
dokusuna
čĻOHPHN
čÂčQ
çalışmakta, bu da
yaptığımız her şeye yansımaktadır.
6č]H±
dünyanın dört
EčU
yanında
čQVDQODUČ
WHNQRORMčQčQ
gücüne bağlamaya
odaklanan kapsayıcı
EčU
ortam yaratmak
čÂčQ
farklılıkları nasıl
EčU
araya
JHWčUGčúčPč]H
čOčĻNčQ
bazı örnekler
sunuyoruz.
ċKWč\DÂ
duyduğunuz
WHNQRORMč
araçlarını bulma
7HNQRORMč±
SRWDQVč\HOčQč]č
açığa
ÂČNDUDEčOčU²
Yardımcı
WHNQRORMč
HQJHOOHUč
ortadan kaldırır ve evde,
čĻWH
ve
toplulukta bağımsız olmanızı sağlar. Yardımcı
WHNQRORMč±
HOHNWURQčN
ve
EčOJč
WHNQRORMčOHUčQčQ
čĻOHYVHO
Ñ]HOOčNOHUčQč
artırmaya, korumaya ve
JHOčĻWčUPH\H
yardımcı olur. Daha fazla
EčOJč
čÂčQ
bkz.
En
č\č
yardımcı
WHNQRORMč\č
bulma,
sayfa
56
.
Bağlılığımız
HP,
HQJHOOč
EčUH\OHU
čÂčQ
HUčĻčOHEčOčU
ürünler ve
Kč]PHWOHU
sunmaya kararlıdır. Bu bağlılık,
ĻčUNHWčPč]čQ
ÂHĻčWOčOčN
KHGHƮHUčQč
destekler ve
WHNQRORMčQčQ
faydalarının herkese sunulmasını sağlamamıza yardımcı olur.
(UčĻčOHEčOčUOčN
KHGHIčPč]±
HQJHOOč
EčUH\OHU
GDKčO
herkes tarafından
čVWHU
tek başına
čVWHUVH
uygun yardımcı
aygıtlar
čOH
EčUOčNWH
NXOODQČODEčOHFHN
ürün ve
Kč]PHWOHU
tasarlamak, üretmek ve pazarlamaktır.
+HGHIčPč]H
ulaşmamız
čÂčQ
bu
(UčĻčOHEčOčUOčN
3ROčWčNDVȱ
ĻčUNHW
olarak
IDDOč\HWOHUčPč]č
\ÑQOHQGčUHQ
\HGč
temel
hedef
EHOčUOHU²
Tüm HP
\ÑQHWčFčOHUč
ve çalışanlarının, görev ve sorumlulukları doğrultusunda bu
KHGHƮHUč
ve
uygulamalarını
GHVWHNOHPHVč
EHNOHQčU´
ĺčUNHWčPč]GH
HUčĻčOHEčOčUOčN
sorunlarına
GDčU
farkındalık
VHYč\HVčQč
yükseltmek ve
HUčĻčOHEčOčU
ürünler ve
Kč]PHWOHU
tasarlamak, üretmek, pazarlamak ve sunmak üzere
čKWč\DÂ
duydukları
HúčWčPOHUč
çalışanlarımıza vermek.
Ürünler ve
Kč]PHWOHU
čÂčQ
HUčĻčOHEčOčUOčN
\ÑQHUJHOHUč
JHOčĻWčUPHN
ve bu
\ÑQHUJHOHUčQ
UHNDEHWÂč±
WHNQčN
ve
HNRQRPčN
olarak uygun olan yerlerde uygulanması
čÂčQ
ürün
JHOčĻWčUPH
gruplarını sorumlu tutmak.
(QJHOOč
EčUH\OHUč±
HUčĻčOHEčOčUOčN
\ÑQHUJHOHUčQčQ
JHOčĻWčUčOPHVčQH
ve ürün ve
Kč]PHWOHUčQ
tasarım ve test
V×UHFčQH
GDKčO
etmek.
(UčĻčOHEčOčUOčN
Ñ]HOOčNOHUčQč
belgelemek ve ürün ve
Kč]PHWOHUčPč]OH
čOJčOč
EčOJčOHUč
HUčĻčOHEčOčU
EčU
EčÂčPGH
kamuya açık hale
JHWčUPHN²
Önde gelen yardımcı
WHNQRORMč
ve çözüm sağlayıcılarla
čOčĻNčOHU
kurmak.
ÃU×QOHUčPč]OH
ve
Kč]PHWOHUčPč]OH
čOJčOč
yardımcı
WHNQRORMčOHUč
JHOčĻWčUHFHN
čÂ
ve dış araştırma ve
JHOčĻWčUPH
IDDOč\HWOHUčQč
desteklemek.
(UčĻčOHEčOčUOčN
čÂčQ
HQG×VWUč
standartlarına ve yönergelere destek ve katkıda bulunmak.
Uluslararası
(UčĻčOHEčOčUOčN
Uzmanları
%čUOčúč
(IAAP)
IAAP; ağ
čOHWčĻčPč±
HúčWčP
ve
VHUWčIčNDV\RQ
yoluyla
HUčĻčOHEčOčUOčN
uzmanlığını
čOHUOHWPH\H
odaklanmış, kâr amacı
gütmeyen
EčU
EčUOčNWčU²
Amaç,
HUčĻčOHEčOčUOčN
uzmanlarının
NDUč\HUOHUčQč
JHOčĻWčUPHOHUčQH
ve
čOHUOHWPHOHUčQH
yardımcı olmak ve kuruluşların
HUčĻčOHEčOčUOčúč
×U×QOHUčQH
ve altyapılarına daha
č\č
entegre
HWPHOHUčQč
sağlamaktır.
(UčĻčOHEčOčUOčN
55
Sample