HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 66 of 76)

Languages: Turkish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 76
13
(OHNWURVWDWčN
deşarj
(OHNWURVWDWčN
deşarj,
čNč
nesne
EčUEčUčQH
temas
HWWčúčQGH
VWDWčN
HOHNWUčúčQ
boşalmasıdır
¶ÑUQHúčQ±
halıda yürüyüp
sonra metal
EčU
kapı koluna dokunduğunuzda aldığınız şok).
3DUPDNODUGDNč
veya
GčúHU
HOHNWURVWDWčN
čOHWNHQOHUGHNč
VWDWčN
HOHNWUčúčQ
deşarj olması,
HOHNWURQčN
EčOHĻHQOHUH
zarar
YHUHEčOčU²
%čOJčVD\DUČQ
veya
V×U×F×OHUčQ
hasar
JÑUPHVčQč
veya
YHUč
kaybı yaşanmasını önlemek
čÂčQ
DĻDúČGDNč
ÑQOHPOHUč
alın:
Çıkarma veya takma
\ÑQHUJHOHUč
Vč]č
EčOJčVD\DUČ
IčĻWHQ
çekmeye
\ÑQOHQGčUč\RUVD±
ÑQFHOčNOH
düzgün
topraklama yapıldığından
HPčQ
olun.
Takmaya hazır olana dek,
EčOHĻHQOHUč
HOHNWURVWDWčN
korumalı muhafazalarında tutun.
Uçlara, kablolara ve devrelere dokunmayın.
(OHNWURQčN
EčOHĻHQOHUOH
mümkün olan en az
ĻHNčOGH
temas
HGčQ²
0DQ\HWčN
olmayan aletler kullanın.
%čU
EčOHĻHQč
HOčQč]H
almadan önce, boyasız metal
\×]H\čQH
dokunarak
VWDWčN
HOHNWUčúč
boşaltın.
Çıkardığınız
EčU
EčOHĻHQč
VWDWčN
HOHNWUčúH
karşı korumalı
EčU
kaba koyun.
54
Bölüm 13
(OHNWURVWDWčN
deşarj
Sample