HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 57 of 76)

Languages: Turkish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 76
En
\HQč
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
:čQGRZV
sürümünü
čQGčUPH
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
:čQGRZV
aracını
čQGčUPHN
čÂčQ
şu adımları
č]OH\čQ´
1.
JRµWHFKFHQWHUµSFGčDJV
DGUHVčQH
JčGčQ²
HP PC
'čDJQRVWčFV
ana sayfası
JÑU×QW×OHQčU²
2.
HP
'čDJQRVWčFV
:čQGRZV
Yükle
³\č
VHÂčQ
ve sonra
EčOJčVD\DUčQč]GD
veya
EčU
USB
ƮDVK
sürücüde
EčU
konum
VHÂčQ²
Araç
VHÂčOHQ
konuma
čQGčUčOčU²
HP Hardware
'čDJQRVWčFV
:čQGRZV
aracını ürün adı ya da numarasına göre
čQGčUPH
(yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
NOT:
Bazı ürünler
čÂčQ
yazılımı USB
ƮDVK
sürücüye
čQGčUPHN
üzere ürün adının ya da numarasının
kullanılması
JHUHNOč
RODEčOčU²
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
:čQGRZV
aracını ürün adı ya da numarasına göre
čQGčUPHN
čÂčQ
şu adımları
č]OH\čQ´
1.
support
DGUHVčQH
JčGčQ²
2.
Yazılım ve
V×U×F×OHUč
al
ÑúHVčQč
VHÂčQ±
ürününüzün türünü
VHÂčQ
ve görüntülenen arama kutusuna ürün
adını veya numarasını
JčUčQ²
3.
Tanılama
bölümünde
ċQGčU
³č
VHÂWčNWHQ
sonra
EčOJčVD\DUČQČ]
veya
ƮDVK
sürücünüz
čÂčQ
čOJčOč
:čQGRZV
tanılama sürümünü seçmek
čÂčQ
HNUDQGDNč
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ²
Araç
VHÂčOHQ
konuma
čQGčUčOčU²
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
:čQGRZV
aracını yükleme
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
:čQGRZV
aracını yüklemek
čÂčQ
şu adımları
č]OH\čQ´
%čOJčVD\DUČQČ]GD
.exe dosyasının
čQGčUčOGčúč
klasöre ya da USB
ƮDVK
sürücüye
JčGčQ±
.exe dosyasına
ÂčIW
tıklayın ve ardından
HNUDQGDNč
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ²
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
UEFI aracını kullanma
NOT:
Yalnızca .exe dosyaları
WHPčQ
HGčOPHVčQGHQ
dolayı
:čQGRZV
10 S
EčOJčVD\DUODUGD
HP UEFI destek
ortamını
čQGčUčS
oluşturmak
čÂčQ
:čQGRZV
yüklü
EčU
EčOJčVD\DU
ve USB
ƮDVK
sürücü kullanmanız
JHUHNčU²
Daha
fazla
EčOJč
čÂčQ
bkz.
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
UEFI aracını
EčU
USB
ƮDVK
sürücüye
čQGčUPH±
sayfa
46
.
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
UEFI
¶8QčIčHG
([WHQVčEOH
)čUPZDUH
Interface),
EčOJčVD\DU
donanımının düzgün
çalışıp çalışmadığını
EHOčUOHPHN
čÂčQ
tanılama sınamaları yapmanıza
čPNDQ
YHUčU²
Araç, donanım arızalarını
čĻOHWčP
VčVWHPč
veya
GčúHU
yazılım
EčOHĻHQOHUčQčQ
yol
DÂDEčOHFHúč
sorunlardan
č]ROH
etmek
čÂčQ
čĻOHWčP
VčVWHPč
dışında çalışır.
%čOJčVD\DUČQČ]GD
:čQGRZV
başlatılamıyorsa HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
UEFI aracını kullanarak donanım
sorunlarını
WDQČOD\DEčOčUVčQč]²
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
UEFI tarafından donanımın
GHúčĻWčUčOPHVčQč
JHUHNWčUHQ
EčU
arıza
WHVSčW
HGčOGčúčQGH
24 basamaklı
EčU
Arıza
.čPOčN
Kodu oluşturulur. Sorunu
JčGHUPHGH
yardım almak
čÂčQ
destekle
čOHWčĻčPH
JHÂčQ
ve Arıza
.čPOčN
Kodunu
WHPčQ
HGčQ²
NOT:
'ÑQ×ĻW×U×OHEčOčU
EčU
EčOJčVD\DUGD
tanılamayı başlatmak
čÂčQ
EčOJčVD\DUČQČ]ČQ
Gč]×VW×
EčOJčVD\DU
modunda olması ve bağlı
NODY\H\č
kullanmanız
JHUHNčU²
NOT:
Tanılama sınamasını durdurmak
čVWHUVHQč]
esc
tuşuna basın.
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
UEFI aracını kullanma
45
Sample