HP 14-ck0000 Laptop PC user manual download (Page 77 of 83)

Languages: Polish
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 83
Kanada
Akt prawny Accessibility for Ontarians with Disabilities Act dotyczy tworzenia i wprowadzania standardów
ułatwień dostępu w celu udostępnienia niepełnosprawnym mieszkańcom Ontario dóbr, usług i udogodnień.
Wymaga on udziału osób niepełnosprawnych w tworzeniu standardów dotyczących ułatwień dostępu.
Pierwszym standardem zawartym w AODA jest standard usług świadczonych klientom; trwa opracowywanie
dalszych standardów dotyczących transportu, zatrudnienia i komunikacji. Standard AODA dotyczy rządu
Ontario, Zgromadzenia Ustawodawczego, wszystkich organizacji sektora publicznego oraz każdej osoby lub
organizacji dostarczającej dobra, usługi lub udogodnienia członkom społeczności lub innym podmiotom
posiadającym co najmniej jednego pracownika na obszarze Ontario; środki ułatwień dostępu muszą zostać
wdrożone do 1 stycznia 2025 roku. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do
Accessibility for Ontarians with
Disability Act (AODA)
.
Europa
Został opublikowany mandat Unii Europejskiej 376 ETSI Technical Report ETSI DTR 102 612: „Human Factors
(HF); European accessibility requirements for public procurement of products and services in the ICT domain
(European Commission Mandate M 376, Phase 1)”
Informacje podstawowe: trzy europejskie organizacje standaryzacyjne utworzyły dwa działające równolegle
zespoły projektowe, których celem jest opracowanie zadań opisanych w dokumencie „Mandate 376 to CEN,
CENELEC and ETSI, in Support of Accessibility Requirements for Public Procurement of Products and Services
in the ICT Domain”.
Grupa ETSI TC Human Factors Specialist Task Force 333 opracowała dokument ETSI DTR 102 612. Dalsze
informacje na temat prac STF333 (np. zakres kompetencji, szczegółowy opis zadań, harmonogram prac,
poprzednie projekty, lista otrzymanych komentarzy oraz sposób komunikacji z zespołem) można znaleźć na
stronie
Special Task Force 333
.
Prace nad oceną odpowiednich schematów testowania i zgodności zostały przeprowadzone w ramach
równoległego projektu, opisanego w CEN BT/WG185/PT. Więcej informacji można znaleźć w witrynie zespołu
projektowego CEN. Prace nad tymi dwoma projektami są ściśle koordynowane.
Zespół projektowy CEN
European Commission mandate for e-accessibility (PDF 46 KB)
Komisja nie zajmuje się szczegółowo kwestiami e-dostępności
Wielka Brytania
Przyjęty w 1995 roku Disability Discrimination Act (DDA) ma na celu zapewnienie osobom niewidomym i
niepełnosprawnym dostępu do witryn internetowych w Wielkiej Brytanii.
Zasady dotyczące W3C w Wielkiej Brytanii
Australia
Rząd Australii ogłosił plan wdrożenia
Web Content Accessibility Guidelines 2.0
.
Wszystkie witryny rządu australijskiego mają być zgodne na poziomie Level A do roku 2012, a na poziomie
Double A do roku 2015. Nowy standard zastępuje WCAG 1.0, który został wprowadzony jako wymaganie dla
agencji rządowych w roku 2000.
Cały świat
JTC1 Special Working Group on Accessibility (SWG-A)
G3ict: The Global Initiative for Inclusive ICT
Standardy i ustawodawstwo
65
Sample