HP 14-cf0000 Laptop PC user manual download (Page 26 of 73)

Languages: Hebrew
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 73
3
תורבחתה
תשרל
בשחמה
ךתושרבש
לוכי
תכלל
ךתיא
לכל
םוקמ
.
ךא
םג
תיבב
,
לכות
רייסל
יבחרב
םלועה
תשגלו
עדימל
ינויליממ
ירתא
טנרטניא
,
תועצמאב
בשחמה
רוביחו
תשרל
תיווק
וא
תיטוחלא
.
קרפ
הז
רוזעי
ךל
רבחתהל
םלועל
הז
.
תורבחתה
תשרל
תיטוחלא
בשחמה
ךתושרבש
יושע
לולכל
תוחפל
דחא
םינקתההמ
םייטוחלאה
םיאבה
:
ןקתה
WLAN
רבחמ
תא
בשחמה
תותשרל
תרושקת
תוימוקמ
תויטוחלא
)
בורל
תוארקנ
תותשר
Wi-Fi
,
תותשר
LAN
תויטוחלא
וא
תותשר
WLAN
(
ידרשמב
הרבחה
,
תיבב
תומוקמבו
םיירוביצ
,
ןוגכ
תודש
הפועת
,
תודעסמ
,
יתב
הפק
,
תונולמ
תואטיסרבינואו
.
תשרב
WLAN
,
ןקתהה
יטוחלאה
דיינה
בשחמבש
ךלש
םייקמ
תרושקת
םע
בתנ
יטוחלא
וא
םע
תדוקנ
השיג
תיטוחלא
.
לודומ
ספה
בחרה
דיינה
לש
HP
קינעמ
ךל
תוירושיק
תיטוחלא
ךרד
תשר
תרושקת
תיבחרמ
תיטוחלא
)
WWAN
,(
חטש
לודג
הברה
רתוי
.
יליעפמ
תותשר
תוירלולס
םיניקתמ
תונחת
סיסב
)
המודב
ילדגמל
תרושקת
תירלולס
(
יבחרב
םיחטש
םייפרגואיג
םילודג
,
םיקפסמה
תוליעיב
יוסיכ
יבחרב
תונידמ
/
םירוזא
םימלש
.
ןקתה
Bluetooth®
תריציל
תשר
תרושקת
תיטרפ
)
PAN
(
ידכ
רבחתהל
םינקתהל
םירחא
םיכמותה
ב
-
Bluetooth
,
ןוגכ
םיבשחמ
,
םינופלט
,
תוספדמ
,
תוינזוא
,
םילוקמר
תומלצמו
.
ב
-
PAN
,
לכ
ןקתה
רשקתמ
םע
םינקתה
םירחא
ןפואב
רישי
לעו
םינקתהה
תויהל
םיבורק
תיסחי
הז
הזל
ךרדב
ללכ
חווטב
לש
כ
-
10
םירטמ
)
כ
-
33
לגר
(
הז
הזמ
.
שומיש
ידקפב
טוחלא
ךתורשפאב
טולשל
םינקתהב
םייטוחלאה
בשחמבש
תועצמאב
דחא
וא
רתוי
םינייפאמהמ
םיאבה
:
שקמ
בצמ
הסיט
)
ארקנש
םג
'
ןצחל
טוחלא
'
וא
'
שקמ
טוחלא
) ('
םינוכמ
קרפב
הז
'
שקמ
בצמ
הסיט
('
ידקפ
תכרעמ
הלעפהה
שקמ
בצמ
הסיט
בשחמה
יושע
לולכל
שקמ
בצמ
הסיט
,
ןקתה
יטוחלא
דחא
וא
רתוי
תירונו
טוחלא
תחא
וא
יתש
תוירונ
טוחלא
.
לכ
ינקתה
טוחלאה
בשחמב
םילעפומ
לע
-
ידי
ןרציה
.
תירונ
טוחלאה
תנייצמ
תא
בצמ
הלעפהה
ללוכה
לש
םינקתהה
םייטוחלאה
,
אל
תא
בצמה
לש
לכ
ןקתה
דרפנב
.
ידקפ
תכרעמ
הלעפהה
Network and Sharing Center
)
זכרמ
תשרה
ףותישהו
(
רשפאמ
ךל
רידגהל
רוביח
וא
תשר
,
רבחתהל
תשרל
עצבלו
ןוחבא
ןוקיתו
לש
תויעב
תשר
.
שומישל
ידקפב
תכרעמ
הלעפהה
:
תרושב
תומישמה
,
ץחל
הציחל
תינמי
לע
למס
בצמ
תשרה
,
רחאלו
ןכמ
רחב
Open Network & Internet Settings
)
חתפ
תורדגה
תשר
טנרטניאו
.(
ןיפולחל
תרושב
תומישמה
,
רחב
למסב
בצמ
תשרה
,
רחאלו
ןכמ
רחב
Network & Internet Settings
)
תורדגה
תשר
טנרטניאו
.(
תורבחתה
תשרל
תיטוחלא
14
Sample