HP 14-ac600 Notebook PC user manual download (Page 26 of 75)

Pages:75
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 75
Komponent
(3)
Serienummer
(4)
Garantiperiode
Forskriftsetikett(er) – Viser forskriftsinformasjon om datamaskinen.
Etikett(er) for trådløs sertifisering – Inneholder informasjon om trådløsenheter (tilleggsutstyr) og
godkjenningsmerking for noen av landene og regionene hvor enhetene er godkjent for bruk.
Sette inn et SIM-kort (kun enkelte produkter)
FORSIKTIG:
Bruk minst mulig kraft når du setter inn et SIM-kort, slik at du ikke skader kontaktene.
Følg denne fremgangsmåten når du skal sette inn et SIM-kort:
1.
Slå datamaskinen av ved hjelp av Avslutt-kommandoen.
2.
Lukk skjermen.
3.
Koble fra alle eksterne enheter som er koblet til datamaskinen.
4.
Koble strømledningen fra stikkontakten.
5.
Snu datamaskinen opp-ned på en plan flate slik at batteribrønnen vender mot deg.
6.
Ta ut batteriet.
7.
Sett SIM-kortet inn i SIM-kortsporet, og trykk deretter SIM-kortet innover til det sitter godt på plass.
MERK:
SIM-kortet til datamaskinen kan avvike litt fra illustrasjonen i dette avsnittet.
MERK:
Se på bildet i batteribrønnen for å se hvilken vei SIM-kortet skal settes inn i datamaskinen.
Når du skal ta ut et SIM-kort, trykker du SIM-kortet inn og tar det ut av sporet.
16
Kapittel 2
Bli kjent med datamaskinen
Sample