Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 7 of 36)

Languages: Polish
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 36
Wprowadzenie do pamięci kanałów TV
7
Instalacja
Strojenie auto
Instal.
Start
Instal.
Teraz możesz odszukać i wprowadzić do pamięci potrzebne Ci
kanały na dwa różne sposoby: używając Strojenia auto lub
Strojenia ręcznego (strojenie kanału po kanale).
Dokonaj wyboru przesuwając kursor w prawo.
Po zapamiętaniu nowych lub dodatkowych kanałów TV odbiornik
TV automatycznie przekazuje ustawienia tych kanałów do
magnetowidu, jeżeli jest on wyposażony w funkcję EasyLink. Na
ekranie ukazuje się komunikat systemu EasyLink: downloading
......
(
ł
ą
dowanie). Teraz lista programów magnetowidu jest taka
sama jak odpowiednia Lista odbiornika TV.
Strojenie auto
&
Wybierz
Strojenie auto
w menu Instal.
Uwaga: Aby dzialalo autoprogramowanie, wszystkie
kanaly mają być odblokowane. Na żądanie systemu
wprowadź Twój kod PIN w celu odblokowania
wszystkich kanałów. (Patrz: TV, menu Funkcje,
Blok. funkcje, str. 14)
é
Naciśnij przycisk przesuwania kursora w dół.
Ukazuje się dodatkowa opcja autoprogramowania
Start
(Uruchomienie).
Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
Ukazuje się komunikat
Wyszukiwanie
, i zostanie
wyświetlony przebieg autoprogromowania.
Po ukończeniu strojenia auto wskaźnik ponownie
przesuwa się do pozycji Instaluj.
W wypadku wykrycia systemu kablowego lub
kanałów TV nadających ACI (Automatic Channel
Installation - automatyczne strojenie kanałów),
wyszukiwanie ustaje, i ukazuje się lista programów.
W razie braku systemu nadawczego ACI kanały są
numerowane zgodnie z wybranymi ustawieniami
języka i kraju. Można użyć funkcji “Zmiana porządku”
w celu zmiany ich numeracji. Patrz str. 8.
Jest możliwe, że spółka kablowa lub kanał TV
nadaje menu wyboru programów. Układ i zestaw
pozycji takiego menu określane są przez spółkę
kablową lub kanał TV. Wybierz potrzebną Ci
pozycję kursorem i naciśnij przycisk
OK
.
Strojenie ręczne
Strojenie ręczne
Instal.
Rodzaj wyboru
System
Program
Szukaj
Dostrajanie
Pamięć
Wyszukiwanie i wprowadzenie do pamięci kanałów TV
wykonywane jest po kolei kanał po kanale.
Będziesz musiał
wykonać wszystkie kroki
w menu Strojenie ręczne.
&
Wybierz pozycję
Strojenie ręczne
z menu Instal.
é
Przesuwaj kursor w dół.
Wykonuj ukazujące się na ekranie polecenia.
Uwaga: Wyszukiwanie lub bezpośredni wybór kanału TV.
Jeżeli znasz częstotliwość, numer kanału kablowego lub
eterowego, wprowadź bezpośrednio 3 cyfry odpowiadające
częstotliwości używając przycisków numerycznych od 0 do 9
(np., 048). Aby kontynuować, naciśnij przycisk kursora “w dół”.
Aby wyszukać inny kanał TV, powtórz powyższe czynności.
2153.2 pl
26-06-2002
17:39
Pagina 7
Sample
This manual is suitable for devices