Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 5 of 36)

Languages: Polish
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 36
Informacja o menu
VCR
AUX
º
Ò
π
Q
®
R
v
b
M
a
h
AUDIO
SUBTITLE
S
MODE
RESUME
TV/DVD
MENU
SETUP
U
æ
Ì
q
1
2
3
4
5
6
V
P
MENU
OK
¬
B
CHILD
MOVIE
SPORT
NEWS
Uwaga: Kieruj pilot w stronę czujnika na odbiorniku TV.
&
Naciśnij przycisk
MENU
, aby przywołać Główne menu. Ukazanie się
pozycji Głównego menu zależy od tego, które urządzenia zewnętrzne są
podłączone. Jeżeli jest to magnetowid systemu EasyLink, w menu
znajdzie się. pozycja
Rejestr.
, patrz str. 31.
Jeżeli jest podłączony odbiornik akustyczny systemu Cinema Link, w
menu znajdzie się pozycja
Receiver
(Odbiornik akustyczny
)
. Patrz
załączony osobno folder dot. systemu Cinema Link.
Uwaga: Gdy włączasz telewizor po raz pierwszy lub gdy Główne menu przywoływane
jest za pomocą przycisku
MENU
na górnej powierzchni telewizora, Główne menu
będzie zawierało jedną tylko pozycję -
Exit
(wyjście) do wyjścia z menu.
é
Używaj przycisków przesuwania kursora w górę/w dół do wyboru menu
TV
(Telewizor),
(Rejestr.)
,
(Receiver)
(Odbiornik akustyczny),
Konfigur
.
(Konfiguracja),
Demo
(Pokaz) lub
Instal
. (Instaluj).
Uwaga: Czasem na ekranie widoczne są nie wszystkie pozycje menu. Aby
odslonąc wszystkie pozycje, naciśnij przycisk przesuwania kursora w dół.
Aby wybrać pozycję menu, użyj przycisków do przesuwania kursora w
lewo/w prawo.
Ponownie użyj przycisków przesuwających kursor w górę/w dół, aby
wybrać element sterowniczy, który chcesz wybrać lub dostroić. Patrz, np.,
menu Obraz.
(
Naciśnij ponownie przycisk
MENU
, aby wyłączyć Główne menu.
Układ menu
Rurki, kulki i krążek-wskaźnik
Układ menu i elementów sterowniczych
przedstawiony jest na ekranie w postaci
animowanego mechanizmu wizualnego składającego
się z rurek, kulek i krążka-wskaźnika. Mechanizm
animowany na bieżąco wskazuje umiejscowienie w
układzie menu i ciągle pokazuje najbliższe otoczenie.
Puck (wskaźnik) otacza kulkę wskazując pozycję
użytkownika w hierarchii menu w chwili bieżącej.
Wskaźnik zawsze jest obecny, gdy na ekranie
wyświetlane jest menu.
Wskaźnik podzielony jest na 4 części. Odpowiadają
one elementom sterowniczym kierunku (w górę/w dół,
w lewo/w prawo) na pilocie. Strzałki na kursorze
wskazują, który kierunek należy wybrać. W ten
sposób użytkownicy mogą poruszać się po układzie
menu w kierunku elementu sterowniczego, który chcą
wyregulować.
Gdy ilość pozycji menu jest zbyt wielka, by mogła być
w sposób zadowalający wyświetlona na ekranie
telewizora, pokazywana jest tylko ich część.
Pominięte pozycje wskazują skupiska kulek, które
świadczą o tym, że pozycji menu jest więcej.
Bezpośredni wybór i sterowanie
Sterowanie funkcjami pozycji menu następuje z chwilą
ich wyboru za pomocą wskaźnika. Zaledwie kilka
pozycji wymaga potwierdzenia wyboru przyciskiem
OK
.
Kontrola listy
Kontrola listy służy do wyboru jednej lub większej ilości
pozycji z listy opcji, np. z listy opcji Formatu obrazu
zawierającej format 4:3, format Kino 14:9, itp. Naciśnij
prawy przycisk, aby wprowadzić wskaźnik do tej listy.
Co najmniej jedna pozycja stanowi wartość bieżącą i
jest wyróżniona.
Przesunięcie wskaźnika w górę lub w dół za pomocą
adpowiedniego przycisku spowoduje odpowiednie
przesunięcie listy.
rurki
wskaźnik
kulki
Obraz
Dźwięk
Format obrazu
Auto format
Super zoom
4:3
Kino 14:9
Kino 16:9
16:9 Napisy
Szeroki ekran
TV
5
Instalacja
2153.2 pl
26-06-2002
17:39
Pagina 5
Sample
This manual is suitable for devices