Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 32 of 36)

Languages: Polish
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 36
32
Nagrywanie
Aby zapewnić jakość nagrania S-VHS, podłącz
urządzenie zewnętrzne o standardzie S-VHS
bezpośrednio do magnetowidu.
Nagrywanie programu telewizyjnego:
&
Wybierz potrzebny numer programu na Twoim
magnetowidzie
é
Nastaw Twój magnetowid na nagrywanie.
Dalsze wskazówki znajdziesz w podręczniku
użytkownika magnetowidu.
Przełączenie numeru programu na telewizorze nie
zakłóca nagrywania!
Nagrywanie na magnetowid nie wyposażony w funkcję EasyLink
Nagrywanie programu na magnetowid podłączony do
wejścia EXTERNAL 2 z urządzenia audio lub wideo
podłączonego do wejścia EXTERNAL 1, EXTERNAL 3
lub do gniazd z prawej strony telewizora:
&
Włącz urządzenie.
é
Wybierz odpowiednie urządzenie zewnętrzne na
Twoim magnetowidzie.
Przełącz magnetowid do trybu nagrywania.
Magnetowid nagra to, co będziesz widział na
ekranie.
Podczas nagrywania nie przełączaj numeru
programu, nie należy też wyłączać telewizora!
Nagrywanie na magnetowid wyposażony w funkcję EasyLink
Jeżeli Twój magnetowid o standardzie S- VHS jest wyposozony
w funkcję EasyLink, możesz wykonać nagranie o jakości S-VHS
z każdego urządzenia zewnętrznego odpowiadającego
standardowi S-VHS i podłączonego do gniazd z prawej stromy
telewizora (np., z kamkodera S-VHS).
W trybie TV można zaczynać bezpośrednie nagrywanie
programu wyświetlanego na ekranie telewizora. Naciśnij
przycisk
®
(nagrywanie) pilota. Magnetowid b
ę
d
ą
cy w trybie
gotowo
ś
ci włącza się, i na ekranie ukazuje się komunikat o tym,
co jest nagrywane.
Magnetwid zaczyna nagrywać ten program, który oglądasz.
Przełączanie numerów programów na telewizorze nie zakłóca
nagrywania!
Jeżeli program jest nagrywany z urządzenia zewnętrznego
podłączonego do wejścia EXTERNAL 1, 3 lub SIDE, nie
możesz wybrać innego programu telewizyjnego na ekranie.
Aby ponownie uzyskać możliwość oglądania programów
telewizyjnych, dwukrotnie naciśnij numer programu, który
chcesz wybrać.
Uwaga: Następuje zatrzymanie nagrywania, i Twój magnetowid
przełącza się do trybu gotowo
ś
ci.
Jeżeli przełączysz się do trybu gotowo
ś
ci podczas nagrywania
programu z urządzenia zewnętrznego podłączonego do wejść
EXTERNAL 1, 3 lub SIDE, migocząca lampa z przodu Twojego
telewizora wskaże, że w dalszym ciągu nagrywasz. Po
zakończeniu nagrywania migotanie ustaje.
VCR
AUX
º
Ò
π
®
R
v
b
M
a
h
S
MODE
RESUME
TV/DVD
MENU
SETUP
Ì
MENU
OK
B
®
CHILD
MOVIE
SPORT
NEWS
VOLUME
MENU
V
-
+
PROGRAM
P
-
+
Przyciski na górnej powierzchni telewizora
Jeżeli zgubisz czy uszkodzisz pilot, możesz nadal zmieniać
niektóre podstawowe ustawienia w menu TV za pomocą
przycisków na górnej powierzchni telewizora.
Naciskaj przyciski
V
-
lub
+
aby wyregulować głośność.
Naciskaj przyciski
P -
oraz
+
w celu przeglądania i wyboru
wpisanych do pamięci kanałów TV lub źródeł sygnału.
• Naciśnij przycisk
MENU
, aby przywołać główne menu.
Użyj przycisków
V
-
oraz
+
, aby dokonać wyboru pozycji menu
na osi poziomej.
Użyj przycisków
P -
oraz
+
, aby dokonać wyboru pozycji
podmenu
na osi pionowej.
Użyj przycisku
MENU
, aby potwierdzić dokonany wybór.
Uwaga:
- Czasem nie wszystkie pozycje menu widoczne są na ekranie:
naciśnij przycisk
P+
, aby ujawnić wszystkie pozycje.
-
Wyjście
umożliwia wyjście z menu. Wybierz
Wyjście
i naciśnij
przycisk
MENU
.
2153.2 pl
26-06-2002
17:39
Pagina 32
Sample
This manual is suitable for devices