Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 31 of 36)

Languages: Polish
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 36
31
Podłączenie urządzeń zewnętrznych
Przyciski do sterowania urządzeniami zewnętrznymi
Przycisk
MODE
(Tryb) umożliwia sterowanie podstawowymi funkcjami
magnetowidu czy odbiornika AV (tunerem, wzmacniaczem)
.
Pilot jest kompatybilny z urządzeniami firmy „Philips”, w których zastosowano
standard RC5 lub RC6.
&
Naciskaj raz po raz przycisk MODE, aby wybrać pożądany tryb.
Zapala się wskaźnik wybranego trybu. Jeżeli w ciągu 30 sekund nie
podjęto żadnych działań, pilot wraca do trybu TV.
é
Następujące przyciski funkcjonują jako sterujące, zależnie od urządzenia:
®
nagrywanie
Ò
przewijanie wstecz
stop (zatrzymanie)
π
odtwarzanie
szybkie przewijanie do przodu
º
pauza / krok
MENU
menu
OK
potwierdzenie
przyciski
sterowanie
przesuwania
kursora
przyciski
wprowadzenie liczb
numeryczne
- P +
wybór programu czy utworu
i
wyświetlanie informacji
æ
lista taśm (VCR); RDS wł./wył. (tuner, odbiornik AV)
U
timer magnetowidu
b
wyświetlanie RDS (tuner, odbiornik AV)
VCR
AUX
º
Ò
π
Q
®
R
v
b
M
a
h
AUDIO
SUBTITLE
T/C
S
MODE
RESUME
TV/DVD
MENU
SETUP
i
U
æ
Ì
0
q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
V
P
MENU
OK
¬
B
MODE
CHILD
MOVIE
SPORT
NEWS
Jeżeli Twój magnetowid wyposażony jest w
NEX
TV
IEW
Link i zaplanowałeś automatycze nagrywanie jednego lub
kilku programów w trybie
NEX
TV
IEW
, to aby rozpocząć nagrywanie, nie jest konieczne, by telewizor znajdowa
ł się
w stanie gotowo
ś
ci czy by
ł
włączony.
Nagrywanie na magnetowid wyposażony w funkcję
NEX
TV
IEW
Link
Możesz sterować magnetowidem lub za pośrednictwem menu ekranowego
Rejestr.
.
&
Naciśnij przycisk
MENU
na pilocie.
é
Przesuwając kursor w górę / w dół wybierz menu Rejestr..
Używając przycisków przesuwania kursora w lewo / w prawo, w górę
/w dół wybierz
pożądaną funkcję magnetowidu.
Naciśnij przycisk
OK
, aby potwierdzić
Przycisku
®
(nagrywanie) można używać w trybie TV.
Jeżeli Twój magnetowid działający w systemie EasyLink posiada funkcję przełączania
systemu do stanu gotowości, to przytrzymanie przycisku
B
przez trzy sekudy
powoduje przełączenie zarówno telewizora jak magnetowidu do stanu oczekiwania.
Magnetowid wyposażony w funkcję EasyLink
Ò
p
π
®
Ï
Rwd
Play
Stop
Play
Ffw
Rec
Eject
Przewi-
Odtwa-
Stop
Odtwa-
Przewi-
Nagry-
Wyrzu-
janie
rzanie
rzanie
janie
wanie
canie
wstecz
do przodu
kasety
VCR
2153.2 pl
26-06-2002
17:39
Pagina 31
Sample
This manual is suitable for devices