Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 3 of 36)

Languages: Polish
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 36
Pilot
Instalacja
Aby uzyskać dodatkowe informacje co do przeznaczenia różnych przycisków,
skorzystaj z informacji wyświetlanych na ekranie telewizora. Patrz str. 6
3
Pilot
VCR
AUX
º
Ò
π
Q
®
R
v
b
M
a
h
AUDIO
SUBTITLE
T/C
S
MODE
RESUME
CHILD
MOVIE
SPORT
NEWS
TV/DVD
MENU
SETUP
i
U
æ
Ì
0
q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
V
P
MENU
OK
¬
B
B
Tryb gotowości
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć telewizor.
Jeżeli Twój magnetowid działający w systemie
EasyLink posiada funkcję stanu gotowości systemu,
to naciskając i utrzymując przez 3 sekundy przycisk
trybu gotowości przełączysz do stanu oczekiwania
zarówno telewizor, jak magnetowid.
b
Telegazeta
wł. / Podwójny ekran / wył. Patrz str. 18
SETUP
(Menu odtwarzacza) Patrz str. 24
MENU
Główne menu
wł./wył.
patrz. str. 12.
OK
Będąc w menu naciśnij ten
przycisk, aby aktywować wybrany tryb.
Ì
Pokaz filmu
Trzymaj naciśnięty
przez 2 sekundy, aby aktywować tę
funkcję.
Patrz załączoną osobno instrukcję
użytkowania systemu Cinema Link
Przyciski przesuwania kursora
w
górę/w dół, w lewo/w prawo
0/9 Przyciski numeryczne
Służą do wyboru kanału telewizyjnego,
rozdziału DVD czy utworu ze ścieżki
dźwiękowej. Aby wybrać dwucyfrowy numer
programu, naciśnij drugi przycisk nie później niż
w 2 sekundy po pierwszym. Aby niezwłocznie
przełączyć na wybrany kanał telewizyjny o
jednocyfrowym numerze, naciśnij i przytrzymaj
nieco dłużej przycisk z tym numerem.
T/C Tytuł / Rozdział
Służy do przywołania menu „Tytuł” i menu
„Rozdział” oraz przełączania tych menu w
trybie DVD.
MODE
(Tryb) Patrz str. 31
TV/DVD
Do przełączania z trybu TV do
trybu DVD i odwrotnie.
w
Wybór urządzeń zewnętrznych
Naciskaj ten przycisk, aby wybrać
EXT1
,
EXT2
,
EXT3
lub
SIDE
w zależności od
tego, do którego wejścia podłączyłeś
Twoje urządzenia zewnętrzne (str. 30).
MENU
(Menu „Płyta”) Patrz str. 22
V
Głośność
Naciskaj przyciski + lub -, aby
wyregulować głośność.
¬
Wyciszenie
Przerwanie/wznowienie dźwięku.
P
Wybór programów
Przyciski służą do przeglądania
wpisanych do pamięci kanałów
telewizyjnych i źródeł sygnału.
Przyciskami
-P+
wybierać można tylko
programy wpisane do listy ulubionych
kanałów. W trybie DVD przycisków
-P+
używa się do przeglądania rozdziałów
DVD czy wyboru utworów ze ścieżek
dźwiękowych.
® Ò ‡ π † º
Przyciski sterowania odtwarzaniem
S
łuż
ą do sterowania odtwarzaczem DVD, albo
urządzeniami zewnętrznymi.
Patrz str. 31
Przyciski kolorowe
Patrz str. 15 i str. 18
R
Przycisk kontynuowania
Patrz str. 22
S
Stopklatka
Przycisk służy do włączenia/wyłączenia trybu
stopklatki.
Patrz również str. 19
0
Smart surf
(szybkie przełączanie)
(Patrz Ogólny, Smart surf, str. 10)
Jeżeli ustawiłeś Smart surf na 2 programy, naciśnij ten przycisk, aby wybrać uprzednio oglądany kanał TV lub źródło
obrazu. Jeżeli ustawiłeś przełączanie na 9 programów, na prawej stronie ekranu pojawia się lista. U góry listy
wyświetlany jest program oglądany jako ostatni. Wskaźnik znajduje się na numerze kanału oglądanego w chwili
bieżącej.
Naciśnij przycisk
0
, aby przejść na kolejny kanał z listy lub przesuwaj kursor w górę/w dół, aby natychmiast
wybrać z listy pożądany kanał TV.
Aby dodać nowy kanał lub źródło obrazu: wykonaj strojenie kanału lub źródła, które chcesz dodać. Naciśnij przycisk
0
. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo w celu dodania. Jeżeli lista już zawiera 9 kanałów/źródeł,
znajdująca się w końcu listy pozycja zostanie usunięta.
Aby usunąć kanał lub źródło: wybierz numer kanału, który chcesz usunąć. Naciśnij przycisk
0
. Aby usunąć pozycję
z listy, naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
Aby usunąć z ekranu listę Smart surf, naciśnij przycisk
OK
albo chwilę poczekaj, aż sama zniknie.
2153.2 pl
26-06-2002
17:39
Pagina 3
Sample
This manual is suitable for devices