Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 24 of 36)

Languages: Polish
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 36
Menu odtwarzacza DVD
To menu umożliwia dostęp do wszystkich specjalnych
funkcji odtwarzacza DVD.
&
Naciśnij przycisk
SETUP
(Menu odtwarzacza).
Ukazuje się wiersz menu z symbolami do każdej
pozycji menu.
é
Posuwając kursor w lewo/w prawo, w górę/w dół
wybierz opcję menu.
Posłuż się przyciskiem
OK
, aby potwierdzić wybór.
Naciśnij ponownie przycisk
SETUP
, aby wrócić czy
wyłączyć menu.
Opis symboli
A
Preferencje osobiste
C
Język napisów
B
Język ścieżki dźwiękowej
I
Odtwarzanie poklatkowe
N
Odtwarzanie w zwolnionym tempie
Odtwarzanie w przyspieszonym tempie
D
Kąt
E
Powiększenie
T
Tytuł
R
Rozdział
L
Wyszukiwanie z kodem czasowym
G
Wybór ulubionego utworu (WUU)
Zabarwienie symbolu na szaro wskazuje, że opcja nie jest
dostępna.
Korzystanie z Menu odtwarzacza DVD
Preferencje osobiste
Patrz następną stronę.
Język napisów i ścieżki dźwiękowej
Na wierszu menu wybierz
C
, gdy chodzi o język
napisów, i
B
, gdy chodzi o język ścieżki dźwiękowej.
Posuwając kursor w górę/w dół wybierz pożądane
ustawienie.
Przyciski
SUBTITLE
oraz
AUDIO
na pilocie umożliwiają
bezpośrednie wykonanie tych ustawień.
Odtwarzanie poklatkowe
Wybierz
I
i naciśnij przycisk przesuwania kursora w
dół. Obraz zostaje zatrzymany. Posłuż się przyciskami
przesuwania kursora w lewo/w prawo, aby posuwać się
klatka po klatce wstecz albo do przodu. Naciśnij
π
, aby
przywrócić normalne odtwarzanie.
Odtwarzanie w zwolnionym tempie / Odtwarzanie w
przyspieszonym tempie
Wybierz
N
, gdy chodzi o odtwarzanie w zwolnionym
tempie, albo
, gdy chodzi o odtwarzanie w
przyspieszonym tempie, i naciśnij przycisk przesuwania
kursora w dół. Posłuż się przyciskami przesuwania
kursora w lewo/w prawo, aby wybrać pożądaną szybkość.
Naciśnij
π
, aby przywrócić normalne odtwarzanie.
Kąt
Niektóre płyty DVD zawierają sekwencje ujęte pod
kilkoma kątami widzenia kamery. Na ogół na to wskazuje
pojawiająca się specjalna ikona. Wybierz
D
na wierszu
menu i przesuwając kursor w górę/w dół wybierz kąt.
Powiększenie
Wybierz
E
i naciskając przyciski przesuwania kursora w
górę/w dół aktywuj funkcję powiększenia o współczynniku
1.33,2 lub 4. Naciśnij przycisk
OK
i posługując się
przyciskami przesuwania kursora w górę/w dół, w lewo/w
prawo wędruj po obrazie. Naciśnij ponownie
OK
, aby
potwierdzić.
Bezpośredni dostęp do tytułów i rozdziałów
Wybierz
T
, aby mieć dostęp do różnych tytułów
dostępnych na dysku, i
R
, aby mieć dostęp do różnych
rozdziałów albo sekwencji filmowych. Przesuwając kursor
w górę/w dół wybierz pożądane ustawienie.
Przyciski -P+ na pilocie umożliwiają bezpośredni dostęp do
rozdziałów.
Bezpośredni dostęp z kodem czasowym
Wybierz
L
i naciśnij przycisk przesuwania kursora w
dół. Obraz nieruchomieje. Posłuż się przyciskami
numerycznymi, aby wprowadzić dokładny kod czasowy
tego miejsca, do którego chcesz przejść. Naciśnij
przycisk
OK
, przycisk
π
albo przycisk przesuwania
kursora w górę, aby przywrócić odtwarzanie od
wskazanego miejsca.
Wybór ulubionych utworów (WUU)
Patrz następną stronę.
24
Korzystanie z Menu odtwarzacza DVD
VCR
AUX
º
Ò
π
®
R
v
b
S
MODE
RESUME
TV/DVD
MENU
SETUP
B
CHILD
MOVIE
SPORT
NEWS
SETUP
2153.2 pl
26-06-2002
17:39
Pagina 24
Sample
This manual is suitable for devices