Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 22 of 36)

Languages: Czech
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 36
Přehrávaní DVD nebo video-CD
Stiskněte tlačítko
TV/DVD
k zapnutí DVD režimu.
Zastavení
Jednou jak je disk v nakládači, automaticky
nastartuje přehrávaní. Jisté disky Vás možná požádají
o výběr nějaké funkce z nabídky. Použijte digitální
klíč nebo tlačítka na horu/dolu do prava/do leva a
tlačítko
OK
k výběru funkce.
Stop zastavení
Stiskněte klíč
pro zastavení přehrávaní.To se
objeví na obrazovce a nabídne informace o
přehrávaní.
Shrnutí přehrávaní
Když zastavíte přehrávaní disku (přepnutím do
východzí pozice, vybratím CD-čka nebo stisknutím
tlačítka
), můžete shrnout přehrávaní v exaktne
stejném bodě kde jste zastavili disk. Stiskněte klíč
RESUME
R
nebo když se na obrazovce objeví
R
symbol, stiskněte opět
π
(jinak začne disk
přehrávat od začátku).
Poznámka : Když dočasně přepněte do TV režimu a
spěť přepněte do DVD režimu v průběhu 10 minut,
DVD automaticky nabídne shrnutí.
Pomalý pohyb, posunutí ve před, posunutí do
zadu
V průběhu přehrávaní stiskněte kursor do dola
opakovaně k pomalému přehrávaní, snížení
rychlosti přehrávaní o 1/2, 1/4 nebo 1/8.
Stiskněte
Ò
nebo klíč
(nebo kursor do
prava/do leva) k přehrátí ve před nebo do zadu o
rychlosti x4 nebo x32. Stiskněte
π
k opětovnému
se navrácení do normální rychlosti.
Smražení snímku
Stiskněte kursor
º
ke smražení obrazu. Opět
stiskněte
º
nebo kursor k posunutí do
následujícího snímku nebo
π
k pokračování v
přehrávání.
Výběr názvu/kapitoly
DVD disky jsou rozdpuleny do různych kapitol aby
okamžitě poskytli přístup jistých scen. Stiskněte klíč
T/C
k okamžitému zpřístupnění názvu nebo
kapitoly. Použijte klíč
–P+
k přesunutí do
předcházející nebo následující kapitoly.
Diskový režim
Stiskněte klíč
MENU
k vyzvání DVD diskového
režimu.Tyto obsahy jsou plně závisly na DVD
diskoch.To nabízí přístup do různých částí, jak je
volba jazyka, přímý přístup do scén, atd. Použijte
kursor do dola/do hora, do leva/do prava, klíč
OK
k
potvrzení klíč
MENU
k výstupu.
Výběr jazyka
Stiskněte
AUDIO
klíč opakovaný k výběru různých
audiových jazyků, které jsou přístupny na disku.
Okínko s nabídkou se objeví ve vrchní části
obrazovky, které smizí po několika sekundách.
Výběr jazyka na titulky
Opakovaně stiskněte klíč
SUBTITLE
k výběru
různých jazyků na titulky, které jsou na disku k
dispozici.Vyberte
Vyp
. k deaktivaci titulek. Okínko
s nabídkou zmizí po několika sekundách.
Status okna
Stiskněte klíč
i
k zobrazení informací o tomhle
disku.
Přemístění disku
Ujistěte se, jestli přehrávání bylo ukončeno, pak
stiskněte tlačítko
OPEN/CLOSE
Ï
umístěno v
přední části televize nebo když se nacházíte v DVD
režimu, stiskněte klíč
na dálkovem řízení k
otevření diskového nakládače.Tež můžete disk
vybrat.
22
Použití DVD přehrávače
VCR
AUX
º
Ò
π
Q
®
R
v
b
M
a
h
AUDIO
SUBTITLE
T/C
S
MODE
RESUME
TV/DVD
MENU
SETUP
i
U
æ
Ì
0
q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
V
P
MENU
OK
¬
B
CHILD
MOVIE
SPORT
NEWS
2153.2 cz
26-06-2002
17:31
Pagina 22
Sample
This manual is suitable for devices