Hitachi HTADD3E user manual download (Page 2 of 25)

Languages: Danish
Pages:25
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 25
163
DANSK
INDHOLDSFORTEGNELSE
• Tilbehør
...................................................
163
Advarsler Ved Installation
.......................
163
• Tilslutninger
.....................................
164~167
Navne På Dele Og Funktioner
................
167
• Fjernbetjeningsenhed
.............................
168
Indstilling af systemet
......................
168~172
• Betjening
.........................................
172~174
Brug Af Surround-Funktionen
.........
174~179
Lytning Til Radioen
.........................
180~183
Sidste Funktion-Hukommelse
.................
183
Initialisering Af Mikroprocessoren
...........
183
• Fejlfinding
................................................
184
• Specifikationer
........................................
185
• ADVARSLER VED INSTALLATION
D I G I TA L
10 cm eller mere
Væg
L
KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer, på eget ansvar, at dette produkt, med hvilket denne erklæring står i forbindelse
med, stemmer overens med følgende normer:
EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 og EN61000-3-3 og er i overensstemmelse med
bestemmelserne af EU-direktiverne 73/23/EUO, 89/336/EU og 93/68/EU.
L
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Knappen POWER på frontpanelet og på fjernbetjeningen ændrer enheden fra at være ON til
STANDBY, men afbryder ikke strømforsyningen til enheden. Hvis enheden efterlades
uovervåget i længere tid, anbefales det, at den sættes standby, og at stikket tages ud af
stikkontakten.
Kontroller, at alle forbindelser er korrekte, og at der ikke er problemer med
forbindelsesledningerne. Sæt altid enheden i standbytilstand, før du tilslutter eller frakobler
tilslutningsledninger.
Hvis der ikke kommer lyd fra højttalerne, når POWER er indstillet på ON, skal du dreje knappen
MASTER VOLUME ned og trykke på knappen POWER for at sætte enheden i standbytilstand,
og kontroller om højttalerkablerna er tilsluttet korrekt.
Tag altid netledningen ud af stikkontakten, og fjern forbindelsesledningerne mellem alle de
øvrige lydkomponenter, når enheden skal flyttes, for at undgå kortslutning og beskadigede
ledninger i forbindelsesledningerne.
Denne enhed indeholder et dæmpningskredsløb og det varer ca. 5 + 6 sekunder, før enheden
fungerer stabilt, efter den er sat i POWER ON-tilstand.
Undlad at åbne anlægget, at berøre dets indvendige komponenter og indsæt aldrig
metalgenstande i anlægget.
I så fald kan dette forårsage elektrisk stød eller fejl.
Under tordenvejr med lynnedslag skal du tage netledningen ud af stikkontakten og afbryde
antenneforbindelsen.
Apparatet må ikke udsættes for vand eller fugtighed.
Rengør overfladerne med en blød, tør klud for at fjerne snavs på kabinetterne og panelerne.
Brug aldrig opløsningsmidler, benzen eller rensebenzin, da disse materialer vil beskadige
overfladen.
Anlægget må ikke udsættes for ekstrem varme (f.eks. direkte sollys), støv eller fugt.
Sørg for, at De ikke beskadiger lysnetkabelet.
Når kabelet trækkes ud af stikkontakten, tages
der altid fat i stikket.
Undlad at trække i ledningen.
Anbring ikke anlægget i små rum, ellers er varme-afledningen ikke tilstrækkelig og der kan – i
så tilfælde – opstå fejl.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Med strømforsyningen kan der udføres mange nyttige funktioner.
Dette anlæg er konstrueret
og fremstillet for at garantere Deres sikkerhed.
For at undgå brand eller fare for elektrisk stød,
bør De anvende anlægget på en korrekt måde.
Derfor bør De overholde følgende
sikkerhedsforanstaltninger m.h.t. anlæggets installation, anvendelse og vedligeholdelse.
• TILBEHØR
Kontroller, at følgende dele medfølger foruden hovedenheden HTA-DD3E:
Betjeningsvejledning
................................................................................................................
1
Fjernbetjening (RB-DD1)
.........................................................................................................
1
R6P/AA-batterier
......................................................................................................................
2
AM-rammeantenne
..................................................................................................................
1
Indendørs FM-antenne
............................................................................................................
1
*
*
*
*
Installer altid denne enhed vandret.
Sørg for,at der er mindst 10 cm plads mellem enhedens top, bagside og sider og væggen
eller andre komponenter for at få varmen lidt væk.
L
BEMÆRK!
SKIFT AF INDGANGSFUNKTION, NÅR INDGANGSBØSNINGER IKKE ER TILSLUTTET
Der kan afgives en klikkelyd, hvis indgangsfunktionen skiftes, når der ikke er tilsuttet noget til
indgangsbøsningerne. I det tilfælde skal knappen MASTER VOLUME drejes ned, hvorefter
komponenten sluttes til inputstikkene.
DÆMPNING AF PRE OUT-BØSNINGER
PRE OUT-bøsningerne omfatter et dæmpningskredsløb. Derfor reduceres udgangssignalerne
væsentligt i flere sekunder efter afbryderkontakten tændes eller indgangsfunktion, surround-tilstand
eller andre indstillinger ændres.
Hvis lydstyrken skrues op herunder, bliver udgangen meget høj, efter dæmpningskredsløbet holder
op med at virke. Vent altid med at justere lydstyrken, til dæmpningskredsløbet er slået fra.
10 cm eller mere
*
*8_163-167 HTA-DD3E_DA
7/29/02, 6:42 PM
163
Sample