Hitachi HTADD3E user manual download (Page 19 of 25)

Languages: Danish
Pages:25
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 25
180
DANSK
1
Indstil indgangsfunktionen til „TUNER“.
2
Tryk på knappen BAND, se på displayet, og vælg
det ønskede bånd (AM eller FM).
3
Tryk på knappen MODE for at indstille den
automatiske indstillingstilstand.
4
Tryk på knapperne TUNING UP eller DOWN i et
sekund.
Den automatiske søgning starter og stopper
derefter, når der er indstillet en station, eller hvis
du trykker på knapperne TUNING UP eller
DOWN under søgningen.
BEMÆRK!
I den automatiske indstillingstilstand på FM-båndet lyser
indikatoren „STEREO“ på displayet, når der stilles ind
på en stereoudsendelse. På åbne frekvenser dæmpes
støjen, og indikatorerne „TUNED“ og „STEREO“
slukkes.
• LYTNING TIL RADIOEN
Automatisk forudindstillet hukommelse
Denne enhed er udstyret med en funktion, der automatisk søger efter FM-udsendelsesstationer og gemmer dem
i en forudindstillet hukommelse.
1
Skift på enheden vha. hovedenhedens
afbryderkontakt, mens knappen GROUP holdes
inde. Enheden begynder automatisk at søge
efter FM-udsendelsesstationer.
2
Når den første FM- udsendelsesstation findes,
gemmes denne station i den forudindstillede
hukommelse på kanal A1. De følgende stationer
gemmes automatisk i rækkefølge på de
forudindstillede kanaler A2 til A8, B1 til B8, C1 til
C8, D1 til D8 og E1 til E8 for et maksimum på 40
stationer.
3
Kanal A1 indstilles, når den automatiske
forudindstilling af hukommelse er fuldført.
BEMÆRK!
Hvis en FM-station ikke kan forudindstilles automatisk
som følge af dårlig modtagelse, bruges manuel
indstilling for at indstille stationen, derefter
forudindstilles den vha. den manuelle forudindstilling
af hukommelse.
Denne funktion afbrydes ved at trykke på
afbryderkontakten.
2
DEFAULT VALUE
1
1
D I G I TA L
ON / STANDBY
OFF
GROUP
Auto-tuning
TUNER
BAND
MODE
AUTO
RDS
CH
DOWN
UP
TUNING
1
2
3
4
D I G I TA L
1
Indstil indgangsfunktionen til „TUNER“.
2
Tryk på knappen BAND, se på displayet, og
vælg det ønskede bånd (AM eller FM).
BEMÆRK!
Når den manuelle indstillingstilstand er indstillet, modtages FM-stereoudsendelser i mono, og indikatoren
„STEREO“ slukkes.
3
Tryk på knappen MODE for at indstille den
manuelle indstillingstilstand. Kontroller, at
displayets indikator „AUTO“ er slukket.
4
Tryk på knappen TUNING UP eller DOWN
for at stille ind på den ønskede station.
Frekvensen ændres løbende, når knappen
holdes nede.
Manuel indstilling
*8_180-181 HTA-DD3E_DA
7/29/02, 6:43 PM
180
Sample