Hitachi HTADD3E user manual download (Page 13 of 25)

Languages: Danish
Pages:25
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 25
174
DANSK
Brug af dæmpningsfunktionen
Lytning med hovedtelefoner
1
Tryk på knappen MUTING.
• Annullering af
dæmpningstilstand. Tryk
på knappen MUTING igen.
Advarsel!
Hvis enheden og fjernbetjeningsenheden afbrydes,
annulleres indstillingerne.
1
Tilslut hovedtelefonerne
til frontpanelets
hovedtelefonsbøsning.
2
Tryk på knappen
SPEAKER A eller
SPEAKER B for at
slukke for højttaleren.
Brug den til midlertidigt at afbryde lydudgangen.
MUTING
T.TONE
CH SELECT
VIDEO SELECT
STATUS
SURR.MODE
REMOTE CONTROLLER
RB - DD1
MUTING
CH
VCL
1
PHONES
ON
SPEAKER
A
B
Frontpanelets display
1
Tryk på knappen STATUS.
• Indgangs- og udgangskilderne og surround-indstillingen osv. vises i rækkefølge på displayet, hver gang
der trykkes på knappen.
Når der foretages en handling på fjernbetjeningsenheden, vises handlingen på displayet, så det er muligt at
kontrollere handlingen visuelt.
Apparatets betjeningsstatus kan også kontrolleres på displayet vha. den procedure, der er beskrevet nedenfor.
STATUS
CH SELECT
STATUS
REMOTE CONTROLLER
RB - DD1
CH
VCL
1
Optagelse af programkilden
(optagelse af den kilde, der i øjeblikket afspilles)
1
Følg trinene 1 til 3 under „Afspilning af den
analoge programkilde“.
2
Start optagelse på båndoptageren eller
videobåndoptageren. Instruktioner findes i
komponentens betjeningsvejledning.
Samtidig optagelse
Signalerne fra den kilde, der er valgt med funktionvælger -knappen, udsendes samtidigt til bøsningerne MD/
TAPE OUT og VCR REC OUT.
Hvis to båndoptagere og/eller videobåndoptagere er tilsluttet og indstillet til optagetilstand, kan den samme
kilde optages samtidigt på alle båndoptagere.
Hvis der er trykket på knappen TAPE MONITOR (MD/TAPE MON), sendes lydsignalerne fra båndoptageren
desuden til bøsningerne VCR AUDIO REC OUT.
2
Båndafspilningsfunktion
Når der bruges en båndoptager med tre hoveder, kan den lyd, der faktisk optages, afspilles under optagelsen
ved at trykke knappen MD/TAPE MON.
Tryk på knappen igen for at annullere afspilning.
BEMÆRK!
Digitale indgangssignaler kan ikke optages. Tilslut til de analoge indgangsstik for at optage.
Før der afspilles med surround-funktionen
Før der afspilles med surround-funktionen, skal du sørge for at bruge testtonerne til at justere afspilningsniveauet
fra de forskellige højttalere.
Denne indstilling kan foretages med fjernbetjeningen som beskrevet nedenfor.
Justering med fjernbetjeningen ved hjælp af testtonerne virker kun i DOLBY PRO LOGIC-, DOLBY DIGITAL- og
DTS-tilstand.
De justerede niveauer gemmes automatisk i hukommelsen.
1
Indstil til Dolby Pro Logic, Dolby Digital eller
DTS-tilstand.
2
Tryk på testtoneknappen.
3
Testtoner
produceres
fra
højttalerne i den nedenfor viste
rækkefølge med 4-sekunders
intervaller for de første to cyklusser,
2-sekunders intervaller derefter.
Brug justeringsknapperne til kanallydstyrke til at
justere, så lydstyrken for testtonerne er den samme
for alle højttalerne.
Tryk eventuelt på kanalvælger-
knappen for at vælge den højttaler,
der skal justeres.
4
Når justeringen er foretaget,
trykkes på testtoneknappen igen.
1
Tryk på kanalvælgerknappen for
at vælge den højttaler, der skal
justeres.
2
Juster niveauet for den valgte
højttaler.
Efter justering vha. testtonerne justeres kanalniveauerne som beskrevet nedenfor enten ifølge afspilningskilderne
eller efter din egen smag.
1
D I G I TA L
3
1
2,4
VOLUME
CHANNEL
T.TONE
CH SELECT
VIDEO SELECT
STATUS
SURR.MODE
REMOTE CONTROLLER
RB - DD1
MUTING
CH
VCL
TV
DOLBY/DTS
SURROUND
SURR.MODE
T.TONE
CH
VOL
FL
C
FR
SR
SL
SW
CH SELECT
T.TONE
CH SELECT
CH
VOL
2
1
VOLUME
CHANNEL
T.TONE
CH SELECT
VIDEO SELECT
STATUS
SURR.MODE
REMOTE CONTROLLER
RB - DD1
MUTING
CH
VCL
TV
• BRUG AF SURROUND-FUNKTIONEN
Du kan få analogt eller digitalt system med surround lyd til den audio/video-kilde, der er tilsluttet.
*8_172-179 HTA-DD3E_DA
7/29/02, 6:43 PM
174
Sample