Hitachi AXF100E user manual download (Page 13 of 112)

Languages: English and 10 more
  • Danish
  • Dutch
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Italian
  • Norwegian
  • Spanish
  • Swedish
Pages:112
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 112
13
Dansk
• SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Knappen POWER på frontpanelet og fjernbetjeningen skifter enheden fra ON til STANDBY, men
isolerer ikke enheden fra lysnettet. Hvis enheden er uden opsyn i en længere periode, anbefales
det, at den skiftes til standby, og at netstikket fjernes fra stikkontakten.
Hvis der ikke kommer lyd fra højttalerne, når POWER er på ON, skal du skrue ned for
lydstyrken, trykke på knappen POWER for at skifte enheden til standby-tilstand og kontrollere,
om højttalerledningerne er tilsluttet korrekt.
Denne enhed indeholder et dæmpningskredsløb, og det tager ca. 5 til 6 sekunder for enheden at
nå stabil funktion, efter sættet er skiftet til tilstanden POWER ON.
Åbn aldrig dækslerne, rør ikke ved de indvendige dele, og før aldrig metalgenstande ind. Dette
kan resultere i elektrisk stød eller fejlfunktion.
I tilfælde af tordenvejr trækkes netledningen ud af stikkontakten, og antenneforbindelserne
afbrydes.
Apparatet må ikke udsættes for vand eller fugtighed.
Når kabinetter og paneler er snavsede, fjernes smuds på overfladerne med en blød, tør klud.
Brug aldrig fortynder, benzen eller alkohol, da disse midler kan beskadige overfladens finish.
Anlægget må ikke udsættes for ekstrem varme (f.eks. direkte sollys), støv eller fugt.
CD’er, der kan afspilles på dette anlæg, er mærket med følgende etiket:
Sørg for, at De ikke beskadiger lysnetkabelet.
Når kabelet trækkes ud af stikkontakten, tages
der altid fat i stikket.
Undlad at trække i ledningen.
Anbring ikke anlægget i små rum, ellers er varme-afledningen ikke tilstrækkelig og der kan – i så
tilfælde – opstå fejl.
Undlad at sætte fremmedlegemer ind i CD-bakken.
Dette kan beskadige mekanismen.
Flyt aldrig lydsystemet pludseligt fra et meget koldt rum til et varmt rum. Når en afkølet CD-
afspiller pludselig flyttes til en varm placering, kan der dannes kondensation på pickuplinsen, og
dette forhindrer korrekt funktion. Vent i dette tilfælde 1 til 2 timer, før afspilning genoptages.
Hvis CD-spilleren udsættes for pludselige stød under afspilning, kan der frembringes lidt støj.
Dette er ikke en fejl.
CD-afspilleren har et stort dynamisk område. Det betyder, at hvis du skruer forstærkerens
lydstyrke for højt op under bløde passager (lav lydstyrke) i et program, kan højttalerne blive
beskadiget, når der frembringes et dynamisk område i en pludselig høj passage.
Gem aldrig plader på steder med høj temperatur og høj fugtighed. Pladerne kan blive skæve og
umulige at afspille. Det er også muligt, at plader med fugt ikke kan afspilles. Tør eventuel fugt af
med en blød, tør klud, og sørg for, at pladerne er fuldstændigt tørre, før de bruges.
Når anlægget ikke vil blive brugt i længere tid, tag CD’erne ud af CD-bakken.
Fjern altid alle plader fra skufferne, når enheden flyttes. Hvis dette undlades, kan enheden
beskadiges.
Brug aldrig cd’er med cellofan/etiketter på eller cd’er med pletter, f.eks. leje-cd’er, da de kan sætte
sig fast i enheden og forårsage fejlfunktion.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Med strømforsyningen kan der udføres mange nyttige funktioner.
Dette anlæg er konstrueret
og fremstillet for at garantere Deres sikkerhed.
For at undgå brand eller fare for elektrisk
stød, bør De anvende anlægget på en korrekt måde.
Derfor bør De overholde følgende
sikkerhedsforanstaltninger m.h.t. anlæggets installation, anvendelse og vedligeholdelse.
C
Sample