Hitachi AXF100E user manual download (Page 12 of 112)

Languages: English and 10 more
  • Danish
  • Dutch
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Italian
  • Norwegian
  • Spanish
  • Swedish
Pages:112
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 112
12
Svenska
• SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Med POWER-knappen på frontpanelen och fjärrkontrollen växlar du om enheten från ON- till
STANDBY-läge, men kopplar inte bort den från huvudströmmen. Om du vet med dig att du inte
kommer att använda enheten under en längre tid rekommenderas du att ställa enheten i
standbyläge och koppla bort nätkabeln från vägguttaget.
Om du inte hör något ljud från högtalarna när strömmen (POWER) är påslagen (läge ON) kan
du vrida ned volymen och sedan trycka på POWER-knappen för att ställa enheten i standbyläge.
Sedan kontrollerar du om högtalarkablarna är rätt anslutna.
Den här enheten har en inbygd dämpningskrets. Det tar ungefär 5 + 6 sekunder för enheten att
stabiliseras sedan du har växlat över till POWER ON.
Öppna aldrig chassit eller rör enhetens insida. Stoppa heller aldrig in metallföremål i enheten.
Om du gör det riskerar du att få el-stötar eller att enheten skadas.
Vid åskväder bör du genast koppla ur nätkabeln och antennanslutningarna.
Utsätt aldrig apparaten för droppande eller stänkande vatten.
För att rengöra chassit och panelerna använder du en mjuk, torr duk. Använd aldrig thinner,
bensen eller alkohol, eftersom dessa medel skadar ytbehandlingen.
Skydda apparaten mot stark hetta (t.ex. direkt solljus), damm och fukt.
Skivor som kan spelas på apparatens CD-spelare är försedda med detta märke:
Var försiktig, så att du inte skadar nätsladden. Drag alltid i stickproppen, inte i sladden, när du
kopplar bort apparaten.
Ställ inte upp apparaten i något trångt utrymme med dålig värmeavledning, eftersom detta kan
vålla funktionsstörningar.
Placera aldrig några främmande föremål i CD-facket, eftersom mekanismen då kan skadas.
Flytta inte ljudsystemet snabbt från ett kallt rum till ett varmt. När en kall CD-spelare flyttas in i
ett varmt rum kan det bildas kondens på linsen till pickupen, vilket gör att spelaren inte fungerar
som den ska. I så fall bör du vänta 1 + 2 timmar innan du använder den igen.
Om CD-spelaren utsätts för ett slag eller en stöt under avspelning, kan det höras ett störande
ljud. Detta är inte något funktionsfel.
CD-spelaren har ett stort dynamiskt omfång. Om du vrider upp volymen på förstärkaren för högt
under passager med låg volym, kan högtalarna skadas om volymen plötsligt stegras i passager
med starka ljud.
Förvara aldrig skivor där temperaturen är hög eller där det är mycket fuktigt. Skivorna kan bli
skeva och oanvändbara. Dessutom kan det vara omöjligt att spela upp skivor med fukt på ytan.
Torka av fukten med en mjuk och torr duk och se till att skivorna är torra innan du spelar upp
dem.
Låt aldrig en CD ligga kvar i skivspelaren när den inte används under längre tid.
Ta alltid ur alla skivor från skivfacken innan du flyttar enheten, i annat fall riskerar du att skada
den.
Använd inte CD-skivor med cellofan/etiketter eller CD-skivor med tryck som är på väg att lossna,
t.ex. på hyrda CD-skivor. Sådant kan fastna i enheten och orsaka fel.
SÄKERHETSANVISNING
Elektrisk kraft kan utnyttjas för många nyttiga ändamål. Denna apparat har konstruerats och
tillverkats så att den inte skall kunna medföra några risker för dig. Felaktig användning kan
emellertid medföra risk för elektriska stötar eller brand. För bevarande av säkerheten måste
du rätta dig efter anvisningarna i det följande för installation, användning och service.
C
Sample