Hitachi AXF100E user manual download (Page 11 of 112)

Languages: English and 10 more
  • Danish
  • Dutch
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Italian
  • Norwegian
  • Spanish
  • Swedish
Pages:112
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 112
11
Nederlands
• VEILIGHEIDSVOORZORGEN
De POWER toets op het voorpaneel en de afstandsbediening schakelen het toestel van ON
naar STANDBY maar koppelen het niet los van het stroomnet. Wanneer het toestel lange tijd niet
wordt gebruikt, kunt u het beter in de wachtstand zetten en de stekker uit het stopcontact
trekken.
Wanneer er geen geluid uit de luidsprekers komt met de POWER toets op ON, moet u het
volume verlagen, de POWER toets indrukken om het toestel in de wachtstand te brengen en
controleren of de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten.
Dit toestel is uitgerust met een geluidsonderdrukkingsschakeling zodat het pas 5 tot 6 seconden
na het aanschakelen stabiel werkt.
Open nooit de behuizing en steek geen metalen voorwerpen in het toestel. Dit kan elektrocutie
of defecten tot gevolg hebben.
Bij onweer moet u de stekker uit het stopcontact trekken en de antenne loskoppelen.
Het toestel mag niet blootgesteld worden aan druip- of spatwater.
Reinig de behuizing uitsluitend met een zachte, droge doek. Gebruik nooit thinner, benzine of
alcohol, omdat het oppervlak hierdoor kan worden beschadigd.
Bescherm het toestel tegen extreme hitte (b.v. rechtstreeks zonlicht), stof en hoge vochtigheid.
Cd’s die met dit toestel kunnen afgespeeld worden zijn voorzien van het volgende label:
Let erop dat u het netsnoer niet beschadigt. Trek nooit aan het snoer zelf, maar grijp de stekker
vast wanneer u het toestel afkoppelt van het stopcontact.
Installeer het toestel niet in een te beperkte ruimte, aangezien de opgewekte warmte daar niet
goed kan ontsnappen en het toestel daardoor slecht kan gaan werken.
Leg geen andere voorwerpen dan cd’s in de cd-lade, aangezien dat het mechanisme kan
beschadigen.
Breng het toestel niet plots van een heel koude ruimte in een warmte ruimte. Wanneer een
koude CD-speler plots in een warme ruimte wordt gebracht, kan er condensvorming optreden
waardoor de werking wordt verstoord. Wacht in dit geval 1 à 2 uur alvorens de weergave te
hervatten.
Als de cd- of md-speler tijdens de weergave aan een plotse schok onderhevig is, kan zich enige
ruis voordoen; dit wijst niet op een slechte werking.
De CD-speler heeft een grote dynamiek. Indien het volume van de versterker te hoog staat
tijdens een zachte (laag volume) passage kunnen de luidsprekers worden beschadigd door de
dynamiek van een plotse luide passage.
Bewaar discs niets in een warme en zeer vochtige ruimte. Hierdoor kunnen de discs vervormen
zodat ze niet meer kunnen worden afgespeeld. Ook vochtige discs kunnen niet afspeelbaar zijn.
Verwijder eventueel vocht met een zachte, droge doek en zorg ervoor dat discs helemaal droog
zijn alvorens ze te gebruiken.
Laat geen disc in de cd- of md-speler zitten wanneer u de speler lange tijd niet gebruikt.
Haal altijd alle discs uit de laden wanneer u het toestel verplaatst, zoniet kan het toestel worden
beschadigd.
Gebruik geen CD’s waarop kleefband/etiketten zijn gekleefd of CD’s met klevende vlekken, zoals
bijvoorbeeld huur-CD’s. Deze kunnen klem raken in het toestel en defecten veroorzaken.
BEVEILIGING
Elektrische energie maakt tal van nuttige functies mogelijk. Dit toestel werd zo ontworpen en
gemaakt dat uw persoonlijke veiligheid gegarandeerd is. Onoordeelkundig gebruik ervan kan
echter gevaar voor elektrische schokken en brand inhouden. De beveiliging daartegen is dan
ook alleen verzekerd als u de volgende aanwijzingen voor installatie, gebruik en onderhoud
van het toestel in acht neemt.
C
Sample