Hitachi AXF100E user manual download (Page 105 of 112)

Languages: English and 10 more
  • Danish
  • Dutch
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Italian
  • Norwegian
  • Spanish
  • Swedish
Pages:112
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 105 of 112
105
Beskyttelseskredsløb
HCU-R30E er udstyret med et højhastigheds beskyttelseskredsløb.
Dette kredsløb beskytter de indvendige dele mod beskadigelse forårsaget af stærk strøm, der kan opstå i
enheden, hvis den betjenes, når højttalerstikkene ikke er tilsluttet korrekt, eller der opstår kortslutning.
Hvis dette beskyttelseskredsløb aktiveres, afgives en relælyd, output til højttalerne afbrydes og indikatoren blinker
hurtigt for at angive, at der er et problem. Hvis dette skulle ske, tages netledningen ud af stikkontakten, og
forhandleren kontaktes.
Enheden fungerer måske ikke korrekt på grund af eksterne påvirkninger såsom lynnedslag eller statisk
elektricitet. Hvis dette sker, slukkes der enten for strømmen på afbryderkontakten, eller netledningen frakobles,
hvorefter der ventes ca. 5 sekunder, før netledningen sættes i igen.
Enheden fungerer ikke,
når power-kontakten er
trykket ind.
Der kommer ingen lyd fra
højttalerne.
Der produceres ingen diskant,
eller instrumenternes position
er uklar.
Der høres en anden kilde end
den ønskede.
Der høres en hvæsende lyd i
FM-programmer.
Der høres en hvæsende lyd i
MW-programmer.
Der høres en brummelyd i
MW- programmer.
Det totale antal spor vises
ikke, når pladen isættes.
Der sker ikke noget, når der
trykkes på
betjeningsknapperne.
Pladen stopper midt i et spor
og afspilles ikke korrekt.
Lyden brydes.
Der høres en brummelyd, når
pladen afspilles.
Kontroller følgende, før du antager, der er problemer med systemet.
1.
Er tilslutningerne korrekte?
2.
Betjenes systemet som anvist i betjeningsvejledningen?
Hvis systemet ikke ser ud til at fungere korrekt, kontrolleres ifølge nedenstående tabel.
Hvis ingen af disse kontroller har virkning på problemet, fungerer systemet måske ikke korrekt.
Frakobl straks netledningen, og kontakt forhandleren af enheden.
Symptom
Årsag
Modforanstaltning
Generelt
Tuner-forstærker
CD-afspiller
Netledningen er ikke sluttet til en
stikkontakt.
VOLUME-knappen er skruet ned.
Hovedtalefonerne er tilsluttet.
Højttalerledningerne sidder ikke godt nok
fast.
Dæmpning er tændt.
Højttalerpolariteterne (+ og –) er byttet om
Funktionen er ikke korrekt indstillet.
Antenneretningen er dårlig.
Signalerne fra radiostationen er svag.
Lyd fra et tv eller interferens fra en
radiostation.
Signalerne på netledningen moduleres
af strømkildefrekvensen.
Pladen vender forkert.
Pladen er snavset.
Pladen er ikke af den angivne type.
Pladen vender forkert.
Der er fremmedlegemer i pladeskuffen.
Pladen er snavset.
Pladen er ridset.
Der er snavs, fingeraftryk, spyt eller
lignende på pladen.
Pladen er ridset.
Afspilleren er placeret på en ustabil plads
eller på en plads, som vibrerer meget.
Signalerne på netledningen modileres af
lydkildefrekvensen.
Sæt netledningen i en stikkontakt.
Indstil knappen til en passende position.
Tag stikket til hovedtelefonerne ud.
Sæt ledningerne godt fast.
Slå dæmpning fra.
Tilslut højttalerledningerne korrekt.
Indstil den ønskede funktion ved hjælp
af FUNCTION-knappen.
Skift retningen på antennen.
Installer en udendørs antenne.
Sluk for tv’et.
Skift retningen på rammeantennen.
Installer en udendørs antenne.
Indsæt netledningen i den modsatte
retning.
Installer en udendørs antenne.
Sæt pladen i igen.
Rengør pladen.
Erstat med en plade af den angivne type.
Sæt pladen i igen.
Fjern pladen og fremmedlegemet.
Rengør pladen.
Erstat med en ikke-ridset plade.
Rengør pladen.
Erstat med en ikke-ridset plade.
Anbring afspilleren på en stabil plads
uden vibrationer.
Indsæt netledningen i den modsatte
retning.
• FEJLFINDING
Dansk
Sample