Hitachi AXF100E user manual download (Page 104 of 112)

Languages: English and 10 more
  • Danish
  • Dutch
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Italian
  • Norwegian
  • Spanish
  • Swedish
Pages:112
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 104 of 112
104
Enheten slås inte på när
du trycket på strömbrytaren.
Det hörs inget ljud från
högtalarna.
Det hörs inget diskantljud eller
så är instrumentens placering
ljudbilden otydlig.
Den källa som hörs är inte
den du vill lyssna på.
Det hörs ett väsande ljud när
du lyssnar på FM-program.
Det hörs ett väsande ljud när
du lyssnar på MW-program.
Det hörs ett surrande ljud när
du lyssnar på MW-program.
Det totala antalet spår visas inte
när en CD-skiva har satts in.
Ingenting händer när
manöverknapparna trycks
ned.
Skivan stannar mitt i ett spår –
det går inte att spela upp den
ordentligt.
Det blir avbrott i ljudet.
Det hörs ett surrande ljud när
du lyssnar på
en skiva.
Kontrollera följande innan du antar att det är något fel på systemet.
1.
Är alla anslutningar rätt gjorda?
2.
Hanterar du systemet enligt bruksanvisningens instruktioner?
Om systemet inte fungera som det ska, kan du försöka lösa problemet med hjälp av nedanstående tabell.
Om inget i tabellen verkar stämma in på det problem du har, kan det innebära att något fel har uppstått.
Koppla i så fall genast ur nätkabeln och kontakta återförsäljaren.
Symptom
Orsak
Åtgärd
Allmänt
Radioförstärkare
CD-spelare
Netledningen er ikke tilsluttet en
stikkontakt.
Der er skruet ned for lydstyrken.
Der er tilsluttet hovedtelefoner.
Højttalerledningerne er ikke tilsluttet
korrekt.
Dæmpning er tændt.
Højttalernes polariteter (
Œ
og
œ
) er
vendt om.
Funktionen er ikke indstillet korrekt.
Antennen är inte rätt inriktad.
Signalerna från den sändande stationen
är svaga.
Det kan vara bruset från en TV eller
störningar från en annan station.
Signalerna i nätkabeln moduleras av
strömkällans frekvens.
Du har vänt skivan upp-och-ned.
Skivan är smutsig.
Skivan är inte av angiven typ.
Du har vänt skivan upp-och-ned.
Det ligger något främmande föremål på
skivtallriken.
Skivan är smutsig.
Skivan är repig.
Det är smuts, fingeravtryck och liknande
på skivan.
Skivan är repig.
Spelaren står ostadigt placerad eller så
är den utsatt för kraftiga vibrationer.
Signalerna i nätkabeln moduleras av
strömkällans frekvens.
Se till att nätkabeln sitter stadigt
förankrad i ett strömuttag.
Ställ kontrollen i rätt läge.
Koppla bort hörlurarna.
Se till att anslutningarna är korrekt
gjorda och att de sitter stadigt.
Slå dæmpning fra.
Anslut högtalarkablarna korrekt.
Ställ in önskad funktion med knappen
FUNCTION.
Ändra riktningen på antennen.
Installera en utomhusantenn.
Stäng av TV:n.
Ändra riktningen på ramantennen.
Installera en utomhusantenn.
Vänd på nätkabeln.
Installera en utomhusantenn.
Sätt in skivan igen.
Rengör skivan.
Ersätt skivan med en av angiven typ.
Sätt in skivan igen.
Ta ut skivan och avlägsna det
främmande föremålet.
Rengör skivan.
Byt ut skivan mot en som inte är repig.
Rengör skivan.
Byt ut skivan mot en som inte är repig.
Placera spelaren så att den står stadigt
och inte utsätts för kraftiga vibrationer.
Vänd på nätkabeln.
• FELSÖKNING
Skyddskrets
HCU-R30E
är utrustad med en snabb skyddskrets.
Den här kretsen skyddar de interna komponenterna från att skadas av starka strömmar som kan genereras i
enheten om högtalarterminalerna inte har kopplats in på rätt sätt, eller om de kortsluts.
Om skyddskretsen aktiveras hörs ljudet från dess relä när det slås på. Då bryts utsignalen till högtalarna och
indikatorn blinkar snabbt för att visa att ett problem uppstått. Om det här inträffar bör du koppla ur nätkabeln och
kontakta återförsäljaren.
Enheten kanske inte fungerar som den ska på grund av yttre påverkan, som t.ex. åska eller statisk elektricitet. Om
det inträffar kan du antingen stänga av strömmen med omkopplaren eller koppla ur nätkabeln från vägguttaget
och vänta i ungefär 5 sekunder och sedan koppla in nätkabeln igen.
Svenska
Sample