SONY D-NF007 user manual download (Page 2 of 2)

Languages: Czech and 2 more
  • Hungarian
  • Polish
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 2
Polski
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, chroń ten
aparat przed deszczem i wilgocią.
Nie instaluj urządzenia w przestrzeni zabudowanej, jak szafka
na książki czy wbudowana półka.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj otworów
wentylacyjnych aparatu gazetami, serwetkami, zasłonami itp. Nie
stawiaj także zapalonych świec na aparacie.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie stawiaj na
aparacie naczyń wypełnionych płynem, takich jak wazony.
Niektóre państwa mogą określać zasady użytkowania baterii
używanych do zasilania tego wyrobu. Prosimy o stosowanie się do
lokalnych przepisów obowiązujących w Państwa kraju.
Oznaczenie CE obowiązuje tylko w tych krajach, w których ma ono
podstawę prawną, głównie w krajach EEA (European Economic
Area – europejski obszar ekonomiczny).
Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów
pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego
produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
Dotyczy następujących akcesoriów: słuchawki.
Płyty odtwarzane przy użyciu
tego odtwarzacza CD
•฀
Płyty audio CD
(płyty CD w formacie CD-DA)
•฀
Płyty MP3 CD
(płyty CD-R/CD-RW, na których nagrano
dane audio skompresowane w formacie MP3)
*
*฀
Można odtwarzać tylko płyty w formacie ISO 9660 poziom 1/2 i
Joliet.
Poniżej podano szybkości transmisji i częstotliwości próbkowania
obsługiwane przez ten odtwarzacz CD. Można również odtwarzać
pliki zapisane ze zmienną szybkością transmisji (VBR — Variable
Bit Rate).
Szybkości฀
transmisji
Częstotliwości฀
próbkowania
MPEG-1฀Layer3
32฀–฀320฀kb/s
32/44,1/48฀kHz
MPEG-2฀Layer3
฀ 8฀–฀160฀kb/s
16/22,05/24฀kHz
MPEG-2.5฀Layer3
฀ 8฀–฀160฀kb/s
8/11,025/12฀kHz
Płyty MP3 CD
Maksymalna liczba grup i plików
•฀
Maksymalna liczba grup: 256
Maksymalna liczba plików: 512
Kolejność odtwarzania
W przypadku płyt MP3 CD kolejność odtwarzania może być
różna, w zależności od metody użytej przy zapisie plików na płytę.
W poniższym przykładzie pliki są odtwarzane w kolejności od
1
do
7
.
MP3
Grupa
Plik
(Maksymalna฀liczba฀poziomów฀katalogu:฀8)
Uwagi
•฀
Rozpoczęcie odtwarzania może zająć chwilę, w zależności od
jakości płyty i/lub stanu urządzenia nagrywającego. W niektórych
sytuacjach odtwarzanie może nie rozpocząć się w ogóle.
Na płycie z plikami MP3 nie należy zapisywać plików w innych
formatach ani tworzyć zbędnych folderów.
Należy pamiętać o dodaniu do nazwy pliku rozszerzenia
„mp3”. Dodanie rozszerzenia „mp3” do pliku innego niż MP3
uniemożliwi jego prawidłowe rozpoznanie przez odtwarzacz.
Przy kompresji materiału źródłowego do pliku MP3 zaleca się
ustawienie parametrów kompresji na „44,1 kHz”, „128 kb/s” i
„Constant Bit Rate” (stała szybkość transmisji).
Aby przy nagrywaniu wykorzystać maksymalnie całą pojemność
płyty, należy w programie nagrywającym ustawić opcję „halting of
writing” (Zapis wielosesyjny).
Źródła zasilania
Korzystanie z baterii (nie należą do
wyposażenia)
1
Przesuń suwak OPEN, aby otworzyć pokrywę odtwarzacza, a
następnie otwórz pokrywę komory baterii wewnątrz odtwarzacza
CD.
2
Włóż dwie baterie alkaliczne LR6 (rozmiaru AA), dopasowując
bieguny
według rysunku wewnątrz odtwarzacza CD i zamknij
pokrywę, aby zatrzasnęła się w odpowiednim miejscu. Najpierw
włóż biegun
(w przypadku obu baterii).
Żywotność baterii * (przybliżony czas w
godzinach)
(W przypadku korzystania z odtwarzacza CD na płaskiej i stabilnej
powierzchni).
Czas odtwarzania różni się w zależności od sposobu korzystania z
urządzenia.
Przy฀zastosowaniu฀dwóch฀baterii฀alkalicznych฀Sony฀LR6฀
(SG)฀(wyprodukowanych฀w฀Japonii)
Funkcja G-PROTECTION
G-on
G-off
Płyta audio CD
16
11
Płyta MP3 CD (nagrana z szybkością transmisji
128 kb/s)
23
23
RADIO ON
35
*฀
Wartość mierzona zgodnie ze standardem opracowanym przez
stowarzyszenie JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
•฀
Sekcje wskaźnika
pokazują w przybliżeniu stopień zużycia
baterii. Jedna sekcja nie zawsze odpowiada jednej czwartej
pojemności baterii.
Korzystanie z zasilacza sieciowego
Podłącz zasilacz sieciowy, jak pokazano na ilustracji.
Odtwarzanie płyty CD
1
Przesuń suwak OPEN, aby otworzyć pokrywę urządzenia
i umieść płytę CD na osi odtwarzacza, a następnie zamknij
pokrywę.
2฀
Naciśnij przycisk
.
Aby rozpocząć odtwarzanie od pierwszego utworu, po zatrzymaniu
odtwarzacza CD naciśnij i przytrzymaj przycisk
, aż rozpocznie
się odtwarzanie. Aby przejść do kolejnych/poprzednich grup
*
,
najpierw naciśnij przycisk GROUP, a następnie
+ lub
–.
*
Dotyczy tylko płyt CD zawierających pliki MP3
•฀
Ten odtwarzacz CD umożliwia odtwarzanie płyt CD-R/CD-
RW nagranych w formacie Compact Disc Digital Audio (Audio
CD), ale możliwość odtwarzania jest uzależniona od jakości
płyty oraz stanu urządzenia nagrywającego.
•฀
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane do odtwarzania
płyt zgodnych ze standardem Compact Disc (CD).
W ostatnim czasie na rynku pojawiły się wydane przez
kilka firm fonograficznych płyty z nagraniami muzycznymi
zakodowanymi z zastosowaniem technologii ochrony praw
autorskich. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wśród tych płyt
znajdują się również takie, które nie są zgodne ze standardem
CD i w związku z tym mogą nie być odtwarzane przez niniejsze
urządzenie.
•฀
W zależności od płyty CD odtwarzacz może wyświetlać
łączną liczbę plików obejmującą zarówno pliki, które można
odtwarzać, jak i te, których nie można odtwarzać. Pliki, których
nie można odtwarzać są jednak pomijane automatycznie, a
odtwarzane są tylko pozostałe pliki.
Uwaga dotycząca płyt w formacie DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą dwustronną zawierającą
materiał DVD nagrany na jednej stronie oraz materiał dźwiękowy
nagrany na drugiej stronie.
Ponieważ jednak nagrany materiał
dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem Compact Disc (CD), nie
można zagwarantować poprawnego odtwarzania takiej płyty.
Cyfrowa funkcja MEGA BASS
Podczas odtwarzania naciskaj przycisk SOUND/AVLS, aby wybrać
opcję „SND 1” lub „SND 2”.
Jeśli dźwięk jest zniekształcony, zmniejsz głośność.
Podczas słuchania audycji radiowych ta funkcja jest zablokowana.
Funkcja AVLS*
*Automatic Volume Limiter System – system
automatycznego ograniczania głośności
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SOUND/AVLS.
Jeśli wskaźnik „AVLS” mignie trzy razy, funkcja jest włączona.
Jeśli wskaźnik „AVLS” mignie raz, funkcja jest wyłączona.
Funkcji tej można także używać podczas słuchania audycji radiowych.
AMS* / funkcja wyszukiwania
*Automatic Music Sensor – automatyczny czujnik
muzyki
Aby znaleźć początek poprzedniego/bieżącego/następnego/
kolejnego utworu: naciskaj przycisk
/
.
Aby szybko przejść do tyłu/do przodu: naciśnij i przytrzymaj
przycisk
/
.
Funkcje trybu odtwarzania
Podczas odtwarzania naciskaj przycisk P MODE/
.
Brak wskaźnika (odtwarzanie normalne)
(odtwarzanie
grup)”
*
„1” (odtwarzanie pojedynczego utworu)
„SHUF”
(odtwarzanie w kolejności losowej)
.
Aby powtórzyć wybrany tryb odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj
przycisk P MODE/
, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
”.
*฀
Wszystkie pliki w wybranej grupie zostaną odtworzone raz. Dotyczy
tylko płyt CD zawierających pliki MP3.
Funkcja ochrony przed przeskakiwaniem
dźwięku G-PROTECTION
Ta funkcja zapewnia ochronę przed przeskakiwaniem dźwięku
podczas aktywnego korzystania z urządzenia.
*
Ustawieniem domyślnym jest „G-on”. Aby wybrać ustawienie
„G-off”, po zatrzymaniu urządzenia naciśnij przycisk
,
przytrzymując naciśnięty przycisk
. Aby korzystać z wysokiej
jakości dźwięku CD, należy wybrać ustawienie „G-off”.
*฀
Dźwięk może przeskakiwać: jeśli odtwarzacz CD jest poddawany
ciągłym wstrząsom o sile większej niż zakładana/jeśli odtwarzana
płyta CD jest zabrudzona lub porysowana/podczas korzystania
z płyt CD-R/CD-RW o niskiej jakości oraz w przypadku
problemów z urządzeniem nagrywającym lub używanym
oprogramowaniem.
Słuchanie audycji radiowych
1฀
Naciśnij przycisk RADIO ON/BAND, aby włączyć radio.
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „PRESET”, naciśnij
przycisk P MODE/
, aby wskaźnik ten zniknął z wyświetlacza.
2฀
Naciskaj przycisk RADIO ON/BAND, aż na wyświetlaczu pojawi
się odpowiednia częstotliwość.
Po każdym naciśnięciu przycisku informacje na wyświetlaczu
zmieniają się w następujący sposób:
FM
AM
3฀
Naciskaj przycisk TUNE + lub –, aby dostroić wybraną stację, a
następnie ustaw głośność.
Wyłączanie radia
Naciśnij przycisk
• RADIO OFF.
Szybkie ustawianie stacji
W punkcie 3 naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNE + lub –, aż na
wyświetlaczu zaczną się zmieniać cyfry określające częstotliwość.
Odtwarzacz CD automatycznie przeszuka częstotliwości radiowe i
zatrzyma przeszukiwanie po znalezieniu wyraźnie słyszalnej stacji.
Poprawa jakości odbioru audycji radiowych
W celu poprawy odbioru na falach FM rozwiń przewód słuchawek.
Słuchawki
W celu poprawy odbioru na falach AM ustaw odpowiednio sam
odtwarzacz CD.
Uwaga
Słuchawki powinny być cały czas podłączone do gniazda
odtwarzacza CD. Przewód słuchawek pełni wówczas rolę anteny
FM.
Jeśli odbiór audycji nadawanej w zakresie FM ma
słabą jakość ze względu na zakłócenia ze strony
silnych fal radiowych
1฀
Słuchając audycji nadawanej w zakresie FM, naciśnij przycisk
SOUND/AVLS.
Zacznie migać wskaźnik „LOCAL”.
2฀
Naciśnij przycisk
/ENTER w ciągu 10 sekund od zakończenia
poprzedniej operacji.
*
Wskaźnik „LOCAL” przestanie migać.
*฀
Jeśli wskaźnik „LOCAL” zniknie z wyświetlacza, rozpocznij
ponownie od punktu 1.
W celu anulowania ustawienia LOCAL naciśnij przycisk SOUND/
AVLS, a następnie naciśnij przycisk
/ENTER, aby wskaźnik
„LOCAL” zniknął z wyświetlacza.
Jeśli odbiór audycji nadawanej w zakresie FM ma
słabą jakość ze względu na trudności z odbiorem
1฀
Słuchając audycji nadawanej w zakresie FM, naciśnij przycisk
SOUND/AVLS.
Zacznie migać wskaźnik „LOCAL”.
2฀
Naciśnij ponownie przycisk SOUND/AVLS.
Zacznie migać wskaźnik „MONO”.
3฀
Naciśnij przycisk
/ENTER w ciągu 10 sekund od zakończenia
poprzedniej operacji.
*
Wskaźnik „MONO” przestanie migać.
*฀
Jeśli wskaźnik „MONO” zniknie z wyświetlacza, rozpocznij
ponownie od punktu 1.
W celu anulowania ustawienia MONO naciśnij dwukrotnie przycisk
SOUND/AVLS, a następnie naciśnij przycisk
/ENTER, aby
wskaźnik „MONO” zniknął z wyświetlacza.
Programowanie stacji radiowych
Istnieje możliwość zaprogramowania do 30 stacji: 20 dla zakresu
FM i 10 dla zakresu AM.
1฀
Słuchając radia, naciśnij przycisk P MODE/
, aby przejść w
tryb programowania.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „PRESET”.
2฀
Naciskaj przycisk TUNE + lub –, aż na wyświetlaczu pojawi się
wybrany numer.
3฀
Naciśnij i przytrzymaj przycisk P MODE/
, aż na
wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik „PRESET”.
Od tego punktu wykonywanie kolejnej operacji należy rozpocząć
w ciągu 30 sekund po zakończeniu poprzedniej czynności. Jeśli
wskaźnik „PRESET” przestanie migać, rozpocznij ponownie od
punktu 3.
4฀
Naciskaj przycisk TUNE + lub –, aby ustawić wybraną stację.
5฀
Naciśnij przycisk
/ENTER.
Kasowanie wszystkich zaprogramowanych stacji
1฀
Po wyłączeniu radia i zatrzymaniu odtwarzacza CD naciśnij
przycisk RADIO ON/BAND, naciskając jednocześnie przycisk
.
Zacznie migać wskaźnik „CLEAr”.
2฀
Naciśnij przycisk
/ENTER.
Słuchanie zaprogramowanych
stacji radiowych
1฀
Naciśnij przycisk RADIO ON/BAND, aby wybrać zakres.
2฀
Jeśli na wyświetlaczu nie pojawi się wskaźnik „PRESET”, naciśnij
przycisk P MODE/
, aby przejść w tryb programowania.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „PRESET”.
3฀
Naciskaj przycisk TUNE + lub –, aby ustawić zaprogramowaną
stację.
Środki ostrożności
Związane z bezpieczeństwem
W przypadku dostania się obcych ciał lub cieczy do wnętrza
odtwarzacza CD należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i
przed podjęciem dalszych działań zlecić sprawdzenie urządzenia
wykwalifikowanemu personelowi.
Nie należy umieszczać obcych ciał z gnieździe DC IN 4.5 V
(gniazdo zasilania zewnętrznego).
Źródła zasilania
Jeśli odtwarzacz CD nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy odłączyć od niego wszystkie źródła zasilania.
Zasilacz sieciowy
•฀
Należy korzystać wyłącznie z zasilacza
sieciowego należącego do wyposażenia
urządzenia. Jeśli zasilacz sieciowy nie należy
do wyposażenia odtwarzacza, należy użyć
zasilacza AC-E45HG
*
. Nie należy korzystać
z innego zasilacza sieciowego. Może to
spowodować awarię.
*฀
Niedostępny w Australii i niektórych innych
regionach. Szczegółowe informacje można
uzyskać od sprzedawcy.
Biegunowość฀
wtyczki
•฀
Nie należy dotykać zasilacza mokrymi rękami.
•฀
Zasilacz sieciowy należy podłączyć do łatwo dostępnego
gniazda zasilania. W przypadku zauważenia jakichkolwiek
nieprawidłowości w działaniu zasilacza sieciowego należy
natychmiast odłączyć go od gniazda zasilania.
Uwagi dotyczące baterii suchych
•฀
Nie należy wrzucać baterii do ognia.
•฀
Nie należy nosić baterii z monetami lub innymi metalowymi
przedmiotami. Przypadkowe zwarcie przeciwnych biegunów
metalowym przedmiotem może spowodować nagrzewanie się baterii.
•฀
Nie należy używać baterii starych w połączeniu z nowymi.
•฀
Nie należy używać różnych typów baterii jednocześnie.
•฀
Baterie należy usunąć, jeśli nie będą używane przez dłuższy czas.
•฀
Jeśli nastąpił wyciek elektrolitu z baterii, należy wyczyścić
dokładnie pojemnik i włożyć nowe baterie. W przypadku
kontaktu elektrolitu z ciałem substancję należy dokładnie zmyć.
Związane z odtwarzaczem CD
•฀
Soczewkę odtwarzacza CD należy chronić przed
zanieczyszczeniem. Nie wolno jej dotykać. Dotknięcie soczewki
może spowodować jej uszkodzenie, a odtwarzacz może działać
nieprawidłowo.
•฀
Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na odtwarzaczu CD.
Może to spowodować uszkodzenie odtwarzacza oraz płyty CD.
•฀
Nie należy umieszczać odtwarzacza CD w pobliżu źródeł ciepła
lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, o dużym stopniu zapylenia lub zapiaszczenia,
wilgotnych, narażonych na deszcz, wstrząsy mechaniczne,
na nierównej powierzchni lub w samochodzie z całkowicie
zamkniętymi szybami.
•฀
Jeśli odtwarzacz powoduje zakłócenia w odbiorze programów
radiowych lub telewizyjnych, należy wyłączyć urządzenie lub
odsunąć je od odbiornika radiowego lub telewizyjnego.
•฀
Za pomocą tego urządzenia nie można odtwarzać płyt CD
nietypowego kształtu (np. w kształcie serca, kwadratu lub
gwiazdy). Próby odtwarzania takich płyt mogą spowodować
uszkodzenie urządzenia. Nie należy używać tego typu płyt.
Związane ze słuchawkami
Bezpieczeństwo na drodze
Nie należy używać słuchawek podczas kierowania samochodem,
rowerem lub innym pojazdem mechanicznym. Może to stwarzać
niebezpieczeństwo na drodze i w niektórych krajach stanowi
wykroczenie. Niebezpieczne może być także słuchanie w czasie
chodzenia, szczególnie przy przechodzeniu przez przejście
dla pieszych. Należy zachować szczególną ostrożność lub
przerwać korzystanie ze słuchawek w sytuacjach potencjalnie
niebezpiecznych.
Ochrona słuchu
Należy unikać korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie
głośności. Specjaliści przestrzegają przed ciągłym, głośnym i długim
słuchaniem muzyki. W przypadku wystąpienia tzw. dzwonienia
w uszach należy zredukować poziom głośności lub przerwać
korzystanie ze słuchawek.
Wzgląd na otoczenie
Głośność należy utrzymywać na rozsądnym poziomie. Umożliwi
to odbieranie dźwięków z zewnątrz i nie będzie uciążliwe dla
otoczenia.
Czyszczenie wtyków
W przypadku zabrudzenia wtyków nie słychać dźwięku lub słychać
szum. Wtyki należy okresowo czyścić suchą, miękką szmatką.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli próby rozwiązania problemu według poniższych wskazówek
nie dadzą pożądanych rezultatów, należy skontaktować się z
najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Po naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik
Hold
, a
odtwarzacz nie działa.
Przyciski są zablokowane. Przesuń przełącznik HOLD do pozycji
wyjściowej.
Głośność nie wzrasta mimo wielokrotnego naciskania przycisku VOL +.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SOUND/AVLS, aż wskaźnik
„AVLS” mignie raz, co oznacza wyłączenie funkcji AVLS.
Odtwarzacz CD nie działa prawidłowo.
Skropliła się wilgoć. Pozostaw odtwarzacz na kilka godzin, aż
wilgoć wyparuje.
Pomimo wyświetlenia numeru pliku odtwarzacz pomija ten plik i nie odtwarza
go.
Na płycie CD jest nagrany plik w formacie, którego nie można
odtworzyć.
Dane techniczne
Odtwarzacz CD
System
Cyfrowy system dźwiękowy do odtwarzania płyt kompaktowych
Właściwości diody laserowej
Czas trwania emisji: emisja ciągła
Moc wyjściowa lasera: poniżej 44,6 µW (Wartość ta jest mierzona w
odległości 200 mm od powierzchni obiektywu o otworze 7 mm na
bloku głowicy optycznej).
Radio
Zakres częstotliwości
FM: 87,5–108,0 MHz
AM: 531–1 602 kHz
Anteny
FM: Antena przewodowa (przewód słuchawek)
AM: Wbudowana prętowa antena ferrytowa
Parametry ogólne
Zasilanie
• Dwie baterie typu LR6 (rozmiar AA): napięcie stałe 1,5 V × 2
• Zasilacz sieciowy (gniazdo DC IN 4.5 V):
220 V, 50 Hz (model chiński)
120 V, 60 Hz (model meksykański)
Wymiary (szerokość/wysokość/ długość) (bez części wystających i przycisków)
Około 139,8 × 28,8 × 139,8 mm
Masa (bez wyposażenia opcjonalnego)
Około 219 g
Temperatura pracy
5°C - 35°C
Technologię kodowania dźwięku i patenty stosowane w MPEG
Layer-3 pozyskano od Fraunhofer IIS i Thomson.
Wygląd urządzenia oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia.
Akcesoria
Zasilacz sieciowy (1) (nie należy do wyposażenia modelu
brytyjskiego)
Słuchawki (1)
Česky
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhku, abyste snížili riziko vzniku
nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem.
Neinstalujte přístroj v uzavřených prostorách, jako jsou
knihovny nebo vestavěné skřiňky.
Abyste snížili riziko vzniku požáru, nezakrývejte větrací otvory
přístroje novinami, ubrusy, závěsy apod. Na přístroj také
nepokládejte zapálené svíčky.
Abyste snížili riziko nebezpečí vzniku požáru či úrazu elektrickým
proudem, nepokládejte na přístroj předměty naplněné kapalinami,
například vázy.
V některých zemích může být předepsán způsob likvidace baterií
používaných k napájení tohoto přístroje. Informujte se laskavě u
místních úřadů.
Platnost označení CE se vztahuje pouze na země, kde je toto
označení zákonné, zejména na země Evropského společenství (EU).
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné
v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém
sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení
upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho
životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být
odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci
elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této
instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být
ohroženo nesprávným nákladním s výrobkem při jeho likvidaci.
Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat
přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy, místní
firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž
jste výrobek zakoupili.
Odpovídající příslušenství: Sluchátka
Disky, jež lze přehrávat na
tomto přehrávači disků CD
•฀
Zvukové disky CD
(disky formátu CD-DA)
• Disky MP3
(disk CD-R/CD-RW, na němž jsou nahrána
zvuková data komprimovaná ve formátu MP3)
*
*฀
Můžete přehrávat pouze disky formátu ISO 9660 Level 1/2 a
Joliet.
Tento přehrávač disků CD může přehrávat uvedené přenosové
rychlosti a vzorkovací frekvence. Lze přehrávat i soubory s
proměnlivým datovým tokem VBR (Variable Bit Rate).
Přenosové฀
rychlosti
Vzorkovací฀
frekvence
MPEG-1฀Layer3
32฀–฀320฀kb/s
32/44,1/48฀kHz
MPEG-2฀Layer3
฀ 8฀–฀160฀kb/s
16/22,05/24฀kHz
MPEG-2.5฀Layer3
฀ 8฀–฀160฀kb/s
8/11,025/12฀kHz
Disky MP3 CD
Maximální počet skupin a souborů
•฀
Maximální počet skupin: 256
Maximální počet souborů: 512
Pořadí přehrávání
Pořadí přehrávání se může lišit, záleží na způsobu nahrávání
souborů MP3 na disk. V následujícím příkladu jsou soubory
přehrávány v pořadí
1
7
.
MP3
Skupina
Soubor
(Maximální฀počet฀úrovní฀adresářů:฀8)
Poznámky
•฀
Zahájení přehrávání závisí na kvalitě disků a stavu záznamového
zařízení. Může se také stát, že se přehrávání nespustí.
•฀
Na disk se soubory MP3 neukládejte soubory v jiných formátech a
nevytvářejte nadbytečné složky.
•฀
Nezapomeňte přidat k souboru příponu „mp3“. Pokud však
připojíte příponu „mp3“ k jinému souboru než MP3, přehrávač
nerozezná soubor správně.
•฀
Chcete-li komprimovat zvuk do souboru MP3, doporučujeme
nastavit parametry datového toku kompresního softwaru na
„44,1 kHz“, „128 kb/s“ a „Constant Bit Rate“.
•฀
Chcete-li nahrávat až do maximální kapacity, nastavte v
zapisovacím softwaru volbu „halting of writing“.
Zdroje napájení
Použití baterií (nejsou součástí dodávky)
1
Posunutím přepínače OPEN otevřete kryt přehrávače CD a pak
otevřete kryt bateriového prostoru uvnitř přehrávače CD.
2
Vložte dvě alkalické baterie LR6 (velikosti AA) tak, aby jejich
polarita
odpovídala schématu uvnitř přehrávače CD, a zavřete
kryt, až zaklapne. Vložte nejprve konec
(platí pro obě baterie).
Životnost baterií* (přibl. v hodinách)
(Pokud je přehrávač CD používán na rovném a stabilním povrchu.)
Životnost baterií závisí na způsobu použití přehrávače CD.
Při฀použití฀dvou฀alkalických฀baterií฀Sony฀LR6฀(SG)฀
(vyrobeno฀v฀Japonsku)
G-PROTECTION
G-on
G-off
Zvukový disk CD
16
11
Disk MP3 (nahraný rychlostí 128 kb/s)
23
23
RADIO ON
35
*฀
Hodnoty naměřené v souladu se standardem JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries Association).
•฀
Dílky indikátoru
znázorňují stav nabití baterie. Jednotlivé
dílky indikátoru však nemusí odpovídat čtvrtině kapacity baterií.
Použití napájecího síťového adaptéru
Připojte napájecí síťový adaptér tak, jak je znázorněno na obrázku.
Přehrávání disku CD
1
Posunutím tlačítka OPEN otevřete kryt, umístěte disk CD na trn
a pak kryt zavřete.
2
Stiskněte tlačítko
.
Chcete-li přehrávat první stopu, stiskněte a podržte stisknuté
tlačítko
, dokud se nespustí přehrávání. Přehrávání na
přehrávači disků CD musí být zastaveno. Chcete-li přejít na
následující či předcházející skupiny
*
, stiskněte nejdřív tlačítko
GROUP, poté tlačítko
+ nebo
–.
*
Pouze disky MP3
•฀
Na tomto přehrávači CD lze přehrávat disky CD-R/CD-RW
nahrané ve formátu Compact Disc Digital Audio (Audio CD).
Možnost přehrávání těchto disků ale závisí na kvalitě disků a
záznamového zařízení.
•฀
Tento výrobek je určen pro přehrávání disků odpovídajících
standardu Compact Disc (CD).
Některé hudební společnosti vydávají v poslední době zvukové
disky kódované pomocí technologií zajišťujících ochranu
proti kopírování. Mějte na paměti, že některé takové disky
neodpovídají standardu CD, a nelze je proto přehrávat na
tomto zařízení.
•฀
V závislosti na disku CD může tento přehrávač zobrazovat
celkový počet souborů včetně těch, které v tomto přehrávači
nelze přehrávat. Protože však přehrávač automaticky
přeskakuje soubory, které nelze přehrávat, budou přehrány
pouze přehrávatelné soubory.
Poznámka týkající se disků DualDisc
DualDisc je oboustranný disk, jehož jedna strana obsahuje nahraný
materiál ve formátu DVD a druhá strana digitální zvukový materiál.
Vzhledem k tomu, že strana se zvukovým materiálem nevyhovuje
standardům pro kompaktní disky (CD), však nelze přehrávání
tohoto produktu zaručit.
Digitální MEGA BASS
Během přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka SOUND/AVLS
vyberte „SND 1“ nebo „SND 2“.
Je-li zvuk zkreslený, snižte hlasitost.
Při poslechu rádia tato funkce nefunguje.
Funkce AVLS*
*Automatic Volume Limiter System (systém
automatického omezení hlasitosti)
Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko SOUND/AVLS.
Když indikátor „AVLS“ zabliká třikrát, je funkce zapnutá.
Když indikátor „AVLS“ zabliká jednou, je funkce vypnutá.
Tuto funkci můžete využít při poslechu rádia.
Funkce AMS*/vyhledávání
*Automatic Music Sensor (automatický hudební senzor)
Chcete-li vyhledat začátek předchozí/aktuální/další/následující
skladby, stiskněte opakovaně tlačítko
/
.
Chcete-li rychle přejít zpět/dopředu, stiskněte a podržte stisknuté
tlačítko
/
.
Funkce P MODE (režim přehrávání)
Opakovaným stisknutím tlačítka P MODE/
během přehrávání
můžete vybrat režim přehrávání:
bez indikátoru (normální přehrávání)
(přehrávání
skupiny)“
*
„1“ (přehrání jedné skladby)
„SHUF“ (náhodné
přehrávání)
Chcete-li zopakovat vybraný režim přehrávání, stiskněte a podržte
stisknuté tlačítko P MODE/
, dokud se nezobrazí indikátor
“.
*฀
Všechny soubory ve vybrané skupině jsou přehrány jednou. Pouze
disky MP3.
Funkce G-PROTECTION
Tato funkce poskytuje ochranu proti přeskakování zvuku během
různých aktivit.
*
Ve výchozím nastavení je tato funkce zapnuta (indikátor „G-on“).
Chcete-li ji vypnout (indikátor „G-off“), stiskněte během zastavení
tlačítko
za současného stisknutí tlačítka
. Chcete-li
vychutnat vysokou kvalitu zvuku, vypněte tuto funkci (indikátor
„G-off“).
*฀
K přeskakování zvuku může docházet v následujících případech:
je-li přehrávač CD vystaven dlouhodobým silným otřesům /
je-li přehráván špinavý nebo poškrábaný disk CD / při použití
nekvalitních disků CD-R/CD-RW nebo při potížích s nahrávacím
zařízením nebo aplikačním softwarem.
Poslech rádia
1฀
Zapněte rádio stisknutím tlačítka RADIO ON/BAND.
Zobrazí-li se na displeji indikátor „PRESET“, zrušíte jej
stisknutím tlačítka P MODE/
.
2฀
Tiskněte tlačítko RADIO ON/BAND, dokud se nezobrazí
požadované pásmo.
Při každém stisknutí tlačítka se displej změní takto:
FM
AM
3฀
Stisknutím tlačítka TUNE + nebo – nalaďte požadovanou stanici
a nastavte hlasitost.
Vypnutí rádia
Stiskněte tlačítko
• RADIO OFF .
Rychlé naladění stanice
Podržte stisknuté tlačítko TUNE + nebo – podle kroku 3, dokud se
na displeji nezačnou měnit číslice označující frekvenci. Přehrávač
CD automaticky prochází jednotlivé frekvence a zastaví se, jakmile
najde stanici s dostatečně silným signálem.
Zlepšení příjmu rozhlasu
Posloucháte-li stanice v pásmu FM, roztáhněte kabel ke sluchátkům.
Sluchátka
Posloucháte-li stanice v pásmu AM, natočte přehrávač CD jinak.
Poznámka
Ponechte sluchátka připojená ke zdířce
přehrávače CD. Kabel
sluchátek funguje jako anténa pro pásmo FM.
Je-li poslech vysílání v pásmu FM nekvalitní
z důvodu rušení způsobeného zdroji silného
rádiového vlnění
1฀
Při poslechu rádia v pásmu FM stiskněte tlačítko SOUND/AVLS.
Bliká indikátor „LOCAL“.
2฀
Stiskněte tlačítko
/ENTER do 10 sekund po dokončení
předchozí operace
*
.
Indikátor „LOCAL“ přestane blikat.
*฀
Jakmile zmizí indikátor „LOCAL“ z displeje, začněte
postupovat od kroku 1.
Chcete-li zrušit nastavení LOCAL, stiskněte tlačítko SOUND/AVLS
a poté stiskněte tlačítko
/ENTER, indikátor „LOCAL“ zmizí z
displeje.
Je-li poslech nekvalitní kvůli špatnému příjmu
1฀
Při poslechu rádia v pásmu FM stiskněte tlačítko SOUND/AVLS.
Bliká indikátor „LOCAL“.
2฀
Stiskněte znovu tlačítko SOUND/AVLS.
Bliká indikátor „MONO“.
3฀
Stiskněte tlačítko
/ENTER do 10 sekund po dokončení
předchozí operace
*
Indikátor „MONO“ přestane blikat
*฀
Jakmile zmizí indikátor „MONO“ z displeje, začněte postupovat od
kroku 1
Chcete-li zrušit nastavení MONO, stiskněte tlačítko SOUND/AVLS
a poté stiskněte tlačítko
/ENTER, indikátor „MONO“ zmizí z
displeje.
Předvolba rozhlasových stanic
Můžete předvolit až 30 stanic: 20 pro FM a 10 pro AM.
1฀
Chcete-li při poslechu rádia nastavit režim předvoleb, stiskněte
tlačítko P MODE/
.
Na displeji se zobrazí indikátor „PRESET“.
2฀
Stiskněte opakovaně tlačítko TUNE + nebo –, dokud se na
displeji nezobrazí požadované číslo předvolby.
3฀
Stiskněte tlačítko P MODE/
a podržte je stisknuté, dokud na
displeji nezačne blikat indikátor „PRESET“.
Od tohoto kroku dále proveďte další krok vždy do 30 sekund
po skončení předchozí operace. Jakmile indikátor „PRESET“
přestane blikat, postupujte podle pokynů v kroku 3.
4฀
Opakovaně stiskněte tlačítko TUNE + či –, dokud nenaladíte
požadovanou stanici.
5฀
Stiskněte tlačítko
/ENTER.
Vymazání všech předvolených stanic
1฀
Je-li rádio vypnuté a přehrávání disku CD zastavené, stiskněte
tlačítko RADIO ON/BAND a současně i tlačítko
.
Začne blikat indikátor „CLEAr“.
2฀
Stiskněte tlačítko
/ENTER.
Přehrávání předvolených
rozhlasových stanic
1฀
Stisknutím tlačítka RADIO ON/BAND vyberte pásmo.
2฀
Pokud se na displeji nezobrazí indikátor „PRESET“, nastavte
režim předvoleb stisknutím tlačítka P MODE/
.
Na displeji se zobrazí indikátor „PRESET“.
3฀
Stisknutím tlačítka TUNE + nebo – nalaďte předvolenou stanici.
Bezpečnostní opatření
Bezpečnost
•฀
Jestliže do přístroje spadne jakýkoli pevný předmět nebo vnikne-li
do něj kapalina, přístroj odpojte a před dalším použitím jej nechte
zkontrolovat odborníkem.
•฀
Do zdířky DC IN 4.5 V (zdířka externího zdroje napájení)
nestrkejte žádné cizí předměty.
Zdroje napájení
•฀
Pokud přehrávač CD nepoužíváte delší dobu, odpojte od
přehrávače všechny zdroje napájení.
Napájecí síťový adaptér
•฀
Používejte pouze dodávaný napájecí síťový
adaptér. Není-li přehrávač dodáván s
napájecím síťovým adaptérem, použijte
napájecí adaptér AC-E45HG
*
. Nepoužívejte
žádné jiné napájecí síťové adaptéry. Mohlo by
dojít k poškození přístroje.
*฀
Není k dispozici v Austrálii a některých
dalších zemích. Podrobné informace získáte
u prodejce.
Polarita฀
zástrčky
•฀
Síťového adaptéru se nedotýkejte vlhkýma rukama.
•฀
Zapojte napájecí adaptér do snadno přístupné síťové zásuvky.
Zjistíte-li ve funkci síťového adaptéru jakékoliv nesrovnalosti,
odpojte jej ihned ze zásuvky.
Suché články
•฀
Baterie nevhazujte do ohně.
•฀
Nenoste baterie spolu s mincemi a jinými kovovými předměty. Při
náhodném spojení kladného a záporného pólu baterie kovovým
předmětem by mohlo dojít ke zkratu.
•฀
Nikdy nekombinujte nové baterie se starými.
•฀
Nepoužívejte společně různé typy baterií.
•฀
Pokud nejsou baterie dlouhou dobu používány, vyjměte je.
•฀
Dojde-li k úniku elektrolytu, vytřete zbytky elektrolytu z
bateriového prostoru a vložte nové baterie. V případě potřísnění
elektrolytem zasažená místa důkladně omyjte.
Přehrávač kompaktních disků
•฀
Čočky přístroje uchovávejte čisté a nedotýkejte se jich. Jinak
by mohlo dojít k jejich poškození a porušení správné funkce
přehrávače.
•฀
Nepokládejte na přístroj těžké předměty. Mohlo by dojít k
poškození přehrávače a kompaktního disku.
•฀
Nenechávejte přehrávač v blízkosti tepelných zdrojů nebo na
místech vystavených přímému slunečnímu záření, prachu či písku,
vlhkosti, dešti, mechanickým otřesům, na nerovném povrchu
nebo v autě se zavřenými okny.
•฀
Jestliže přehrávač působí rušení rozhlasového nebo televizního
příjmu, vypněte jej nebo jej přesuňte do větší vzdálenosti od
rozhlasového nebo televizního přijímače.
•฀
Na tomto CD přehrávači nelze přehrávat disky nestandardních
tvarů (např. srdce, čtverce nebo hvězdy). Mohlo by dojít k jeho
poškození. Tyto disky nepoužívejte.
Sluchátka
Bezpečnost silničního provozu
Nepoužívejte sluchátka při řízení auta, jízdě na kole nebo při
obsluze motorových vozidel. Mohlo by to vést k dopravní nehodě a
v některých zemích je to dokonce v rozporu s předpisy. Nebezpečné
je rovněž používání sluchátek s nastavenou vysokou hlasitostí při
chůzi, obzvláště na křižovatkách. V nebezpečných situacích byste
měli být mimořádně pozorní nebo byste měli poslech přerušit.
Ochrana před poškozením sluchu
Nepoužívejte sluchátka s nastavenou příliš vysokou hlasitostí.
Odborníci varují před opakovaným a dlouhotrvajícím hlasitým
poslechem. Pokud vám začne v uších zvonit, snižte hlasitost nebo
přehrávání přerušte.
Ohleduplnost vůči okolí
Ponechte hlasitost na střední úrovni. Tak budete moci zaznamenat i
vnější zvuky a nebudete rušit okolí.
Čištění zástrček
Jsou-li zástrčky zašpiněné, není slyšet žádný zvuk nebo je slyšet
šum. Čistěte zástrčky pravidelně suchým měkkým hadříkem.
Odstraňování problémů
Pokud problém přetrvá i po vyzkoušení uvedených postupů, obraťte
se na nejbližší zastoupení společnosti Sony.
Po stisknutí tlačítka se na displeji zobrazí indikátor
Hold
a přehrávač
nehraje.
Tlačítka jsou zablokována. Posuňte přepínač HOLD zpět.
Hlasitost se nezvýší ani při opakovaném stisknutí tlačítka VOL +.
Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko SOUND/AVLS, dokud
nezabliká jednou indikátor „AVLS“. Tím vypnete funkci AVLS.
CD přehrávač nefunguje správně.
Došlo ke kondenzaci vlhkosti. Ponechte přehrávač několik hodin
mimo provoz, dokud nevyschne.
Přestože se zobrazí číslo souboru, přehrávač tento soubor přeskočí a
nepřehraje jej.
Na disku CD je zaznamenán soubor ve formátu, který nelze na
tomto přehrávači přehrát.
Technické údaje
Přehrávač CD
Systém
Digitální audio systém pro kompaktní disky
Vlastnosti laserové diody
Režim vyzařování: kontinuální
Výstupní výkon laseru: méně než 44,6 µW (Hodnota naměřená ve
vzdálenosti 200 mm od povrchu čočky objektivu v optické snímací
části s aperturou 7 mm.)
Rozhlasový přijímač
Frekvenční rozsah
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 531 -1 602 kHz
Antény
FM: Kabel sluchátek (anténa)
AM: Vestavěná feritová tyčová anténa
PRESET LOCAL MONO
Wskaźnik฀stopnia฀zużycia฀baterii
Stav฀nabití฀baterií
Tryb฀korekcji฀dźwięku
Zvukový฀režim
Numer utworu/Zaprogramowany numer
Číslo skladby/číslo předvolby
Czas odtwarzania/Częstotliwość
Doba přehrávání/frekvence
MONO
*฀
Na przycisku znajduje się wypukły punkt.
฀/฀
Na tlačítku je umístěn vystouplý bod.
Wyświetlacz
฀/฀
Displej
*(
odtwarzanie/wstrzymywanie
)฀
(
přehrávání/pauza
)/ENTER
DC฀IN฀4.5฀V
Gniazdo฀
฀(słuchawki)
Zdířka฀
฀(sluchátka)
(
zatrzymywanie
)฀(
stop
)
•฀
RADIO฀OFF
HOLD฀(
tył
)฀(
zadní฀strana
)
VOL฀+*/–
do฀gniazda฀zasilania
do฀síťové฀zásuvky
Zasilacz฀sieciowy
Napájecí฀síťový฀
adapté
r
Słuchawki
Náhlavní฀sluchátka
SOUND/AVLS
/
(
grupa
)฀(
skupina
)฀–/+฀•฀TUNE฀–/+
P฀MODE/
OPEN
RADIO฀ON/BAND
Wskaźnik฀grupy
Indikátor฀skupiny
GROUP
Wskaźnik฀MP3
Indikátor฀MP3
Tryb฀odtwarzania
Režim฀přehrávání
LOCAL
PRESET
Zakres
Pásmo
Obecné
Požadavky na napájení
•฀
Dvě baterie LR6 (velikosti AA): 1,5 V ss × 2
•฀
Napájecí síťový adaptér (zdířka DC IN 4.5 V):
220 V, 50 Hz (model určený pro Čínu)
120 V, 60 Hz (model určený pro Mexiko)
Rozměry (š/v/h) (bez vyčnívajících částí a ovládacích prvků)
Přibl. 139,8 × 28,8 × 139,8 mm
Hmotnost (bez akumulátorů)
Přibl. 219 g
Pracovní teplota
5 °C - 35 °C
Technologie komprimace zvuku MPEG Layer-3 a patenty s licencí
od Fraunhofer IIS a Thomson.
Vzhled a technické parametry mohou být změněny bez předchozího
upozornění.
Dodávané příslušenství
Napájecí síťový adaptér (1) (nedodává se s modelem určeným pro
Velkou Británii)
Sluchátka (1)
Sample
This manual is suitable for devices