Samsung DVD-S224 user manual download

Languages: Danish
Pages:24
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 24
DEN
DEN
Sikkerhedsregler
Sikkerhedsregler
2
3
Kontrollér, at netspændingen i dit hjem svarer til den spænding, der er anført identifikationsetiketten, der sidder bag
på apparatet. Installér apparatet på et plant og velegnet underlag (møbel), og sørg for, at der er tilstrækkeligt meget
fri luft omkring til at sikre korrekt ventilation (7 til 10 cm). Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke tildækkes.
Der må ikke stilles noget oven på dvd-afspilleren. Stil ikke dvd-afspilleren på forstærkere eller andet udstyr, der kan
afgive varme. Før dvd-afspilleren flyttes, skal det kontrolleres, at pladeskuffen er tom. Denne dvd-afspiller er
beregnet til kontinuerlig brug. Selv om den er indstillet på standby, er den ikke afbrudt strømforsyningen.
For at strømforsyningen til dvd-afspilleren bliver helt afbrudt, skal den frakobles elstikket, hvilket anbefales at gøre,
hvis den ikke skal anvendes i længere tid.
1. Installation
Luk aldrig skuffen manuelt. Rør ikke ved skuffen eller ved pladetallerkenen mens de er i bevægelse. Prøv ikke at få
pladetallerkenen til at dreje med hånden. Disse handlinger kan medføre, at DVD-afspilleren ikke fungerer korrekt
og/eller beskadige pladerne. Beskyt dvd-afspilleren mod fugt og stærk varme (kamin) og mod alt udstyr, der
frembringer kraftige magnetfelter eller elektriske felter, f.eks. højttalere mv. Netledningen skal frakobles netforsyningen,
hvis der er problemer med dvd-afspilleren. Denne dvd-afspiller er ikke beregnet til industriel brug, men udelukkende til
brug i private hjem. Dette produkt er udelukkende beregnet til privat brug. Kopiering eller hentning af musikfiler til
handelsmæssigt eller andet lukrativt formål udgør eller kan udgøre et brud på loven om ophavsret.
UDELUKKELSE AF GARANTIEN : FOR SÅ VIDT LOVEN TILLADER DET, ER ENHVER ERKLÆRING OG ENHVER
GARANTI OM IKKE-KRÆNKELSE AF OPHAVSRETTIGHEDER OG ENHVER ANDEN EJENDMSRET, DER SKYLDES BRUG
AF PRODUKTET PÅ ANDRE BETINGELSER END DEM, SOM ER TILSIGTET LOVENNÆVNTE UDELUKKET.
Kondensation : Vent i ca. 2 timer, før apparatet bruges, hvis apparatet og/eller en dvd-plade har været opbevaret ved
kølig temperatur i et stykke tid. f.eks. under transport om vinteren. Alle dele skal have stuetemperatur før brug for at
undgå alvorlige skader.
2. Obs!
Åbn aldrig hverken apparatet eller noget af dets tilbeør. Det kan være farligt for dig og for visse sarte komponenter.
De risikerer at få elektrisk stød eller komme i berøring med laserstrålen. Prøv ikke at se ind i apparatet hverken gennem
dvd-skuffens åbning eller nogen anden åbning.
3.
For din sikkerheds skyld
Pas godt på dine plader. Hold pladerne med fingrene mod hullet eller mod kanten. Læg altid pladen med etiketten opad
(ved enkeltsidede plader). Gør om nødvendigt pladen ren med en blød klud, start i centrum af pladen og bevæg kluden
udad mod kanten. Læg altid pladen tilbage i etuiet efter brug, og opbevar etuiet vertikalt. Læg altid pladen rigtig på
plads i holderens fordybning. Brug aldrig spray beregnet til rengøring af grammofonplader, benzin, antistatisk væske
eller anden opløsning, hvis pladens overflade er snavset.
Tør forsigtig pladen af med en blød fugtig klud (kun vand), og tør aldrig pladen af med en roterende bevægelse,
eftersom det kan give cirkulære ridser i overfladen; disse ridser kan forårsage støj ved afspilning.
4. DVD-plader
Batteriet i dette produkt indeholder kemikalier, der er miljøskadelige. Batterierne bør derfor ikke bortskaffes sammen
med husholdningsaffaldet. Det anbefales at overlade batteriudskiftning til en teknikker.
5. Batterier
Af sikkerhedsgrunde skal afspilleren altid frakobles under rengøring.
•Brug IKKE benzin, fortynder eller andre opløsningsmidler ved rengøring.
•Tør kabinettet af med en tør klud.
6.
Vedligeholdelse af Kabinettet
1
2
3
4
5
Sample