Samsung DVD-R100E user manual download

Pages:85
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 85
BA∆À»BI œP»MITK»
CËÎo‚ËÈ Ôpo‚i‰ ‰aÌo„o o·Îa‰ÌaÌÌˇ o·Îa‰ÌaÌo ÎËÚo˛
¯ÚeÔceθÌo˛ ‚ËÎÍo˛, ˇÍa ‚Íβ˜a∫ ÁaÔo·iÊÌËÍ. «Ìa˜eÌÌˇ
ÁaÔo·iÊÌËÍa ‚ÍaÁaÌo Ìa cÚopoÌi ¯ÚeÔceθÌoø ‚ËÎÍË, Ìa
ˇÍiÈ poÁÚa¯o‚aÌo ÔÎacÍi ¯ÚeÔceÎi. fl͢o ÔoÚpi·Ìa Èo„o
ÁaÏiÌa, Ìeo·xi‰Ìo ‚ËÍopËcÚaÚË ÁaÔo·iÊÌËÍ, ˇÍËÈ
‚i‰Ôo‚i‰a∫ BS1362 i Ïa∫ ÚaÍi caÏi ÌoÏiÌaθÌi
xapaÍÚepËcÚËÍË.
HiÍoÎË Ìe ‚ËÍopËcÚo‚yÈÚe ¯ÚeÔceθÌy ‚ËÎÍy Ái ÁÌˇÚo˛
Íp˯Ío˛, ˇÍ˘o ‚oÌa ÁÌiÏÌa. fl͢o Ìeo·xi‰Ìo ÁaÏiÌËÚË
Íp˯Íy ÁaÔo·iÊÌËÍa, ‚oÌa Ôo‚ËÌÌa ÏaÚË ÚoÈ caÏËÈ ÍoÎip,
˘o È cÚopoÌa ¯ÚeÔceθÌoø ‚ËÎÍË, Ìa ˇÍiÈ poÁÚa¯o‚aÌo
ÔÎocÍo ¯ÚeÔceÎo. «ÌiÏÌi Íp˯ÍË ÏoÊÌa Ôpˉ·aÚË y
Ba¯o‰o ‰ËÎepa.
fl͢o ÔpË∫‰ÌaÌa ¯ÚeÔceθÌa ‚ËÎÍa Ìe Ôo‰xo‰ËÚ¸ ‰o
¯ÚeÔceθÌËx poÁeÚoÍ y ‚a¯oÏy ÔoÏe¯ÍaÌÌi, a·o ˇÍ˘o
Ía·eθ Ìe‰ocÚaÚ̸o ‰o‚„ËÈ ‰Îˇ Úo„o, ˘o· ‰ocÚaÚË ‰o
¯ÚeÔceθÌoø poÁeÚÍË, Ìeo·xi‰Ìo Ôpˉ·aÚË ‚i‰Ôo‚i‰ÌËÈ
Ôo‰o‚Êy‚a˜, ˇÍËÈ ‚i‰Ôo‚i‰a∫ ‚ËÏo„aÏ ·eÁÔeÍË a·o
ÔpoÍoÌcyθÚy‚aÚËcˇ Á Ba¯ËÏ ‰ËÎepoÏ Á ÔpË‚o‰y
oÚpËÏaÌÌˇ ‰oÔoÏo„Ë.
O‰ÌaÍ, ˇÍ˘o ‚i‰cyÚÌˇ aθÚepÌaÚË‚a Úo„o, ˘o· ‚ˉaÎËÚË
¯ÚeÔceθÌy ‚ËÎÍy, ‚ˉaÎiÚ¸ ÁaÔo·iÊÌËÍ, a ÔoÚiÏ ‚ˉaÎiÚ¸
¯ÚeÔceθÌy ‚ËÎÍy Á ‰oÚpËÏaÌÌˇÏ ‚ËÏo„ ·eÁÔeÍË. He
Ôi‰Íβ˜aÈÚe ¯ÚeÔceθÌy ‚ËÎÍy ‰o ¯ÚeÔceθÌoø poÁeÚÍË,
ocÍiθÍË icÌy∫ ÏoÊÎË‚icÚ¸ ‚paÊeÌÌˇ eÎeÍÚp˘ÌËÏ
cÚpyÏoÏ ˜epeÁ o„oÎeÌËÈ „Ìy˜ÍËÈ ¯Ìyp.
œpo‰yÍÚ (ÔpËcÚpiÈ), ˇÍËÏ cyÔpo‚o‰Êy∫Ú¸cˇ ‰aÌËÈ
‰o‚i‰ÌËÍ ÍopËcÚy‚a˜a, ÎiˆeÌÁo‚aÌo ‚i‰Ôo‚i‰Ìo ‰o Ôe‚ÌËx
Ôpa‚ Ìa iÌÚeÎeÍÚyaθÌy ‚ÎacÌicÚ¸ Ôe‚ÌËx ÚpeÚix cÚopoÌ.
ƒaÌa ÎiˆeÌÁiˇ o·ÏeÊy∫Ú¸cˇ oco·ËcÚËÏ ÌeÍoÏepˆiÈÌËÏ
‚ËÍopËcÚaÌÌˇÏ ÎiˆeÌÁo‚aÌo„o ‚ÏicÚy Íïe‚ËÏË
cÔoÊË‚a˜aÏË.
ƒÎˇ ÍoÏepˆiÈÌo„o ‚ËÍopËcÚaÌÌˇ Ôpa‚a Ìe Ìa‰a˛Ú¸cˇ.
ÀiˆeÌÁiˇ Ìe oxoÔβ∫ ÌiˇÍËÈ i̯ËÈ Ôpo‰yÍÚ (ÔpËcÚpiÈ), ÍpiÏ
‰aÌo„o, i ÎiˆeÌÁiˇ Ìe Ôo¯Ëp˛∫Ú¸cˇ Ìa ·y‰¸-ˇÍËÈ
ÌeÎiˆeÌÁo‚aÌËÈ Ôpo‰yÍÚ (ÔpËcÚpiÈ) a·o Ôpoˆec, ˇÍËÈ
‚i‰Ôo‚i‰a∫ ‚ËÏo„aÏ ISO/IEC 11172-3 a·o ISO/IEC 13818-3 i
‚ËÍopËcÚo‚y∫Ú¸cˇ a·o Ôpo‰a∫Ú¸cˇ y ÍoÏ·iÌaˆiø Á ‰aÌËÏ
Ôpo‰yÍÚoÏ (ÔpËcÚpo∫Ï). ÀiˆeÌÁiˇ Î˯e oxoÔβ∫
‚ËÍopËcÚaÌÌˇ ‰aÌo„o Ôpo‰yÍÚy (ÔpËcÚpo˛) ‰Îˇ Ío‰y‚aÌÌˇ
i/a·o ‰eÍo‰y‚aÌÌˇ ay‰ioÙaÈÎo‚ ‚i‰Ôo‚i‰Ìo ‰o ISO/IEC
11172-3 a·o ISO/IEC 13818-3.
Bi‰Ôo‚i‰Ìo ‰o ‰aÌoø ÎiˆeÌÁiø Ìe Ìa‰a˛Ú¸cˇ Ôpa‚a Ìa
xapaÍÚepËcÚËÍË a·o ÙyÌ͈iø Ôpo‰yÍÚy, ˇÍi Ìe ‚i‰Ôo‚i‰a˛Ú¸
ISO/IEC 11172-3 a·o ISO/IEC 13818-3.
œOœEPEƒ∆EHHfl: HE œIƒKÀfi◊A…TE œPOBOƒ» ƒO
KÀEM» «A«EMÀEHHfl, flK»… MA™ MAPKIPOBAH»…
ÀITEPOfi "E" A¡O C»MBOÀOM «A«EMÀEHHfl, A¡O
œPOBOƒ» ∆OBTO√O ◊» ∆OBTO√O I «EÀEHO√O
KOÀ‹OP”.
œoÔepe‰ÊeÌÌˇ
œ
ep¯e ÁÌaÈoÏcÚ‚o
2
- Ukrainian
ƒÀfl «H»∆EHHfl P»«»K” BPA∆EHHfl EÀEKTP»◊H»M
CTP”MOM, HE «HIMA…TE KOPœ”C (A¡O «AƒHfi
◊ACT»H”). BCEPEƒ»HI BIƒC”THI ◊ACT»H», flKI
O¡CÀ”√OB”fiT‹Cfl KOP»CT”BA◊EM. ƒÀfl TEXHI◊HO√O
O¡CÀ”√OB”BAHHfl «BEPTA…TEC‹ ƒO KBAÀI‘IKOBA-
HO√O œEPCOHAÀ”.
÷eÈ cËÏ‚oÎ ‚ÍaÁy∫ Ìa Úe, ˘o ‚cepe‰ËÌi
‰aÌo„o ‚Ëpo·y icÌy∫ Ìe·eÁÔe˜Ìa ÌaÔpy„a, ˘o
ÏoÊe ÔpËÁ‚ecÚË ‰o ‚paÊeÌÌˇ eÎeÍÚp˘ÌËÏ
cÚpyÏoÏ a·o Úpa‚ÏË.
÷eÈ cËÏ‚oÎ ‚ÍaÁy∫ Ìa ‚aÊÎË‚i
iÌcÚpy͈iø, ˘o cyÔpo‚o‰Êy˛Ú¸ Ôpo‰yÍÚ.
Ìe ‚cÚaÌo‚βÈÚe ‰aÌe o·Îa‰ÌaÌÌˇ y Ïicˆi Á
o·ÏeÊeÌËÏ ÔpocÚopoÏ, ÚaÍoÏy ˇÍ ÍÌËÊÍo‚a ¯aÙa
a·o aÌaÎo„i˜ÌoÏy Ïicˆi.
œOœEPEƒ∆EHHfl
:
ƒÎˇ ÁÏe̯eÌÌˇ pËÁËÍy ÔoÊeÊi a·o ‚paÊeÌÌˇ
eÎeÍÚp˘ÌËÏ cÚpyÏoÏ Ìe ‰oÔycÍaÈÚe ÔoÔa‰aÌÌˇ
‰aÌo„o ‚Ëpo·y Ôi‰ ‰o˘ a·o ‚ yÏo‚Ë ‚ËcoÍoø
‚oÎo„ocÚi.
O¡EPE∆HO:
DVD-PEKOPƒEP» B»KOP»CTOB”fiT‹
HEB»ƒ»M»… ÀA«EPH»… œPOMIH‹, flK»… MO∆E
CœP»◊»H»T» ÿKIƒÀ»BE OœPOMIHEHHfl œP»
œOœAƒAHHI. BœEBHIT‹Cfl B TOM”, ŸO B»
B»KOP»CTOB”™TE PEKOPƒEP BIƒœOBIƒHO ƒO
IHCTP”K÷I….
O¡EPE∆HO
” ƒAHOM” œPOƒ”KTI B»KOP»CTOB”™T‹Cfl ÀA«EP.
B»KOP»CTAHHfl OP√AHIB ”œPABÀIHHfl,
HACTPOfiBAH‹ A¡O B»KOHAHHfl œPO÷Eƒ”P, IHÿ»X,
HI∆ BKA«AHI ” ƒAHOM” ƒOBIƒH»K” KOP»CT”BA◊A,
MO∆E CTAT» œP»◊»HOfi ÿKIƒÀ»BO√O BœÀ»B”
OœPOMIHEHHfl. HE «HIMA…TE «AX»CHI KO∆”X» I HE
B»KOH”…TE PEMOHT CAMOCTI…HO. ƒÀfl TEXHI◊HO√O
O¡CÀ”√OB”BAHHfl «BEPTA…TEC‹ ƒO KBAÀI‘IKOBA-
HO√O œEPCOHAÀ”.
”BA√A
ƒÎˇ ÁaÔo·i„aÌÌˇ ‚paÊeÌÌ˛ eÎeÍÚp˘ÌËÏ cÚpyÏoÏ
Ìeo·xi‰Ìo cÔoÎy˜ËÚË ¯ËpoÍËÈ ÔÎocÍËÈ ¯ÚeÔceθ
¯ÚeÔceθÌoø ‚ËÎÍË c ¯ËpoÍËÏ „ÌiÁ‰oÏ, Ôo‚ÌicÚ˛
‚cÚa‚Ë‚¯Ë Èo„o.
ƒaÌËÈ Ôpo‰yÍÚ ‚i‰Ôo‚i‰a∫ ‚ËÏo„aÏ FCC ‰o
‚ËÍopËcÚaÌÌˇ eÍpaÌo‚aÌËx Ía·eÎi‚ i Á'∫‰Ìy‚a˜i‚ ‰Îˇ
Ôi‰Íβ˜eÌÌˇ ÔpËcÚpo˛ ‰o i̯o„o o·Îa‰ÌaÌÌˇ. ƒÎˇ
ÁaÔo·i„aÌÌˇ eÎeÍÚpoÏa„ÌiÚÌiÈ iÌÚepÙepëiø Á i̯ËÏ
o·Îa‰ÌaÌÌˇÏ, ÚaÍËÏ ˇÍ pa‰io- i ÚeÎe‚iÁiÈÌi ÔpËÈÏa˜i,
‰Îˇ Á'∫‰Ìa̸ ‚ËÍopËcÚo‚yÈÚe eÍpaÌo‚aÌi Ía·eÎi i
Á'∫‰Ìy‚a˜i.
Sample
This manual is suitable for devices