Samsung DVD-P142 user manual download

Languages: Danish
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 16
Før du Starter
DEN-3
Isætning af batterier i Fjernbetjeningen
1. Åbn for batterilåget på bagsiden af
fjernbetjeningen.
2. Isæt to AAA-batterier. Husk at vende polerne (+
eller -) rigtigt.
3. Sæt låget på plads.
Hvis fjernbetjeningen ikke virker som den
skal:
• Tjek om polerne (+ -) på batterierne vender
rigtigt.
• Tjek om batterierne er for gamle.
• Tjek om sensoren på fjernbetjeningen kan være
blokeret.
• Tjek om der er lysstofrør i nærheden.
Fjernbetjening
Batterier til
Fjernbetjeningen
(AAA størrelse)
Betjeningsvejledning
Video/Audio
Tilslutningskabel
Indholdsfortegnelse
Sikkerhedsregler
DEN-2
1. Installation
Kontrollér, at netspændingen i dit hjem svarer til den
spænding, der er anført identifikationsetiketten, der sidder
bag på apparatet. Installér apparatet på et plant og
velegnet underlag (møbel), og sørg for, at der er
tilstrækkelig meget plads omkring til at sikre korrekt
ventilation (7 til 10 cm). Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke tildækkes. Der må ikke stilles noget oven på dvd-
afspilleren. Stil ikke dvd-afspilleren på forstærkere eller
andet udstyr, der kan afgive varme. Før dvd-afspilleren
flyttes, skal det kontrolleres, at pladeskuffen er tom. Denne
dvd-afspiller er beregnet til kontinuerlig brug. Selv om den
er indstillet på standby, er den ikke afbrudt strømforsynin-
gen. For at strømforsyningen til dvd-afspilleren bliver helt
afbrudt, skal den frakobles elstikket, hvilket anbefales at
gøre, hvis den ikke skal anvendes i længere tid.
2. For din sikkerheds skyld
Åbn aldrig hverken apparatet eller noget af dets tilbeør.
Det kan være farligt for dig og for visse sarte komponenter.
De risikerer at få elektrisk stød eller komme i berøring med
laserstrålen. Prøv ikke at se ind i apparatet hverken gen-
nem dvd-skuffens åbning eller nogen anden åbning.
3. Obs!
Luk aldrig skuffen manuelt. Rør ikke ved skuffen eller ved
pladetallerkenen mens de er i bevægelse. Prøv ikke at få
pladetallerkenen til at dreje med hånden. Disse handlinger
kan medføre, at DVD-afspilleren ikke fungerer korrekt
og/eller beskadige pladerne. Beskyt dvd-afspilleren mod
fugt og stærk varme (kamin) og mod alt udstyr, der frem-
bringer kraftige magnetfelter eller elektriske felter, f.eks.
højttalere mv. Netledningen skal frakobles netforsyningen,
hvis der er problemer med dvd-afspilleren. Denne dvd-
afspiller er ikke beregnet til industriel brug, men
udelukkende til brug i private hjem. Dette produkt er
udelukkende beregnet til privat brug. Kopiering eller hent-
ning af musikfiler til handelsmæssigt eller andet lukrativt for-
mål udgør eller kan udgøre et brud på loven om ophavsret.
UDELUKKELSE AF GARANTIEN :GARANTIEN BORT-
FALDER SÅFREMT PRODUKTET IKKE ANVENDES I
OVERENSSTEMMELSE MED LOVGIVNINGEN.
Kondensation : Vent i ca. 2 timer, før apparatet bruges, hvis
apparatet og/eller en dvd-plade har været opbevaret ved
kølig temperatur i et stykke tid. f.eks. under transport om
vinteren. Alle dele skal have stuetemperatur før brug for at
undgå alvorlige skader.
4. DVD-plader
Pas godt på dine plader. Hold pladerne med fingrene mod
hullet eller mod kanten. Læg altid pladen med etiketten
opad (ved enkeltsidede plader). Gør om nødvendigt pladen
ren med en blød klud, start i centrum af pladen og bevæg
kluden udad mod kanten. Læg altid pladen tilbage i etuiet
efter brug, og opbevar etuiet vertikalt. Læg altid pladen
rigtig på plads i holderens fordybning. Brug aldrig spray
beregnet til rengøring af grammofonplader, benzin, antista-
tisk væske eller anden opløsning, hvis pladens overflade er
snavset. Tør forsigtig pladen af med en blød fugtig klud
(kun vand), og tør aldrig pladen af med en roterende
bevægelse, eftersom det kan give cirkulære ridser i over-
fladen; disse ridser kan forårsage støj ved afspilning.
5. Batterier
Batteriet i dette produkt indeholder kemikalier, der er
miljøskadelige. Batterierne bør derfor ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffaldet.
Det anbefales at overlade batteriudskiftning til en teknikker.
6. Vedligeholdelse af Kabinettet
Af sikkerhedsgrunde skal afspilleren altid frakobles under
rengøring.
• Brug IKKE benzin, fortynder eller andre opløsningsmidler
ved rengøring.
• Tør kabinettet af med en tør klud.
ADVARSEL: BRUG AF KONTROLLER,
INDSTILLINGER OG ANDRE FREMGANGSMÅDER
END DE SOM SPECIFICERES HER KAN
FORÅRSAGE FARLIG STRÅLING.
1
2
3
4
5
Tilbehør
Setup
Sikkerhedsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Før du Starter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Generelle Features
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Disktype og egenskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Beskrivelse af Frontpanelet . . . . . . . . . . . . . . .6
Beskrivelse af Bagpanelet . . . . . . . . . . . . . . . .7
Fjernbetjeningen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Tilslutnings-Muligheder
Tilslutningsmuligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Grundlæggende Funktioner
Afspilning af en Disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Søg og Skip-funktionerne . . . . . . . . . . . . . . . .12
Display-funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Brug af disk- og titelmenu
. . . . . . . . . . . . . . .13
Brug af funktionsmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Repeat afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Programmeret afspilning & tilfældig afspilning
. .15
Slow Repeat-afspilning
. . . . . . . . . . . . . . . . .15
Advancerede Funktioner
Justering af størrelsesforhold (EZ View) . . . . .16
Vælg Audio-sprog
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Vælg undertitel-sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Vælg kameravinkel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Brug af funktionerne Instant Replay/Skip
(gentag straks/hop over)
. . . . . . . . . . . . . . . .18
Brug af bogmærke-funktionen
. . . . . . . . . . . .19
Brug zoom lydfunktionerne . . . . . . . . . . . . . . .20
Clips-menu for MP3/JPEG . . . . . . . . . . . . . . .20
Valg af mappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
MP3 Afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Visning af CD-billede . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Indstilling af Setup-Menuen
Brug Setup menuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Indstilling af sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Indstilling af Audio-options . . . . . . . . . . . . . . .26
Indstilling af displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Indstilling af censurniveauet . . . . . . . . . . . . . .28
Opslagsguide
Guide til fejllokalisering
. . . . . . . . . . . . . . . . .30
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Garanti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Sample
This manual is suitable for devices