Samsung DVD-P142 user manual download (Page 16 of 16)

Languages: Finnish
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 16
FIN-32
FINLAND
Tälle Samsung-tuotteelle myönnetään kahdentoista (12) kuukauden takuu ostopäivästä
alkaen materiaali-tai valmistusvikojen varalta. Takuukorjausta tarvittaessa tuote tulee
palautaa sen myyneeseen liikkeeseen. Kuitenkin myös muissa EY-maissa toimivat
Samsungin valtuutetut myyjät ja huollot noudattavat tuotteen ostajalle jossakin toisessa
EY-maassamyönnettyjä takuuehtoja. Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, yksityisko-
htaisia tietoja valtuutetuista huolloistamme saa osoitteesta:
Samsung Electronics (U.K.) Ltd.,
Euro Service Centre, Stafford Park 12,
TELFORD, Shropshire TF3 3BJ,
Puh: 01952) 292262, Faksi: 01952) 292033
TAKUUEHDOT
1. Takuu on ainoastaan voimassa, jos takuuhuoltoa tarvittaessa takuukortti on täysin ja
oikein täytetty sekä se esitetään yhdessä alkuperäisen laskun, ostokuitin tai muun ostok-
sen vahvistavan todisteen kanssa ja ellei tuotteen sarjanumeroa ole tuhrittu tunnistamat-
tomaksi.
2. Samsungin velvoitteet rajoittuvat sen oman harkinnan mukaan tuotteen tai sen viallisen
osan vaihtamiseen.
3. Takuukorjaus pitää suorittaa Samsungin valtuuttamalla jälleenmyyjällä tai Samsungin
valtuuttamassa huollossa. Rahoja ei makseta takaisin korjauksista, jotka suoritetaan
jälleenmyyjällä, joka ei ole Samsungin valtuuttama, eikä tämä takuu myöskään kata sell-
aisia korjauksia eikä niiden Samsung-tuotteeseen mahdollisesti aiheuttamia vikoja.
4. Tässä tuotteessa ei katsota olevan materiaali- eikä valmistusvikoja silloin kun se pitää
muuttaa yhteensopivaksi jonkin maakohtaisen tai paikallisen teknisen tai turvastandardin
kanssa, joka on voimassa muussa maassa kuin siinä, jota varten tuote alunperin suun-
niteltiin ja valmistettiin. Tämä takuu ei kata tällaista muutosta eikä muutostyön mahdollis-
esti aiheuttamia vikoja, eikä niistä aiheutuvista kustannuksista myöskään makseta kor-
vausta.
5. Tämä takuu ei kata:
a) Säännöllisin väliajoin tehtäviä tarkistuksia, ylläpitoa ja normaalin kulumisen aiheut-
tamia korjauksia tai osien vaihtoa.
b) Tuotteen kuljetuksesta, sen siirtämisestä tai asennuksesta aiheutuvia kustannuksia.
c) Väärinkäytöstä aiheutuvia kustannuksia, mukaan lukien laitteen normaalista poikkea-
va käyttö tai väärä asennustapa.
d) Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, tulipalon,
luonnonmullis-
tusten, mellakoiden tai minkä muun tahansa Samsungin vaikuttamattomissa olevan
seikan aiheuttamia vahinkoja.
6. Takuu koskee jokaista ostajaa, joka on laillisesti hankkinut tuotteen omistusoikeuden
takuuajan aikana.
7. Tällä takuulla ei ole vaikutusta kuluttajan sovellettavissa oleviin lakisääteisiin oikeuksiin
minkään maan lainsäädännössa, riippumatta siitä, kohdistuvatko nämä ostosopimuksen
pohjalta jälleenmyyjään tai johonkin muuhun. Ellei se ole maan lakien vastaista, tämän
takuun kuluttajalle takaamat oikeudet ovat hänen yksinomaisia oikeuksiaan, eikä
Samsung, sen tytäryhtiöt tai jälleenmyyjät ole missään vastuussa levyjen, CD-levyjen,
video- tai audionauhojen tai minkään muiden vastaavien laitteiden tai materiaalien epä-
suorista tai seurannaisista menetyksistä tai minkäänlaisesta vaurioitumisesta.
SAMSUNG ELECTRONICS (U.K.) LTD.
Sample
This manual is suitable for devices