Samsung DVD-P142 user manual download (Page 2 of 16)

Languages: Hungarian
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 16
Mielôtt használatba veszi a készüléket
HU-3
Az elemek behelyezése a távvezérlôbe
1. Nyissa fel az elemtartó rekesz tetejét a
távvezérlô hátoldalán.
2. Tegye be a két db AAAméretû elemet, ügyelve
a helyes polaritásra (
+
és
).
3. Tegye vissza az elemtartó rekesz tetejét.
Ha a távvezérlô nem mûködik
• Ellenôrizze, hogy az elemeket helyesen tette-e
be (a
jelzést a
jelzéshez, a
+
jelzést a
+
jelzéshez).
• Ellenôrizze, hogy nem merültek-e ki az elemek.
• Ellenôrizze, hogy ne legyen akadály a távvezérlô
és a készülék távvezérlés érzékelôje között.
• Ellenôrizze, hogy nem ég-e fluoreszcens fényfor-
rás a közelben.
Távvezérlô
Elemek
a távvezérlôhöz
(AAAméret)
Használati útmutató
Video/audio kábel
Tartalom
Figyelmeztetések
HU-2
1. Üzembe helyezés
* A készülék hátlapján található azonosító címke
tartalmazza azt a feszültség értéket, amellyel a
készüléket mûködtetni kell.
* A készüléket olyan helyre tegye, ahol elegendô hely
áll rendelkezésre szellôzés céljára (7-10 cm)!
Ne takarja le a szellôzô nyílásokat!
* Ne tolja be kézzel a lemez fiókot!
* Ne rakja egymásra a készülékeket!
* A készülék elmozdítása elôtt mindent kapcsoljon ki!
* Ha egyéb készülékeket kapcsol a lejátszóhoz, akkor
elôtte azokat is kapcsolja ki!
* Használat után vegye ki a lemezt és kapcsolja ki a
lejátszót, különösen akkor, ha hosszú ideig nem
használja!
2. A biztonsága érdekében
* Ez a termék lézert használ. Az itt kijelölttôl eltérô
használat veszélyes sugárzást eredményezhet.
* Ne nyissa fel a fedelet és ne végezzen javítást saját
maga! A szervizelést bízza szakemberre!
3. Figyelmeztetés
* A lejátszót nem ipari, hanem csak háztartási
használatra tervezték.Csak személyes használatra
szolgál.
* Ne tegyen a lejátszó tetejére folyadékot tartalmazó
edényt vagy kis fémtárgyakat!
* Külsô hatások, pl. villám vagy statikus elektromosság
befolyásolhatják a mûködést. Ekkor kapcsolja ki, majd
újra be a készüléket, vagy húzza ki és dugja vissza a
konnektorba a hálózati kábelt! Ezután normálisan fog
mûködni.
* Ha nagy hômérsékletváltozás következtében
kondenzáció alakul ki a készülék belsejében, akkor
lehet, hogy nem mûködik megfelelôen.
Ilyenkor hagyja szobahômérsékleten a lejátszót addig,
amíg belseje ki nem szárad és mûködôképes nem
lesz!
4. A lemez
* Ne tisztítsa a lemezeket – a tisztítószerek károsítják a
lemez felületét.
* Ne érintse a lemez felületét! Fogja a széleinél, vagy
az egyik szélénél és a középsô lyuknál!
* Óvatosan törölje le a port, sose dörzsölje a lemezt!
5. Környezetvédelem
* A készülékben használt elemek a környezetre káros
anyagokat tartalmaznak.
* Az elemeket a helyi szabályoknak megfelelôen dobja
el!
FIGYELEM: A BURKOLAT MEGBONTÁSAKOR
LÁTHATATLANLÉZERSUGÁR
LÉPHETKI A KÉSZÜLÉKBÔL.
NE TEGYE KIMAGÁT A VESZÉLYES
SUGÁRZÁSNAK!
1
2
3
4
5
Tartozékok
Üzembe helyezés
Figyelmeztetések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Mielôtt használatba veszi a készüléket . . . . . . .3
Általános jellemzôk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
A lejátszható lemezek és tulajdonságaik . . . . . .5
A készülék elôlapja
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
A készülék hátlapja
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
A távvezérlô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Csatlakozatás
Csatlakoztatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Alapvetô mûveletek
Lemez lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Gyorskeresés és fejezetek
vagy mûsorszámok átugrása
. . . . . . . . . . . . .12
Képernyô kijelzések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
A lemez és a fôcím menü . . . . . . . . . . . . . . .13
A funkció kiválasztó menü
. . . . . . . . . . . . . . .14
Ismételt lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Programozott lejátszás és
véletlen sorrend szerinti lejátszás
. . . . . . . . .15
Lassított ismétlés
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
További mûveletek
A képméretarány beállítása (EZ
VIEW) . . . . .16
A lejátszás nyelvének kiválasztása . . . . . . . . .17
A feliratozás nyelvének kiválasztása . . . . . . . .17
A kameraállás (nézôszög) kiválasztása
. . . . .18
Jelenet azonnali újrajátszása/átugrása . . . . . .18
A könyvjelzô (Bookmark) . . . . . . . . . . . . . . . .19
A nagyítási funkció (Zoom) használata
. . . . .20
Fájl menü MP3/JPEG esetén . . . . . . . . . . . . .20
Mappa kiválasztása
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
MP3 lejátszás
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Tudnivalók a CD-R lemezen rögzített
MP3 fájlok lejátszásához . . . . . . . . . . . . . . . .22
Fotó CD-k lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
A Beállítás (SETUP) menü
A SETUP (Beállítás) menü használata . . . . . .23
A nyelvi jellemzôk beállítása . . . . . . . . . . . . . .24
A hangjellemzôk beállítása . . . . . . . . . . . . . . .26
Képernyô beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
A készülék használatának korlátozása
(Szülôi felügyelet)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
További tudnivalók
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Minôségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Sample
This manual is suitable for devices