Samsung DVD-P142 user manual download (Page 7 of 16)

Languages: Norwegian
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 16
NOR-15
NOR-14
Programmert avspilling og
tilfeldig avspilling
Programmert avspilling (CD)
1. Trykk på PROG-knappen.
2. Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen og velg
PROGRAM. Trykk ENTER.
3. Bruk OPP/NED/VENSTRE/HØYRE-knappen og
velg det første kapitlet (eller sporet) som skal
legges inn i programmet. Trykk ENTER.
Det nummeret du har valgt, blir vist i boksen
Program Order.
4. Trykk på SPILL/PAUSE (
)-knappen. Platen
vil bli spilt i den programmerte rekkefølgen.
T
ilfeldig avspilling (CD)
1. Trykk på PROG-knappen.
2. Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen og velg
RANDOM. Trykk ENTER.
MERKNAD
MERKNAD
• Funksjonene programmert og tilfeldig avspilling
fungerer ikke på alle plater.
• PROGRAM/RANDOM-avspilling kan ikke brukes
dersom platen inneholder mer enn to typer
filformater.
• Denne DVD-spilleren kan programmeres for
maksimalt 20 steg.
• Mens du er i avspillingsmodus trykker du på
CLEAR på fjernkontrollen for å slette programmert
avspilling.
Denne funksjonen lar deg sakte repetere
scener som inneholder for eksempel sport,
musikkinstrumenter eller lignende, som du
ønsker å studere nærmere.
Når du spiller en DVD-plate
1. Trykk på PLAY/PAUSE (
)-knappen.
2. Trykk og hold nede
for å velge avspilling-
shastighet mellom 1/8, 1/4 og 1/2 av normal
under PAUSE- eller STEP-modus.
3. Trykk på REPEAT A-B på fjernkontrollen én gang
ved første avsnitt som skal gjentas hvis flere
hastigheter er valgt (valg av A-punktet).
4. Trykk på REPEAT A-B -knappen igjen
(valg av B-punktet).
MERKNAD
MERKNAD
• Platen vil bare spille fra A til B gjentatte ganger i
den hastigheten du velger.
• Hvis du vil avslutte denne funksjonen, trykker du
på CLEAR-knappen eller REPEAT (A-B)-knappen
igjen.
• A-B REPEAT tillater deg ikke å stille inn punkt (B)
før minst 5 sekunder har passert etter punkt (A) er
stilt inn.
PROGRAM
RANDOM
PROGRAM
RANDOM
PROGRAM 01
Track
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Program
Order
01
02
03
04
ENTER
RETURN
CLEAR
Slow Repeat-avspilling
Gjentatt avspilling
Gjenta gjeldende spor, kapittel, tittel, en valgt
seksjon (A-B) eller hele platen (bare CD).
Under avspilling av en DVD/CD
1. Trykk på REPEAT-knappen og skjermbildet for
gjentakelse blir vist.
2. Velg kapittel, tittel eller A-B med
VENSTRE/HØYRE-knappen.
• Chapter (
) : gjentar det kapittelet som avspilles.
• Title (
) : gjentar den tittelen som avspilles.
• A-B : gjentar et segment av platen som du velger.
3. Trykk ENTER.
4. For å gå tilbake til normal avspilling trykker du
REPEAT på nytt. Deretter trykker du på
VENSTRE/HØYRE-knappen for å velge Off, og
trykker ENTER.
* REPEAT A-B
• Trykk ENTER på det punktet du vil at gjentatt avspilling
skal begynne (A). B blir automatisk uthevet.
• Den A-B-seksjonen du stiller inn, blir spilt til du slår
REPEAT av.
• Trykk på knappen ”CLEAR” eller på ”REPEAT A-B”
igjen for å avbryte funksjonen.
• A-B REPEAT lar deg ikke sette punkt (B) før det har
gått minst 5 sekunder fra punkt (A) er satt.
MERKNAD
MERKNAD
• På DVD kan du gjenta avspilling av kapittel eller
tittel og på CD plate eller spor.
• Gjentakelsesfunksjonen virker ikke på alle plater.
Bruk av funksjonsmeny
Bruk av funksjonsmeny
1. Trykk på knappen MENU ved avspilling.
2. Bruk knappene OPP/NED for å markere
Function
, og trykk så på VENSTRE eller
HØYRE.
3. Skjermen for funksjonsvalg vises; Info, Zoom,
Bookmark, Repeat og EZ View.
-
Info (se side 12~13)
-
Zoom (se side 20)
-
Bookmark (bokmerke) (se side 19)
-
Repeat (gjenta) (se side 14)
-
EZ View (se sidene 16)
4. Bruk knappene OPP/NED for å markere en av de
5 funksjonene. Trykk deretter på HØYRE eller
ENTER for å komme til funksjonen.
MERKNAD
MERKNAD
• Du kan også velge disse funksjonene med de
respektive knapper på fjernkontrollen.
Off
01
01
A - B
REPEAT
ENTER
T
Off
01
01
A - B
REPEAT
ENTER
T
D
DVD
CD
T
Sample
This manual is suitable for devices