Samsung DVD-P142 user manual download (Page 16 of 16)

Languages: Norwegian
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 16
NOR-32
NORWAY
Dette Samsung-produktet er garantert for en periode på tolv (12) måneder fra den opprin-
nelige salgsdatoen mot defekte materialer og mangelfull fagmessig utførelse. Dersom
garantiservice blir forlangt, må
produktet leveres tilbake til den forhandleren det ble kjøpt hos.
Men autoriserte Samsung-forhandlere og autoriserte servicesentra i andre EU-land vil opp-
fylle garantien på de vikårene som er gitt till kjøpere i vedkommende land. Hvis det oppstår
problemer, er mer informasjon om våre autoriserte servicesentra tilgjengelig fra:
Samsung Electronics Svenska AB
www.samsung.se
Johanneslundsvägen 4. Box 713
194 27 upplands Väsby
Tel: +46 8 590 96600 Fax: +46 8 590 96650
GARANTIBETINGELSER
1. Garantien gjelder bare hvis, når garantiservice blir forlangt, garantikortet er fullstending
utfylt og blir lagt frem sammen med originalfakturaen, salgsslippen eller bekreftelsen, og
serienummeret på produktet ikke er uleselig.
2. Samsung’s forpliktelser er begrenset til reparasjonen eller, etter skjønn, erstatning av
produktet eller den defekte delen.
3. Garantireparasjoner må utføres hos en autorisert Samsung-forhandler eller et autorisert
servicesenter. Det vil ikke bli gitt noen refusjon for reparasjoner som er utført av andre
forhandlere, og enhver slik reparajon og skade på produktet som skyldes dette
reparasjonsarbeidet, dekkes ikke av denne garantien.
4. Dette produktet blir ikke betraktet som mangelfullt med hensyn til materialer eller
fagmessig utførelse på grunn av at det trenger tilpasning for å oppfylle nasjonale eller
lokale tekniske standarder eller gjeldende sikkerhetsstandarder i et hvilket som helst
annet land enn det landet produktet opprinnelig ble konstruert og produsert for. Denne
garantien dekker ikke, og ingen refusjon vil bli gitt, for slik tilpasning eller skader som
den måtte forårsake.
5. Denne garantien dekker ikke:
a)
Periodisk kontroll, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler pga. normal slitasje.
b) Kostnader relatert til transport, flytting eller installasjon av produktet.
c) Gal bruk, inklusive bruk av produktet til formål det ikke er beregnet for, eller ukorrekt
installasjon.
d) Skader som skyldes lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer, krig, politiske uro-
ligheter, gal nettspenning, utilstrekkelig ventiasjon eller en hvilken som helst annen
årsak som er utenfor Samsungs kontroll.
6. Denne garantien gjelder for enhver person som på lovlig måte har ervervet seg eien-
domsretten til produktet i løpet av garantiperioden.
7. Forbrukerens lovbestemte rettigheter i enhver anvendelig nasjonal lovgivning enten mot
forhandleren som skyldes salgskontrakten, eller
på annen måte, blir ikke påvirket av
denne garantien. Med mindre det er nasjonal lovgivning som strir mot dette, er ret-
tighetene under denne garantien kundens eneste rettigheter, og Samsung, dets dat-
terselskaper og distributører er ikke ansvarlige for indirekte eller derav følgende tap eller
enhver skade på plater, CD-er, video- eller lydbånd eller et hvilket som helst annet
relatert utstyr eller materiale.
SAMSUNG ELECTRONICS SVENSKA AB
Sample
This manual is suitable for devices