Samsung DVD-P142 user manual download (Page 11 of 16)

Languages: Norwegian
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 16
NOR-23
NOR-22
Visning av bilde-CD
Visning av bilde-CD
1. Velg ønsket mappe. (Se side 21 for å velge
mappe)
2. Bruk OPP/NED-knappene for å velge en bildefil i
clipsmenyen, og trykk deretter ENTER.
Da skal du få opp en skjerm som ser ut som den
nedenfor.
• Bruk knappene INFO på fjernkontrollen for å velge det
bildet som du ønsker å vise, og trykk så på ENTER.
: Gå tilbake til albumskjermen.
• Trykk på knappen
for å vise de 6 neste bildene.
• Trykk på knappen
for å vise de 6 forrige bildene.
: Hver gang du trykker på ENTER, roteres
bildet 90 grader i klokkeretning.
: Hver gang du trykker på ENTER forstørres
bildet inntil 4 ganger.
(Normal
2X
4X
2X
Normal)
: Visning som slideshow.
*Innen du kan begynne å kjøre slideshowet må du stille
inn intervallet mellom bildene.
: Når du velger ikonet og trykker på ENTER
byttes bildene automatisk med ca. 6
sekunders mellomrom.
: Bildene byttes automatisk med ca. 12
sekunders mellomrom.
: Bildene byttes automatisk med ca. 18
sekunders mellomrom.
*Avhengig av filstørrelsen kan intervallene mellom
bildene være lengre eller kortere enn den angitte.
.MERKNAD
.MERKNAD
• Hvis du ikke trykker på noen knapp på
fjernkontrollen innen 10 sekunder, forsvinner
menyen. Trykk på INFO på fjernkontrollen for å
vise menyen igjen.
• Trykk på STOP for å gå tilbake til clips-menyen.
• Ved avspilling av en Kodak bilde-CD vil enheten
vise bildet direkte, ikke clip-menyen.
CD-R JPEG plater
• Kun filer med endingene “.jpg” og “.JPG” kan
avspilles.
• Hvis platen ikke er avsluttet, tar det lengre tid før den
starter, og det går kanskje ikke å vise alle innspilte
filer.
• Kun CD-R plater med JPEG filer i ISO 9660 eller
Joliet format kan avspilles.
• JPEG-filens navn skal ikke være lengre enn 8 tegn og
skal ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn
(. / = +).
• Kun konsekutivt innspilte multisession-plater kan
avspilles. Hvis det finnes et tomt segment på en
multisession-plate, kan den bare avspilles frem til
dette segmentet.
• Maksimalt 500 bilder kan lagres på en CD-plate.
• Når du avspiller en Kodak Picture CD kan du kun vise
JPEG-filer i bildemappen.
• Kodak bilde-CD JPEG-filene i bildemappen kan
avspilles automatisk.
• Konica bilde-CD: Hvis du ønsker å se bildet, velg
JPEG-filene i clips-menyen.
• Fuji bilde-CD: Hvis du ønsker å se bildet, velg
JPEG-filene i clips-menyen.
• QSS bilde-CD: Enheten kan ikke avspille QSS
bilde-CD.
• Hvis antallet filer på en plate overstiger 3000, kan
bare 3000 av disse vises.
• Hvis antallet mapper på en plate overstiger 300, kan
bare JPEG-bilder i 300 mapper vises.
ENTER
RETURN
ENTER
TIMER:
RETURN
CD-R MP3-plater
Når du tar opp MP3-filer på CD-R, vennligst merk
følgende.
MP3- filene må være i formatet ISO 9660 eller JOLIET.
ISO 9660-format og Joliet MP3-filer er kompatible med
Microsofts DOS og Windows og med Apples Mac. Disse
to formatene er de som er mest brukt.
• Ikke bruk mer enn 8 tegn når du navngir MP3- filene
dine, og sett inn ".mp3" som filetternavn.
Allment navneformat: Tittel.mp3. Når du lager tittelen, se
til at du bruker 8 tegn eller mindre, navnet skal ikke
inneholde mellomrom, og unngå spesialtegnene, inkludert
(.,/,\,=,+).
• Benytt en dekomprimeringsoverføringshastighet på
minst 128 Kbps ved opptak av MP3-filer.
Lydkvalitet med MP3-filer avhenger hovedsakelig av
hvilken hastighet du velger på komprimering/
dekomprimering. For å få audio-CD kvalitetslyd kreves en
analog/digital prøvehastighet, det vil si konvertering til
MP3-format, til minst 160 Kbps. Ved valg av høyere
hastigheter, som for eksempel 192 Kbps eller mer, får
man sjelden bedre lydkvalitet. På den andre siden vil
prøvehastigheter på under 128 Kbps ikke avspilles riktig.
• Ikke prøv å ta opp MP3-filer som er
opphavsrettbeskyttet.
Enkelte "sikrede" filer er kryptert og kodebeskyttet for å
forhindre ulovlig kopiering. Disse filene er av følgende
typer: Windows Media
TM
(registrert varemerke av Microsoft
Inc) og SDMI
TM
(registrert varemerke av SDMI
Foundation). Du kan ikke kopiere slike filer.
• Viktig:
Anbefalingene ovenfor kan ikke anses som en
garanti for at DVD-spilleren avspiller MP3-opptak, eller
som en garanti for lydkvalitet. Du bør legge merke til at
visse teknikker og metoder for MP3-filopptak på CD-R
hindrer optimal avspilling av disse filene på din DVD-
spiller (redusert lydkvalitet, og i noen tilfeller er spilleren
ikke i stand til å lese filene).
• Denne DVD-spilleren kan avspille maksimalt 3000 filer og
300 mapper pr. plate.
MP3-avspilling
Med Setup Menu kan du tilpasse din DVD-
spiller ved å velge forskjellige språkreferanser,
sette opp et foreldrenivå og justere spilleren
etter den typen fjernsynsskjerm du har.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på
MENU-knappen på fjernkontrollen.
Velg
Setup
med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
Language Setup (språkinnstilling)
:
Innstilling av språk.
Audio Setup (innstilling av lydspor)
:
Valg av audiomuligheter
Display Setup (innstilling av visning på
skjermen) :
Valg av displaymuligheter Blir
brukt til å velge hvilken type skjerm du vil se
på og forskjellige displaymuligheter.
Parental Setup (innstilling av foreldrekontroll)
:
Valg av foreldrenivå Du kan sette et nivå som
hindrer at barn kan se på upassende filmer for
eksempel med rå vold eller saker som bare
angår voksne.
2. Bruk OPP/NED-knappen på fjernkontrollen for å
få adgang til de forskjellige funksjonene.
3. Trykk HØYRE eller ENTER for å adgang til
underfunksjonene.
For å få skjermbildet til å forsvinne etter at du har
stilt inn, trykker du på MENU-knappen på nytt.
MERKNAD
MERKNAD
Noen av valgene på oppsettingsmenyen virker ikke
på alle plater.
Bruk av Setup Menu
Setup
Disc Menu
Title Menu
Function
Sample
This manual is suitable for devices