Samsung DVD-P142 user manual download

Languages: Norwegian
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 16
Før du setter i gang
NOR-3
Sett inn batteriene i fjernkontrollen
1. Åpne batteridekslet på baksiden av
fjernkontrollen.
2. Sett inn to AAA-batterier. Kontroller at
polariteten (+ og –) er korrekt tilpasset.
3. Sett på batteridekslet.
Hvis fjernkontrollen ikke fungerer skikkelig:
• Sjekk polariteten + – på batteriene (tørrelement).
• Sjekk om batteriene er utladd.
• Sjekk om noe sperrer veien for fjernsensoren.
• Sjekk om det er fluorescerende belysning i
nærheten.
Fjernkontroll
Batterier for
jernkontroll
(størrelse AAA)
Brukerveiledning
Audio/Video-kabel
Innhold
Forholdsregler
NOR-2
1. Installering
Kontroller at spenningen i ditt hus stemmer overens med
spesifikasjonene på merket bak på spilleren.
Plasser spilleren horisontalt på en egnet flate (møbel),
med nok plass omkring til ventilasjon (7~10cm).
Kontroller at ventilasjonsspaltene ikke er dekket. Sett
ikke annet utstyr eller tungt utstyr oppå spilleren. Sett
ikke spilleren på forsterkeren eller annet utstyr som kan
bli varmt. Kontroller at plateskuffen er tom, før du flytter
spilleren. Denne spilleren er beregnet til kontinuerlig
bruk. Selv om DVD-spilleren står på standby er den ikke
spenningsløs. For å gjøre spilleren spenningsløs, skal
støpslet trekkes ut av stikkontakten, dette anbefales når
spilleren ikke skal brukes i en lengre periode.
2. Av hensyn til din sikkerhet
Åpne aldri spilleren eller noen av dens komponenter.
Det kan være farlig for deg og kan skade ømfintlige
komponenter. Du kan bli utsatt for elektrisk støt eller berøre
laserstrålen. Plasser ikke øynene tett på åpningen i
plateskuffen eller noen annen åpning for å se inn i spilleren.
3. Forsiktig
Beskytt spilleren mot fukt (drypp eller damp; det må ikke
plasseres væskefylte gjenstander som f.eks. vaser oppå
spilleren), sterk varme (f.eks. en peis) og utstyr omgitt av
sterke magnetiske eller elektriske felt (f.eks. høyttalere
...). Trekk ut støpslet fra stikkontakten hvis det er feil på
spilleren. Spilleren er ikke beregnet til kommersielt bruk,
kun for husholdningsbruk.
Dette produktet er kun beregnet til personlig bruk.
Kondens: Hvis spilleren har vært oppbevart på et kaldt
sted, som f.eks. ved transport om vinteren, skal den stå i
ca. 2 timer til den har fått romtemperatur.
4. Plate
Behandle platene forsiktig. Hold platene med fingrene
mot hullet eller mot kanten. Legg alltid platen med etiket-
ten opp (ved enkeltsidige plater). Gjør om nødvendig
platen ren med en myk klut, start i sentrum av platen og
beveg kluten utover mot kanten. Legg alltid platen tilbake
i etuiet etter bruk, og oppbevar etuiet vertikalt. Legg alltid
platen riktig på plass i holderens fordypning. Bruk aldri
spray beregnet til rengjøring av grammofonplater, ben-
zen, antistatisk væske eller annen oppløsning hvis
platens overflate er skitten. Tørk forsiktig av platen med
en myk fuktig klut (kun vann), tørk aldri av platen med en
roterende bevegelse, siden det kan gi sirkulære riper i
overflaten; disse ripene kan forårsake støy ved avspilling.
5. Batteri
Batteriet i dette produktet inneholder kjemikalier som er
skadelige for miljøet.
Kast ikke batteriene sammen med husholdningsavfallet.
Det anbefales å la en tekniker bytte batteri i apparatet.
6. Vedlikehold av kabinettet
For sikkerhetsskyld skal støpslet trekkes ut av stikkontakten.
• Bruk ikke benzen, tynner, eller andre løsemidler ved
rengjøring.
• Tørk av kabinettet med en myk, tørr klut.
ADVARSEL: BRUK AV KONTROLLER,
INSTILLINGER OG ANDRE FREMGANGSMÅTER
ENN DE SOM SPESIFISERES HER KAN
FORÅRSAKE FARLIG STRÅLING.
1
2
3
4
5
Tilbehør
Setup
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Før du setter i gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Generelle funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Platetype og karakteristikker
. . . . . . . . . . . . . .5
Beskrivelse – Frontpanel . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Beskrivelse – Bakpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Oversikt over fjernkontrollen . . . . . . . . . . . . . . .8
Tilkoplinger
Valg av tilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Basis Funksjoner
Avspilling av en plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Bruk av søke- og Neste spor-funksjonene
. . .12
Bruk av displayfunksjonen . . . . . . . . . . . . . . .12
Bruk plate- og tittelmenyen . . . . . . . . . . . . . . .13
Bruk av funksjonsmeny
. . . . . . . . . . . . . . . . .14
Gjentatt avspilling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Programmert avspilling og tilfeldig avspilling . .15
Slow Repeat-avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Spesial Funksjoner
Justere bildeforholdet (EZ View) . . . . . . . . . . .16
Valg av audiospråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Valg av tekstspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Endring av kameravinkelen
. . . . . . . . . . . . . .18
Bruk funksjonen Instant Replay/Skip
(direkte reprise/hopp over) . . . . . . . . . . . . . . .18
Bruk av Bookmark-funksjonen . . . . . . . . . . . .19
Bruk av funksjonene zoom . . . . . . . . . . . . . . .20
Clips-meny for MP3/JPEG . . . . . . . . . . . . . . .20
Mappeutvalg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
MP3-avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Visning av bilde-CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Endring AV Setup Meny
Bruk av Setup Menu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Oppsetting av språkfunksjonen
. . . . . . . . . . .24
Oppsetting av audiomulighetene
. . . . . . . . . .26
Oppsetting av displaymulighetene
. . . . . . . . .27
Oppsetting av foreldrekontrollen . . . . . . . . . . .28
Referanse
Feilsøkingsguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Spesifikasjoner
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Garanti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Sample
This manual is suitable for devices