Samsung DVD-P142 user manual download (Page 9 of 16)

Languages: Polish
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 16
PL
-16
PL
-17
Wybór j´zyka Êcie˝ki d˝wi´kowej
Mo˝na wybieraç j´zyk Êcie˝ki dêwi´kowej
szybko i ∏atwo za pomocà przycisku AUDIO.
U˝ywanie przycisku AUDIO
1. WciÊnij przycisk AUDIO.
2. Ustawienia zmieniajà si´ za ka˝dym wciÊni´ciem
przycisku.
- J´zyki Êcie˝ki dêwi´kowej sà przedstawione w postaci
skrótów.
3. WciÊnij przycisk AUDIO,aby wybraç Stereo, Lewy
lub Prawy kana∏ (Dla p∏yty CD).
Uwaga
Uwaga
Funkcja niniejsza zale˝y od zapisanych na p∏ycie
wersji j´zykowych Êcie˝ki dêwi´kowej i mo˝e nie
dzia∏aç przy odtwarzaniu wszystkich p∏yt DVD.
Na p∏ycie DVD mo˝e byç zapisanych do 8 j´zyków
Êcie˝ki dêwi´kowej.
W jaki sposób zawsze oglàdaç filmy na p∏ytach
DVD z tym samym j´zykiem Êcie˝ki dêwi´kowej;
Szczegó∏y na ten temat znajdujà si´ w rozdziale
„Ustawienia funkcji j´zykowych"na stronie 25.
Wybór j´zyka wyÊwietlanych napisów
ENG
DOLBY DIGITAL
5.1CH
AUDIO
Stereo
AUDIO
DVD
CD
Mo˝na wybieraç j´zyk wyÊwietlanych napisów
szybko i ∏atwo za pomocà przycisku
SUBTITLE.
U˝ywanie przycisku SUBTITLE
1. WciÊnij przycisk SUBTITLE.
2. Ustawienia zmieniajà si´ za ka˝dym wciÊni´ciem
przycisku.
3. Aby wy∏àczyç wskazanie wciÊnij przycisk CLEAR
lub RETURN.
- Poczàtkowo napisy nie pojawià si´ na ekranie.
- J´zyki napisów sà przedstawione w skrótach.
Uwaga
Uwaga
Dzia∏anie niniejszej funkcji zale˝y od j´zyków
zapisanych na p∏ycie i mo˝e nie dzia∏aç podczas
odtwarzania wszystkich p∏yt DVD.
Na p∏ycie mo˝e byç zapisanych do 32 j´zyków
wyÊwietlanych napisów.
W jaki sposób zawsze oglàdaç filmy na p∏ytach
DVD z tym samym j´zykiem wyÊwietlanych
napisów;
Szczegó∏y na ten temat znajdujà si´ w rozdziale
„Ustawienia funkcji j´zykowych ”na stronie 25.
ENG
SUBTITLE
Off
SUBTITLE
Ustawienie formatu obrazu (EZ View)
Odtwarzanie z u˝yciem funkcji wyboru
formatu obrazu (DVD)
WciÊnij przycisk EZ VIEW.
Za ka˝dym wciÊni´ciem przycisku, ustawienie
formatu ekranu zmienia si´ powtarzalnie.
Tryb zoomu dzia∏a ró˝nie w zale˝noÊci od
ustawieƒ ekranu w menu poczàtkowym.
Aby zapewniç prawid∏owe dzia∏anie przycisku EZ
VIEW, nale˝y ustawiç w∏aÊciwy format ekranu w
menu poczàtkowym (Patrz strona 27).
Odtwarzanie na ekranie telewizora 16:9
1. Dla p∏yt w formacie 16:9
Szeroki ekran (Wide Screen)
WyÊwietla zawartoÊç tytu∏u na p∏ycie DVD w
formacie ekranu 16:9.
Dopasowanie do formatu ekranu (Screen Fit)
Górna i dolna cz´Êç ekranu jest odcinana.
Podczas odtwarzania p∏yty w formacie 2.35:1,
znikajà czarne paski z góry i do∏u obrazu.
Obraz wyglàda na rozciàgni´ty w pionie.
(W zale˝noÊci od typu p∏yty, czarne paski mogà
nie znikaç ca∏kowicie.)
Przyci´cie do formatu ekranu (Zoom fit)
Górna, dolna i boczne cz´Êci obrazu sà
odcinane i Êrodkowa cz´Êci obrazu jest
powi´kszona i wyÊwietlana na ca∏ym ekranie
telewizora.
2. Dla p∏yt w formacie 4:3
Szeroki ekran (Normal Wide)
WyÊwietla zawartoÊç p∏yty DVD w formacie ekranu
16:9. Obraz wyglàda na rozciàgni´ty w poziomie.
Dopasowanie w poziomie (Screen Fit)
Górna i dolna cz´Êç obrazu jest odcinana i
obraz jest wyÊwietlany na ca∏ym ekranie.
Obraz wyglàda na rozciàgni´ty w pionie.
Przyci´cie do formatu ekranu (Zoom fit)
Górna, dolna i boczne cz´Êci obrazu sà
odcinane i Êrodkowa cz´Êç obrazu jest
powi´kszona i wyÊwietlana na ca∏ym ekranie
telewizora.
Vertical Fit
Kiedy na ekranie telewizora 16:9 jest
odtwarzana p∏yta DVD 4:3, czarne paski
pojawiajà si´ po bokach obrazu, aby uniknàç
rozciàgni´cia obrazu w poziomie.
Odtwarzanie na ekranie telewizora 4:3
1. Dla p∏yt w formacie 16:9
4:3 Letter Box
WyÊwietla zawartoÊç tytu∏u na p∏ycie DVD w
formacie ekranu 16:9.Z góry i do∏u obrazu
pojawià si´ czarne paski.
4:3 Pan Scan
Lewa i prawa cz´Êç obrazu jest odcinana i
wyÊwietla si´ tylko Êrodkowa cz´Êç obrazu 16:9.
Dopasowanie do formatu ekranu (Screen Fit)
Górna i dolna cz´Êç ekranu jest odcinana i
pojawi si´ pe∏ny ekran. Obraz wyglàda na
rozciàgni´ty w pionie.
Przyci´cie do formatu ekranu (Zoom fit)
Górna, dolna i boczne cz´Êci obrazu sà
odcinane i Êrodkowa cz´Êç obrazu jest
powi´kszona i wyÊwietlana na ca∏ym ekranie
telewizora.
2. Dla p∏yt w formacie 4:3
Ekran normalny (Normal Screen)
WyÊwietla zawartoÊç p∏yty DVD w formacie
ekranu 4:3.
Dopasowanie w poziomie (Screen Fit)
Górna i dolna cz´Êç obrazu jest odcinana i
obraz jest wyÊwietlany na ca∏ym ekranie.
Obraz mo˝e wyglàdaç na rozciàgni´ty w pionie.
Przyci´cie do formatu ekranu (Zoom fit)
Górna, dolna i boczne cz´Êci obrazu sà
odcinane i Êrodkowa cz´Êc obrazu jest
powi´kszona i wyÊwietlana na ca∏ym ekranie
telewizora.
Uwaga
Uwaga
Funkcja niniejsza mo˝e si´ ró˝nie zachowywaç w
zale˝noÊci od typu p∏yty.
Sample
This manual is suitable for devices