Samsung DVD-P142 user manual download (Page 6 of 16)

Languages: Polish
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 16
PL
-10
PL
-11
Odtwarzanie p∏yty
Przed rozpocz´ciem odtwarzania
W∏àcz telewizor i wciÊnij przycisk TV/VIDEO, aby
wybraç tryb video.
W∏àcz system audio i wybierz AUX, CD lub DVD.
Po pod∏àczeniu odtwarzacza najpierw musisz
wcisnàç przycisk DVD POWER, pojawi si´ ekran:
Je˝eli chcesz wybraç j´zyk menu ekranowego,
wciÊnij jeden z przycisków NUMERYCZNYCH.
(Ekran niniejszy pojawi si´ tylko, je˝eli odtwarzacz
jest pod∏àczony po raz pierwszy.)
Odtwarzanie
1. WciÊnij przycisk OPEN/CLOSE.
Wskaênik czuwania zgaÊnie i otworzy si´ kieszeƒ
odtwarzacza.
2. Delikatnie umieÊç p∏yt´ w kieszeni odtwarzacza z
etykietà zwróconà do góry.
3. WciÊnij przycisk ODTWARZANIE/PAUZA (
)
lub OPEN/CLOSE aby zamknàç kieszeƒ
odtwarzacza.
4. Zatrzymanie odtwarzania
WciÊnij przycisk STOP (
) podczas odtwarzania.
5. Wyjmowanie p∏yty
WciÊnij przycisk OPEN/CLOSE.
6. Wstrzymywanie odtwarzania
Podczas odtwarzania wciÊnij przycisk
ODTWARZANIE/PAUZA (
) lub przycisk STEP na
pilocie zdalnego odtwarzania.
- Obraz na ekranie zatrzyma si´, nie s∏ychaç dêwi´ku.
- Aby powróciç do odtwarzania, ponownie wciÊnij
ODTWARZANIE/PAUZA (
).
7. Odtwarzanie poklatkowe (tylko dla p∏yt DVD)
Podczas odtwarzania wciÊnij przycisk STEP na pilocie.
- Za ka˝dym wciÊni´ciem przycisku pojawi si´ nowa
klatka.
- W trybie odtwarzania poklatkowego nie s∏ychaç
dêwi´ku.
- Aby powróciç do normalnego odtwarzania wciÊnij
przycisk ODTWARZANIE/PAUZA (
) (Odtwarzanie
poklatkowe mo˝na wykonaç tylko do przodu)
8. Odtwarzanie w zwolnionym tempie
(tylko dla p∏yt DVD)
WciÊnij i przytrzymaj przycisk
aby wybraç
szybkoÊç spoÊród 1/8, 1/4 i 1/2 of normalnej szybkoÊci
odtwarzania w trybie PAUZY lub ZATRZYMANIA
odtwarzania.
- W trybie odtwarzania w zwolnionym tempie nie s∏ychaç
dêwi´ku.
- Aby powróciç do normalnego odtwarzania wciÊnij
przycisk ODTWARZANIE/PAUZA (
).
- Nie ma funkcji odtwarzania w zwolnionym tempie do
ty∏u.
Funkcja RESUME
Po zatrzymaniu odtwarzania p∏yty, odtwarzacz
zapami´tuje miejsce zatrzymania i po ponownym
wciÊni´ciu przycisku ODTWARZANIE (
),
powróci do odtwarzania od zatrzymanego miejsca.
(Chyba, ˝e p∏yta zostanie wyj´ta lub od∏àczy si´
zasilanie odtwarzacza, albo je˝eli dwukrotnie b´dzie
wciÊni´ty przycisk STOP (
)).
Uwaga
Uwaga
Je˝eli odtwarzacz b´dzie pozostawiony w trybie
pauzy na ponad 5 minut, odtwarzanie zatrzyma
si´.
Je˝eli odtwarzacz b´dzie pozostawiony bez ´
operacji w trybie zatrzymania przez 30 minut,
zasilanie wy∏àczy si´ automatycznie.
(Funkcja Auto Power Off).
Je˝eli odtwarzacz jest pozostawiony w trybie
zatrzymania przez ponad jednà minut´ bez
jakiejkolwiek akcji u˝ytkownika, w∏àczy si´
wygaszacz ekranu. Aby powróciç do odtwarzania
wciÊnij przycisk ODTWARZANIE (
).
Ikona
oznacza, ˝e zosta∏ wciÊni´ty
niedzia∏ajàcy przycisk.
Wybór pod∏àczenia
Pod∏àczanie do telewizora (Do oglàdania)
Telewizor (normalny, szerokoekranowy, projekcyjny, itp..)
Metoda 1
Odtwarzacz DVD + telewizor z gniazdami wejÊciowymi Video (wyjÊcie video (Video Output) w menu ustawieƒ
poczàtkowych (Menu Setup) musi byç ustawione w opcji S-Video lub SCART.)
Metoda 2
Odtwarzacz DVD + telewizor z wejÊciem S-Video (wyjÊcie video (Video Output) w menu ustawieƒ poczàtkowych (Menu
Setup) musi byç ustawione w opcji S-Video.)
Metoda 3
Odtwarzacz DVD + telewizor z gniazdami wejÊciowymi Scart (Audio i Video) (wyjÊcie video (Video Output) w menu
ustawieƒ poczàtkowych (Menu Setup) musi byç ustawione w opcji SCART.)
Metoda 4
Odtwarzacz DVD + telewizor z gniazdami kompletnego sygna∏u Video i skanowaniem przeplatanym (Interlace) (wyjÊcie
video (Video Output) w menu ustawieƒ poczàtkowych (Menu Setup) musi byç ustawione w opcji Component (I-Scan).)
Metoda 5
Odtwarzacz DVD + telewizor z gniazdami kompletnego sygna∏u Video i skanowaniem progresywnym (Progressive)
(wyjÊcie video (Video Output) w menu ustawieƒ poczàtkowych (Menu Setup) musi byç ustawione w opcji Component
(P-Scan).)
Je˝eli chcesz przekonwertowaç wyjÊcie Video na skanowane progresywne,najpierw musisz pod∏àczyç telewizor za
pomocà gniazd Video lub SVideo. Nast´pnie wybierz opcj´ Component (P-Scan) dla wyjÊcia video w menu ustawieƒ
poczàtkowych (Menu Setup). W ciàgu 10 sekund zmieƒ wejÊcie zewn´trzne na 625p/525p/(576p/480p) lub
Component) i wybierz „Yes ” (Patrz strona 28).
Je˝eli w menu ustawieƒ poczàtkowych wybierzesz wyjÊcie video Component (P-Scan), nie b´dà dzia∏a∏y wyjÊcia
Video i S-Video.
Wa˝na informacja
Wa˝na informacja
Sprawdê w instrukcji obs∏ugi telewizora, czy u˝ywa on skanowania progresywnego. Je˝eli tak, post´puj zgodnie z
instrukcjami dotyczàcymi ustawieƒ skanowania progresywnego systemu TV w instrukcji obs∏ugi telewizora.
W zale˝noÊci od telewizora metoda pod∏àczania mo˝e ró˝niç si´ od pokazanej na rysunku powy˝ej.
R
L
ANALOG AUDIO OUT
Pr
Pb
Y
S-VIDEO OUT
VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Pr
Pb
Y
COMPONENT VIDEO OUT
Dobra
jakoÊç
obrazu
Lepsza
jakoÊç
obrazu
Najlepsza
jakoÊç
obrazu
Najlepsza
jakoÊç
obrazu
Optymalna
jakoÊç
obrazu
D˝wi´k
podstawowy
Kabel
AV
Kabel
S-Video
Kable
SCART
(nie
dostarczone)
LUB
LUB
LUB
Kable
Video
Gniazda
wyjÊçciowe
Audio
Gniazda
wyjÊçciowe
Video
Gniazda
wyjÊçciowe
S-Video
Gniazda
wyjÊçciowe
we SCART
Gniazda wyjÊçciowe
z∏o˝onego sygna∏u
Video (skan
przeplatany - Interlace)
Gniazda wyjÊçciowe
z∏o˝onego sygna∏u
Video
(Progressive Scan)
Telewizor
Odtwarzacz
DVD
Metoda 1
Metoda 2
Metoda 3
Metoda 4
Metoda 5
Sample
This manual is suitable for devices