Samsung DVD-P142 user manual download (Page 4 of 16)

Languages: Polish
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 16
PL
-6
PL
-7
Opis tylnego panelu
Opis przedniego panelu
COAXIAL
R
Pr
Pb
Y
L
S-VIDEO OUT
VIDEO OUT
ANALOG AUDIO OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Panel tylny
1. GNIAZDA WYJÂCIOWE DIGITAL AUDIO JACK
U˝yj kabla koncentrycznego do pod∏àczenia
kompatybilnego odbiornika Dolby Digital.
U˝ywaj do pod∏àczenia wzmacniacza A/V
wyposa˝onego w Dolby Digital,MPEG-2 lub
dekoder DTS.
2. GNIAZDA WYJÂCIOWE ANALOG AUDIO JACK
Pod∏àcz do gniazd wejÊciowych Audio jack
telewizora,odbiornika audio/video.
3. GNIAZDO WYJÂCIOWE VIDEO JACK
U˝yj kabla video do pod∏àczenia z gniazdem
video Twojego telewizora,odbiornika
audio/video.
WyjÊcie Video odtwarzacza DVD musi byç w
Menu Setup ustawione w trybie Component
(I-Scan) lub S-Video.
4. GNIAZDO WYJÂCIOWE S-VIDEO JACK
U˝yj kabla S-Video do po∏àczenia tego gniazda
z gniazdem wejÊciowym S-Video Twojego
telewizora dla poprawienia jakoÊci obrazu.
WyjÊcie Video odtwarzacza DVD musi byç w
Menu Setup ustawione w trybie S-Video.
5.
Z¸O˚ONE GNIAZDA WYJÂCIOWE VIDEO JACK
U˝yj tych gniazd, je˝eli Twój telewizor jest
wyposa˝ony w wejÊciowe gniazda component
video jack. Gniazda te dostarczajà podzielony
sygna∏ video Pr, Pb i Y. Razem z S-Video
z∏o˝ony przekaz video daje najlepszà jakoÊç
obrazu.
Je˝eli w menu ustawieƒ poczàtkowych Setup
wybrane b´dzie z∏o˝one wyjÊcie video
Component (P-Scan) Video Out, b´dzie dzia∏a∏
progresywny tryb skanowania.
Je˝eli w menu ustawieƒ poczàtkowych Setup
wybrane b´dzie z∏o˝one wyjÊcie video
Component (I-Scan) Video Out, b´dzie dzia∏a∏
przeplatany tryb skanowania.
6. GNIAZDO SCART JACK
Pod∏àcz do gniazda wejÊciowego TV Scart.
Wa˝na uwaga
Wa˝na uwaga
Porównaj z instrukcjà obs∏ugi swojego telewizora,
aby dowiedzieç si´ czy Twój telewizor
wspó∏pracuje ze skanowaniem progresywnym
(progressivescan). Je˝eli skanowanie
progresywne jest dost´pne, post´puj zgodnie z
instrukcjami obs∏ugi telewizora dotyczàcymi
ustawieƒ skanowania progresywnego w systemie
menu telewizora.
Je˝eli w menu ustawieƒ poczàtkowych b´dzie ´
wybrane wyjÊcie z∏o˝onego sygna∏u video (P-
Scan), nie b´dà dzia∏a∏y wyjÊcia Video i S-Video.
Wi´cej szczegó∏ów na temat u˝ywania menu
ustawieƒ poczàtkowych (Menu Setup) znajduje si´
na stronie 28.
1
2
3
4
5
6
STANDBY/ON
EZ VIEW
LOADING
PLAY
1
2 3 4 5 6
7
8
9
10
11
Sterowanie na przednim panelu odtwarzacza
1. STANDBY/ON (
)
Kiedy odtwarzacz jest pod∏àczony, Êwieci si´ ´
dioda LED. Je˝eli wciÊniesz przycisk
STANBY/ON na odtwarzaczu by go w∏àczyç,
dioda LED zgaÊnie.
2. POMIJANIE / WYSZUKIWANIE do ty∏u (
)
Pozwala na wyszukiwanie nagrania do ty∏u.
U˝ywaj do pomijania tytu∏u, rozdzia∏u lub utworu.
3. STOP (
)
Zatrzymuje odtwarzanie.
4. ODTWARZANIE/PAUZA (
)
Rozpoczyna lub wstrzymuje odtwarzanie.
5.
POMIJANIE/WYSZUKIWANIE DO PRZODU
(
)
Pozwala na wyszukiwanie nagrania do przodu.
U˝ywaj do pomijania tytu∏u, rozdzia∏u lub utworu.
6. EZ VIEW
Funkcja Easy View pozwala na konwertowanie
obrazu Letter Box na pe∏ny ekran
konwencjonalnego telewizora.
7. OTWIERANIE / ZAMYKANIE (
)
WciÊnij aby otworzyç lub zamknàç kieszeƒ
odtwarzacza.
8. KONTROLKA LED ODTWARZANIA
Podczas odtwarzania p∏yty w∏àcza si´ ta dioda LED.
9. CZUJNIK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
10. KONTROLKA LED ODCZYTYWANIA P¸YTY
Podczas odczytywania p∏yty w∏àcza si´ ta dioda LED.
11. KIESZE¡ ODTWARZACZA
Tu w∏ó˝ p∏yt´.
Dioda zasilania
Dioda odtwarzania
Dioda odczytywania
(czerwona)
(zielona)
p∏yty
(pomaraƒczowa)
wy∏àczenie/czuwanie
O
X
X
brak p∏yty
X
X
O
Stop
X
X
O
odczytywanie p∏yty
X
X
Miga
odtwarzanie/pomijanie
X
O
X
wyszukiwanie/pauza
X
Miga
X
b∏àd
Miga
Miga
Miga
Funkcja
Dioda LED
DVD-P142
STANDBY/ON
EZ VIEW
LOADING
PLAY
1
2 3 4 5 6
7
8 9 10
11
DVD-P144
Sample
This manual is suitable for devices