Samsung DVD-P142 user manual download (Page 3 of 16)

Languages: Polish
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 16
PL
-4
PL
-5
Typy i charakterystyki p∏yt
Doskona∏y dêwi´k
Dolby Digital, technologia wynaleziona przez Dolby
Laboratories daje krystalicznie czystà reprodukcj´
dêwi´ku.
Ekran
Obraz z kompresjà w technologii MPEG-2.
Mo˝na oglàdaç obrazy w formacie normalnym i
szerokoekranowym (16:9).
Odtwarzanie w zwolnionym tempie
Wa˝ne sceny mogà byç odtwarzane w zwolnionym
tempie.
Programowanie odtwarzania
Mo˝na zaprogramowaç utwory, aby by∏y
odtwarzane w wybranej kolejnoÊci.(CD)
Kontrola dost´pu
Kontrola dost´pu pozwala u˝ytkownikom na
okreÊlenie poziomu dost´pu do ró˝nych p∏yt,
koniecznego do zamkni´cia dzieciom mo˝liwoÊci
oglàdania drastycznych filmów ze scenami
przemocy, z materia∏ami tylko dla doros∏ych itp.
Ró˝ne funkcje menu ekranowego
Mo˝na wybraç ró˝ne j´zyki (Êcie˝ki dêwi´kowej /
napisów) i kàty widzenia kamery podczas oglàdania
filmów.
Format ekranu (EZ VIEW)
Funkcja Easy View mo˝e konwertowaç w
konwencjonalnym telewizorze obrazy w formacie
Letter Box na widok pe∏noekranowy.
Przeglàdarka zdj´ç cyfrowych (JPEG)
Mo˝na oglàdaç cyfrowe fotografie na ekranie
telewizora.
Powtarzanie
Mo˝na powtórzyç odtwarzanie utworu lub filmu po
prostu wciskajàc przycisk REPEAT.
MP3
Urzàdzenie niniejsze mo˝e odtwarzaç p∏yty za
nagranymi plikami MP3.
Szybkie powtarzanie odtwarzania
Funkcja ta jest u˝ywana do szybkiego powtórzenia
odtwarzania ostatnich 10 sekund filmu od aktualnie
odtwarzanego miejsca.
Szybkie pomijanie
Funkcja niniejsza pomija odtwarzanie nast´pnych
10 sekund nagrania.
Uwagi
*
P∏yty,które nie mogà byç odtwarzane w
niniejszym odtwarzaczu:
DVD-ROM
DVD-RAM
CD-ROM
CDV
CDI
HD warstwa HD
CDGs odtwarzany tylko dêwi´k bez obrazów
*
Mo˝liwoÊç odtwarzania mo˝e zale˝eç od
warunków nagrywania
DVD-R, +R
CD-RW
DVD+RW, -RW
*
Mo˝e nie odtwarzaç p∏yt CD-R,CD-RW i DVD-R
w zale˝noÊci od typu i warunków ich nagrywania.
OCHRONA PRZED KOPIOWANIEM
Wiele p∏yt DVD jest zakodowanych dla ochrony
przed skopiowaniem. Z tego powodu nale˝y
pod∏àczyç odtwarzacz bezpoÊrednio do telewizora,
a nie za poÊrednictwem magnetowidu. Pod∏àczenie
przez magnetowid mo˝e spowodowaç zak∏ócenia
obrazu podczas odtwarzania.
Niniejszy produkt korzysta z technologii obj´tej ´
prawami autorskimi, chronionymi metodami praw
patentowych USA i innych praw w∏asnoÊci
intelektualnych Macrovision Corporation i innych
w∏aÊcicieli praw. U˝ywanie tej technologii ochrony
przed kopiowaniem musi byç autoryzowane przez
Macrovision Corporation i jest przeznaczone do
u˝ytku domowego i innych ograniczonych
zastosowaƒ, chyba, ˝e autoryzacja Macrovision
Corporation stanowi inaczej. Prace in˝ynieryjne i
demonta˝ urzàdzenia sà zakazane.
WYJÂCIA PROGRESSIVE SCAN (525p/625p)
Funkcje g∏ówne
Oznaczenia p∏yt
Numer regionu odtwarzania
~
DIGITAL
SOUND
STEREO
PAL
Numer regionu odtwarzania
System nadawania PAL w Wielkiej Brytanii,
Francji, Niemiec itp.
P∏yta Dolby Digital
P∏yta Stereo
Digital Audio disc
P∏yta DTS
P∏yta MP3
Zarówno odtwarzacze DVD i p∏yty sà zakodowane wed∏ug
podzia∏u na regiony. Te regionalne kody odtwarzacza i
p∏yty muszà do siebie pasowaç by mo˝na by∏o odtwarzaç
p∏yt´. Je˝eli nie b´dà pasowaç, p∏yta nie b´dzie ´
odtwarzana.
Numer regionu dla niniejszego odtwarzacza znajduje si´
z ty∏u obudowy odtwarzacza.
Niniejszy odtwarzacz DVD ma mo˝liwoÊci odtwarzania nastépujécych p∏yt z
odpowiednimi oznaczeniami:
12 Cm
8 Cm
Jednostronna 240 min.
Dwustronna 480 min
Jednostronna 80 min.
Dwustronna 160 min.
Audio
+
Video
P∏yty DVD zawierajàce doskona∏y
dêwi´k i obraz dzi´ki systemowi
Dolby Digital i MPEG-2.
Ró˝ne funkcje obrazu i dêwi´ku
mogà byç z ∏atwoÊcià wybierane
za pomocà menu ekranowego.
Typ dysku (Logo)
Zapisywane sygna∏y
Rozmiar
Maks.czas odtwarzania
Charakterystyki
DVD
12 Cm
8 Cm
74 min.
20 min.
Audio
P∏yty CD nagrane jako sygna∏
cyfrowy z lepszà jakoÊcià dêwi´ku,
mniejà szà iloÊcià zniekszta∏ceƒ i
mniejszym stopniem utraty danych
w czasie.
AUDIO-CD
KLIENCI POWINNI ZAPAMI¢TAå, ˚E NIE WSZYSTKIE
ZESTAWY DO ODBIORU TELEWIZJI HIGH DEFINITION
SÑ W PE¸NI KOMPATYBILNE Z NINIEJSZYM
PRODUKTEM I MOGÑ POWSTAWAå ARTEFAKTY
WYÂWIETLANE NA OBRAZIE W PRZYPADKU
PROBLEMÓW Z PROGRESYWNYM SKANOWANIEM
OBRAZU TYPU 525 LUB 625 ZALECAMY
U˚YTKOWNIKOM PRZE¸ÑCZENIE WYJÂCIA W TRYB
STANDARDOWY ('STANDARD DEFINITION').
JE˚ELI POJAWIÑ SI¢ PYTANIA DOTYCZÑCE
ZGODNOÂCI NASZEGO SYSTEMU TELEWIZYJNEGO Z
NINIEJSZYM MODELEM ODTWARZACZA DVD TYPU
625p I 525p, PROSIMY O SKONTAKTOWANIE SI¢ Z
NASZYM CENTRUM SERWISOWYM.
Sample
This manual is suitable for devices