Samsung DVD-P142 user manual download (Page 2 of 16)

Languages: Polish
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 16
PL
-2
PL
-3
Przed rozpocz´ciem u˝ywania
Instalacja baterii w pilocie zdalnego
sterowania
1. Otwórz pokryw´ przedzia∏u baterii z ty∏u pilota.
2. W∏ó˝ dwie baterie AAA. Upewnij si´, ˝e ich
bieguny zosta∏y prawid∏owo umieszczone.
3. Zamknij pokryw´ przedzia∏u baterii.
Je˝eli pilot nie dzia∏a prawid∏owo:
Sprawdê po∏o˝enie biegunów +
-
baterii (typu
Dry-cell)
Sprawdê, czy baterie nie sà zu˝yte.
Sprawdê, czy czujnik pilota nie jest zas∏oni´ty
jakàÊ przeszkodà.
Sprawdê, czy w pobli˝u nie znajduje si´ jakieÊ
êród∏o Êwiat∏a fluorescencyjnego
Pilot zdalnego
sterowania
Baterie do pilota
zdalnego sterowania
(Rozmiar AAA)
Instrukcja obs∏ugi
Kabel Audio/Video
Spis treÊci
Ostrze˝enia
1. Ustawienia
* Sprawdê czy na tabliczce znamionowej umieszczonej
z ty∏u odtwarzacza jest oznaczone prawid∏owe
napi´cie pràdu elektrycznego.
* Instaluj odtwarzacz w szafce z odpowiednià
wielkoÊcià otworów wentylacyjnych (7
~
10cm).
Nie zas∏aniaj otworów wentylacyjnych ˝adnego
urzàdzenia, aby zapewniç w∏aÊciwy obieg powietrza.
* Nie zamykaj kieszeni odtwarzacza naciskajàc jà r´kà.
* Nie ustawiaj urzàdzeƒ jednego na drugim.
* Pami´taj o wy∏àczeniu zasilania wszystkich urzàdzeƒ
systemu audio-video przed przenoszeniem
odtwarzacza DVD.
* Przed pod∏àczeniem innych urzàdzeƒ do odtwarzacza
DVD pami´taj o wy∏àczeniu ich zasilania.
* Je˝eli odtwarzacz nie b´dzie u˝ywany przez d∏u˝szy
czas, upewnij si´, ˝e wyjà∏eÊ z niego p∏yt´ i
wy∏àczy∏eÊ zasilanie.
2. Bezpieczeƒstwo
* Niniejszy produkt wykorzystuje laser. U˝ywanie
kontrolek i ustawieƒ lub wykonywanie procedur w
sposób inny, ni˝ wyszczególniony w niniejszej
instrukcji mo˝e stwarzaç ryzyko ekspozycji na
promieniowanie.
* Nie demontuj obudowy i nie podejmuj prób
samodzielnej naprawy. Serwisowanie pozostaw
odpowiedniemu wykwalifikowanemu personelowi.
3. Ârodki ostro˝noÊci
* Paƒstwa odtwarzacz nie jest przeznaczony do
zastosowaƒ przemys∏owych, lecz do u˝ytku
domowego. U˝ywajcie go tylko do prywatnych celów.
* Nie ustawiaj na odtwarzaczu ˝adnych naczyƒ
wype∏nionych p∏ynem i przedmiotów wykonanych z
metalu.
* Zjawiska Êrodowiska zewn´trznego jak b∏yskawice i
pole elektrostatyczne mogà zak∏ócaç normalne
dzia∏anie odtwarzacza. Je˝eli tak si´ zdarzy, wy∏àcz
zasilanie odtwarzacza przyciskiem POWER lub
od∏àcz i ponownie pod∏àcz przewód zasilania do
gniazda zasilajàcego. Odtwarzacz b´dzie dzia∏a∏
normalnie.
*
Kiedy wewnàtrz urzàdzenia powstanie kondensacja
wilgoci spowodowana du˝ymi zmianami temperatury,
mo˝e to spowodowaç nieprawid∏owe dzia∏anie. Je˝eli
tak si´ zdarzy pozostaw odtwarzacz w temperaturze
pokojowej a˝ do wysuszenia i prawid∏owego dzia∏ania.
4. P∏yta
* Nie u˝ywaj do czyszczenia Êrodków w sprayu,
benzenu, rozcieƒczalnika lub innych lotnych
rozpuszczalników, które mogà uszkodziç ´
powierzchni´ p∏yty.
* Nie dotykaj zapisywanej powierzchni p∏yty.
Chwytaj za kraw´dzie lub za jednà z nich i otwór na
Êrodku p∏yty.
* Wytrzyj delikatnie zabrudzenie; nigdy nie pocieraj
Êciereczkà tam i z powrotem.
5. Informacje na temat ochrony Êrodowiska
* Baterie u˝ywane w niniejszym urzàdzeniu zawierajà
chemikalia szkodliwe dla Êrodowiska.
* Pozbywaj si´ zu˝ytych baterii w sposób zgodny z
krajowymi i lokalnymi przepisami o ochronie
Êrodowiska.
Akcesoria
Ustawienia
Ostrze˝enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Przed rozpocz´ciem u˝ywania . . . . . . . . . . . . .3
Funkcje g∏ówne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Typy i charakterystyki p∏yt . . . . . . . . . . . . . . . .5
Opis przedniego panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Opis tylnego panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Przewodnik u˝ywania pilota zdalnego sterowania
. .8
Pod∏àczenia
Wybór pod∏àczenia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Funkcje podstawowe
Odtwarzanie p∏yty
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
U˝ywanie funkcji wyszukiwania i pomijania
. .12
U˝ywanie funkcji Display . . . . . . . . . . . . . . . .12
U˝ywanie menu p∏yty i tytu∏u . . . . . . . . . . . . .13
U˝ywanie menu funkcji
. . . . . . . . . . . . . . . . .14
Powtarzanie odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . .14
Programowanie odtwarzania i odtwarzanie w
przypadkowej kolejnoÊci
. . . . . . . . . . . . . . . .15
Odtwarzanie w zwolnionym tempie
. . . . . . . .15
Funkcje zaawansowane
Ustawienie formatu obrazu (EZ View)
. . . . . .16
Wybór j´zyka Êcie˝ki d˝wi´kowej . . . . . . . . . .17
Wybór j´zyka wyÊwietlanych napisów
. . . . . .17
Zmiana kàta widzenia kamery
. . . . . . . . . . . .18
U˝ywanie funkcji szybkiego powtarzania
odtwarzania/szybkiego pomijania . . . . . . . . . .18
U˝ywanie funkcji zak∏adki . . . . . . . . . . . . . . . .19
U˝ywanie funkcji Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Menu p∏yt MP3/JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Wybór folderu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Odtwarzanie p∏yt MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Odtwarzanie p∏yt ze zdj´ciami . . . . . . . . . . . .22
Zmiany ustawieƒ menu
U˝ywanie menu ustawieƒ poczàtkowych . . . .23
Ustawienia funkcji j´zykowych . . . . . . . . . . . .24
Ustawienia opcji d˝wi´kowych . . . . . . . . . . . .26
Ustawienia opcji wyÊwietlania
. . . . . . . . . . . .27
Ustawienia poziomu dost´pu . . . . . . . . . . . . .28
Zalecenia
Rozwiàzywanie problemów . . . . . . . . . . . . . .30
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
1
2
3
4
5
OSTRZE˚ENIE : U˚YWANIE KONTROLEK I
USTAWIE¡ LUB WYKONYWANIE PROCEDUR W
SPOSÓB INNY, NI˚ WYSZCZEGÓLNIONY W
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MO˚E STWARZAå NA
PROMIENIOWANIE LASERA
Sample
This manual is suitable for devices