Samsung DVD-P142 user manual download (Page 13 of 16)

Languages: Polish
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 16
PL
-24
PL
-25
U˝ywanie j´zyka menu p∏yty
Funkcja ta zmienia j´zyk tekstu tylko w ekranach
menu p∏yty.
1. WciÊnij przycisk MENU na pilocie zdalnego
sterowania gdy odtwarzacz znajduje si´ w trybie
zatrzymania.
2.
Przyciskami GÓRA/DÓ¸ wybierz
Setup
, nast´pnie
wciÊnij przycisk PRAWO lub ENTER.
3. Przyciskami GÓRA/DÓ
¸
wybierz menu ustawieƒ
j´zykowych
Language Setup
, nast´pnie wciÊnij
przycisk PRAWO lub ENTER.
4. Za pomocà przycisków GÓRA/DÓ
¸
wybierz
menu odtwarzacza
Disc Menu
, nast´pnie wciÊnij
przycisk PRAWO lub ENTER.
5.
U˝yj przycisków GÓRA/DÓ¸, aby wybraç ‘
English
’.
- Wybierz „Others ” jeÊli ˝àdanego j´zyka nie ma na
liÊcie.
6. WciÊnij przycisk ENTER.
- Wybrany jest j´zyk angielski i ekran prze∏àczy si´ na
menu ustawieƒ SETUP.
Ustawienia funkcji j´zykowych
Np.)
Ustawienia w j´zyku angielskim
DISC MENU LANGUAGE
±±±±
Others
Disc Menu
U˝ywanie j´zyka Êcie˝ki dêwi´kowej
1. W trybie zatrzymania wciÊnij przycisk MENU.
2.
Za pomocà przycisków GÓRA/DÓ¸ wybierz
Setup
,
nast´pnie wciÊnij przycisk PRAWO lub ENTER.
3. Za pomocà przycisków GÓRA/DÓ¸ wybierz
Language Setup
, nast´pnie wciÊnij przycisk
PRAWO lub ENTER.
4. Za pomocà przycisków GÓRA/DÓ¸ wybierz
Audio
, nast´pnie wciÊnij przycisk PRAWO lub
ENTER.
5.
U˝yj przycisków GÓRA/DÓ¸,aby wybraç
‘English’
.
- Wybierz ‘Original’, jeÊeli chcesz oglàdaç film w
oryginalnej wersji j´zykowej nagranej na p∏ycie.
- Wybierz „Others", jeÊeli j´zyk, który chcesz wybraç,
nie znajduje si´ na liÊcie.
6. WciÊnij przycisk ENTER.
- Wybrany jest j´zyk angielski i ekran prze∏àczy si´ na
menu ustawieƒ SETUP.
U˝ywanie j´zyka wyÊwietlanych napisów
1. W trybie zatrzymania wciÊnij przycisk MENU.
2.
Za pomocà przycisków GÓRA/DÓ¸ wybierz
Setup
,
nast´pnie wciÊnij przycisk PRAWO lub ENTER.
3. Za pomocà przycisków GÓRA/DÓ¸ wybierz
Language Setup
, nast´pnie wciÊnij przycisk
PRAWO lub ENTER.
4. Za pomocà przycisków GÓRA/DÓ¸ wybierz
Subtitle
, nast´pnie wciÊnij przycisk PRAWO lub
ENTER.
5.
U˝yj przycisków GÓRA/DÓ¸, aby wybraç
‘English’
.
- Wybierz 'Automatic, je˝eli chcesz oglàdaç napisy w
tym samym j´zyku, w którym odtwarzana jest Êcie˝ka
dêwi´kowa.
- Wybierz „Others", je˝eli j´zyk,który chcesz wybraç, nie
znajduje si´ na liÊcie. Niektóre p∏yty mogà nie
zawieraç nagranych wersji w j´zyku wybranym w
menu ustawieƒ poczàtkowych; w takim wypadku
b´dzie u˝ywany oryginalny j´zyk nagrany na p∏ycie.
6. WciÊnij przycisk ENTER.
- Wybrany jest j´zyk angielski i ekran prze∏àczy si´ na
menu ustawieƒ SETUP.
Uwaga
Uwaga
Je˝eli na p∏ycie nie znajduje si´ wybrany w ´
ustawieniach j´zyk,u˝ywany b´dzie oryginalny
j´zyk p∏yty.
Sposób wy∏àczania menu ustawieƒ
poczàtkowych lub powrotu do menu
ekranowego podczas ustawieƒ;
WciÊnij przycisk RETURN lub LEWO.
SUBTITLE LANGUAGE
±±±±
Others
Subtitle
±±±±
Automatic
Ustawienia funkcji j´zykowych
Po dokonaniu w kolejnoÊci ustawieƒ menu
poczàtkowego odtwarzacza, menu p∏yty,
dêwi´kowego i j´zyka wyÊwietlanych napisów
b´dà one automatycznie wykorzystywane
przy ka˝dym oglàdaniu filmu.
U˝ywanie menu j´zykowego odtwarzacza
1. WciÊnij przycisk MENU na pilocie gdy
odtwarzaczznajduje si´ w trybie zatrzymania.
2.
Za pomocà przycisków GÓRA/DÓ¸ wybierz
Setup
,
nast´pnie wciÊnij przycisk PRAWO lub ENTER.
3. Za pomocà przycisków GÓRA/DÓ¸ wybierz
menu ustawieƒ j´zykowych
Language Setup
,
nast´pnie wciÊnij przycisk PRAWO lub ENTER.
4. Za pomocà przycisków GÓRA/DÓ¸ wybierz
menu p∏yty
Player Menu
, nast´pnie wciÊnij
przycisk PRAWO lub ENTER.
5.
U˝yj przycisków GÓRA/DÓ¸, aby wybraç ‘
English
’.
6. WciÊnij przycisk ENTER.
- Wybrany jest j´zyk angielski i ekran prze∏àczy si´ na
menu ustawieƒ SETUP.
- WciÊnij przycisk RETURN lub LEWO aby wy∏àczyç
Menu ustawieƒ.
np.)
Ustawienie j´zyka angielskiego
LANGUAGE SETUP
AUDIO LANGUAGE
±±±±
Original
±±±±
Others
Audio
Sample
This manual is suitable for devices