Samsung DVD-P142 user manual download (Page 10 of 16)

Languages: Polish
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 16
PL
-18
PL
-19
Funkcja niniejsza pozwala na zaznaczenie
fragmentu p∏yty DVD, u∏atwiajàc szybkie
odnalezienie go w póêniejszym czasie
U˝ywanie funkcji zak∏adki Bookmark
1. Podczas odtwarzania wciÊnij przycisk MENU na
pilocie zdalnego sterowania.
2. U˝yj przycisków GÓRA/DÓ¸, aby podÊwietliç
Function
, nast´pnie wciÊnij przycisk PRAWO lub
ENTER.
3. Za pomocà przycisków GÓRA/DÓ¸ wybierz
funkcj´ zak∏adki
Bookmark
, nast´pnie wciÊnij
przycisk PRAWO lub ENTER.
4. U˝yj przycisków LEWO/PRAWO, aby przejÊç do
˝àdanej ikony zak∏adki.
5. Kiedy podczas odtwarzania wyÊwietli si´ scena,
którà chcesz zaznaczyç zak∏adkà naciÊnij
przycisk ENTER. Ikona zak∏adki zmieni si´ na
numer kolejny (1,2,3).
U˝ywanie funkcji zak∏adki (Bookmark)
Przywo∏ywanie zaznaczonej sceny
1. Podczas odtwarzania wciÊnij przycisk MENU na
pilocie zdalnego sterowania i wybierz
Bookmark
.
2. U˝yj przycisków LEWO/PRAWO, aby wybraç
zaznaczonà scen´.
3. Wci˝nij przycisk ODTWARZANIE/PAUZA (
),
aby pominàç odtwarzanie do zaznaczonej
zak∏adkà sceny.
Usuwanie zak∏adki
1. Podczas odtwarzania wciÊnij przycisk MENU na
pilocie zdalnego sterowania i wybierz
Bookmark
.
2. U˝yj przycisków LEWO/PRAWO, aby wybraç
numer zak∏adki, którà chcesz usunàç.
3. WciÊnij przycisk CLEAR aby usunàç numer
zak∏adki.
Uwaga
Uwaga
JednoczeÊnie mo˝e byç zaznaczonych do 3 scen.
W zale˝noçci od p∏yty funkcja zak∏adki mo˝e nie
dzia∏aç.
U˝ywanie funkcji szybkiego powtarzania
odtwarzania/szybkiego pomijania
Zmiana kàta widzenia kamery Angle
Je˝eli na p∏ycie DVD sà nagrane sceny z
ró˝nymi kàtami widzenia kamery, podczas ich
odtwarzania mo˝na u˝ywaç funkcji Angle.
U˝ywanie przycisku ANGLE
WciÊnij przycisk ANGLE ,aby zobaczyç symbol
(
) w lewym, górnym rogu ekranu.
1. Kiedy symbol funkcji ANGLE pojawi si´ na
ekranie, wciÊnij przycisk ANGLE, nast´pnie
pojawi si´ w górnym rogu ekranu ikona funkcji
zmiany kàta widzenia kamery.
2. WciÊnij przycisk ANGLE, aby wybraç ˝àdany kàt
widzenia kamery.
3. Aby wy∏àczyç wskazanie wciÊnij przycisk CLEAR
lub ponownie wciÊnij przycisk RETURN.
Uwaga
Uwaga
Je˝eli na p∏ycie sà nagrane tylko sceny z u˝yciem
jednego kàta widzenia kamery funkcja nie b´dzie
dzia∏aç. Na dzisiejsze warunki, tylko nieliczne p∏yty
sà nagrywane z u˝yciem tej funkcji.
U˝ywanie funkcji szybkiego powtarzania
odtwarzania (DVD)
Je˝eli opuÊcisz jakàÊ scen´ podczas oglàdania,
mo˝na jà szybko obejrzeç ponownie za pomocà
tej funkcji.
Je˝eli wciÊnij przycisk INSTANT REPLAY
odtwarzanie przeskoczy o 10 sekund wstecz i
ponownie si´ rozpocznie.
* W zale˝noÊci od p∏yty funkcja szybkiego powtarzania
odtwarzania mo˝e nie dzia∏aç.
U˝ywanie funkcji szybkiego pomijania
U˝yj tej funkcji, je˝eli chcesz pominàç nast´pne
10 sekund od aktualnie odtwarzanej sceny.
WciÊnij przycisk INSTANT SKIP.
- Odtwarzanie b´dzie pomini´te o nast´pne 10 sekund.
- W zale˝noÊci od p∏yty funkcja ta mo˝e nie dzia∏aç.
4/6
ANGLE
Sample
This manual is suitable for devices