Samsung DVD-P142 user manual download (Page 11 of 16)

Languages: Dutch
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 16
NL-23
NL-22
Beeldcd's afspelen
Beeldcd's afspelen
1. Selecteer de gewenste map. (Zie pagina 21 voor
het selecteren van de map.)
2. Gebruik de toetsen OMHOOG/OMLAAG om een
fotobestand te selecteren in het menu Clips en
druk vervolgens op de toets ENTER. Er wordt nu
een scherm weergegeven dat lijkt op het
getoonde scherm.
• Gebruik de toetsen INFO op de afstandsbediening om
de afbeelding te selecteren die u wilt bekijken en druk
vervolgens op de toets ENTER.
: Ga terug naar het albumscherm.
• Druk op de toets
om de volgende zes
afbeeldingen weer te geven.
• Druk op de toets
om de vorige zes afbeeldingen
weer te geven.
:
Telkens wanneer u op de toets ENTER drukt, wordt
de afbeelding 90 graden naar links gedraaid.
:
Telkens wanneer u op de toets ENTER drukt,
wordt de afbeelding maximaal 4 keer vergroot.
(Normaal
2X
4X
2X
Normaal)
: Weergave als diavertoning wordt gestart.
*Voordat de diavertoning kan worden gestart, moet de
tijdsinterval worden ingesteld.
:
Wanneer u dit pictogram selecteert en op ENTER
drukt, wordt na ongeveer 6 seconden automatisch
de volgende afbeelding weergegeven.
: De volgende afbeelding wordt automatisch na
ongeveer 12 seconden weergegeven.
: De volgende afbeelding wordt automatisch na
ongeveer 18 seconden weergegeven.
*
De snelheid waarmee de volgende afbeelding wordt
weergegeven, is mede afhankelijkvan de bestandsgrootte.
NB
NB
• Als gedurende 10 seconden niet op een toets van
de afstandsbediening wordt gedrukt, verdwijnt het
menu.
Druk op de toetsen INFO op de afstandsbediening
om het menu opnieuw weer te geven.
• Druk op de toets STOP om terug te gaan naar het
menu clips.
• Als u een Kodak Picture CD afspeelt, wordt de
foto direct weergegeven en verschijnt niet eerst
het menu clips.
CD-R JPEG-disks
• Alleen bestanden met de extensie ".jpg" en ".JPG"
kunnen worden afgespeeld.
• Als de disk niet is afgesloten, duurt het langer voordat
het afspelen begint en worden mogelijk niet alle
opgenomen bestanden afgespeeld.
• Alleen CD-R-disks met JPEG-bestanden in ISO 9660-
of Joliet-indeling kunnen worden afgespeeld.
• De bestandsnaam van het JPEG-bestand mag niet
langer zijn dan 8 tekens en mag geen spaties of
speciale tekens (. / = +) bevatten.
• Alleen een in een doorlopende sessie beschreven
multisessiedisk kan worden afgespeeld. Als er een
blanco segment op de multisessiedisk staat, kan de
disk slechts tot aan het blanco segment worden
afgespeeld.
• Op 1 cd kunnen maximaal 500 afbeeldingen worden
opgeslagen.
• Tijdens het afspelen van een beeldcd kunnen alleen
de JPEG-bestanden in de map met afbeeldingen
worden afgespeeld.
• Kodak Picture CD: De JPEG-bestanden in de
afbeeldingenmap kunnen automatisch worden
afgespeeld.
• Konica Picture CD: Als u de afbeeldingen wilt
bekijken, selecteert u de JPEG-bestanden in het
menu Clips.
• Fuji Picture CD: Als u de afbeeldingen wilt bekijken,
selecteert u de JPEG-bestanden in het menu Clips.
• QSS Picture CD: Op het apparaat kunnen geen QSS
Picture CD's worden afgespeeld.
• Als het aantal bestanden op een disk groter is dan
3000, kunnen alleen de eerste 3000 JPEG-bestanden
worden afgespeeld.
• Als het aantal mappen op een disk groter is dan 300,
kunnen alleen de JPEG-bestanden in de eerste 300
mappen worden afgespeeld.
ENTER
RETURN
ENTER
TIJD :
RETURN
CD-R MP3-disks
Als u MP3- bestanden opneemt op een CD-R
disk, moet u op het volgende letten.
• Uw MP3- bestanden moeten in ISO 9660- of
JOLIET-indeling zijn.
MP3-bestanden in ISO 9660- en Joliet-indeling zijn
compatibel DOS en Windows van Microsoft en met de
Apple Mac. Dit zijn de twee meest gebruikte
indelingen.
De namen van uw MP3-bestanden mogen niet
langer zijn dan 8 tekens en de bestandsextensie
moet ".mp3" zijn.
De algemene naamgevingsconventie luidt: Titel.mp3.
Een titel mag niet langer zijn dan 8 tekens en mag
geen spaties of speciale tekens zoals (.,/,\,=,+)
bevatten.
Gebruik bij het opnemen van MP3-bestanden een
decompressiesnelheid van minimaal 128 Kbps.
De geluidskwaliteit van MP3-bestanden wordt bepaald
door de compressie-/decompressiesnelheid die u
kiest. Voor weergave van audio-cd-kwaliteit is een
analoog/digitale sampling-frequentie, voor de
conversie naar MP3-indeling, tussen 128 Kbps en 160
Kbps vereist. Een hogere frequentie, bijvoorbeeld 192
Kbps of meer, levert slechts zelden een betere
geluidskwaliteit op. Bestanden met een sampling-
frequentie van minder dan 128 Kbps worden
daarentegen niet correct afgespeeld.
• Probeer geen MP3-bestanden op te nemen waarop
copyright rust.
Bepaalde beveiligde bestanden zijn gecodeerd om
illegaal kopiëren te voorkomen. Hierbij gaat het om de
volgende typen bestanden: Windows Media
TM
(gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Inc) en
SDMI
TM
(gedeponeerd handelsmerk van The SDMI
Foundation).
U kunt deze bestanden niet kopiëren.
• Belangrijk :
De bovenstaande aanbevelingen kunnen
niet worden beschouwd als garantie dat de dvd-speler
MP3-opnames zal kunnen afspelen of als waarborg
voor een goede geluidskwaliteit. Bepaalde
technologieën en methoden voor het opnemen van
MP3-bestanden op cd-r’s verhinderen een optimale
weergave van deze bestanden via uw dvd-speler (de
geluidskwaliteit kan slecht zijn en in sommige gevallen
zal de speler de bestanden niet kunnen lezen).
• Dit apparaat kan maximaal 3000 bestanden en 300
mappen per disk afspelen.
CD-R MP3-disks
In het Instellingenmenu kunt u allerlei
instellingen van uw dvd-speler wijzigen, zoals
de taal, het kinderslot en het gebruikte type
tv-scherm.
1. Druk vanuit de Stop-stand op de toets MENU van
de afstandsbediening. Selecteer met behulp van
de toetsen OMHOOG/OMLAAG
Setup
en druk
vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.
Taal instellen :
Instellen taal dvd’s.
Geluid :
Instellen van de geluidsfuncties.
Beeld :
Instellen van de beeldfuncties. Hier
kunt u onder meer het gebruikte type tv-
scherm instellen.
Kinderslot :
Instellen van het niveau van het
kinderslot. Hier kunt u een beveiligingsniveau
instellen om te voorkomen dat kinderen films
kunnen bekijken die niet voor hen geschikt
zijn, bijvoorbeeld omdat er geweld in voorkomt.
2. Met de pijltjestoetsen OMHOOG/OMLAAG van
de afstandsbediening kunt u de diverse
mogelijkheden kiezen.
3. Met de ENTER toets kunt u eventuele submenu’s
openen.
Druk tenslotte nogmaals op de MENU toets om het
instellingenmenu van het scherm te verwijderen.
NB
NB
Bij bepaalde disks zijn sommige functies van het
Instellingenmenu uitgeschakeld.
Instellingenmenu -
voorkeurinstellingen wijzigen
Setup
Disc Menu
Title Menu
Function
Sample
This manual is suitable for devices