Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 38 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 39
75
DK
74
DK
Fejlfindingsvejledning (DVD)
Før kundeservice kontaktes (fejlfinding)
Disken afspilles ikke.
5.1-kanallyd gengives ikke.
Ikonet
vises på
skærmen.
Afspilningstilstanden
afviger fra den valgte i
opsætningsmenuen.
Skærmstørrelsen kan ikke
ændres.
Ingen lyd.
Glemt adgangskode
Ved andre problemer:
Kontroller, at disken er isat med etiketten opad.
Kontroller DVD’ens områdekode.
Denne maskine kan ikke afspille CD-ROM’er, DVD-ROM’e osv.
Indsæt en DVD eller en cd.
5.1-kanallyd gengives kun, når følgende betingelser er opfyldt :
1) DVD/videobåndoptageren er forbundet med den korrekte
forstærker
2) Disken er optaget med Dolby 5.1-kanalsteknik.
Kontroller, at disken er mærket “ 5.1 ch”.
Kontroller, at lydsystemet er sluttet til og fungerer korrekt.
Funktionerne eller handlingen kan ikke udføres på nuværende
tidspunkt, da :
1. DVD’ens software forhindrer det.
2. DVD’ens software ikke understøtter funktionen (fx vinkler).
3. Funktionen ikke er tilgængelig i øjeblikket.
4. Du har bedt om en titel, et kapitelnummer eller en søgetid, som er
ugyldig.
Visse funktioner i opsætningsmenuen fungerer muligvis ikke korrekt,
hvis disken ikke er kodet med den tilsvarende funktion.
Skærmstørrelsen på dine DVD’er er fastsat.
Kontroller, at den korrekte digitale udgang er valgt i menuen Audio
Options.
Koldstart enheden uden nogen plade i. Tryk knapperne
➛➛
og
❿❿
på forsiden samtidigt i fem sekunder. Slå DVD-VCR fra og til ved at
trykke knappen STANDBY/ON. ”Forældremåde” (Parental Mode) er
nu lukket op og det vises på displayet. Nu kan du indstille
censurniveauet og ændre password.
Se indholdsfortegnelsen og find det afsnit i instruktionsbogen, der
indeholder en forklaring på det aktuelle problem, og følg
anvisningerne igen.
Hvis problemet stadig ikke kan løses, kan du kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Problem
Handling
Side
P6
P46
P50
P47-65
P47-51
P51
P49
P50
Problemer og løsninger (videobåndoptager)
Kontroller følgende punkter, før Samsungs kundeservice kontaktes.
Problem
Forklaring/Løsning
Ingen strøm
Kontroller, at stikkontakten er tilsluttet.
Har du trykket på STANDBY/ON-knappen?
Der kan ikke indsættes et videobånd
Et videobånd kan kun indsættes med ruden opad og
sikkerhedstappen pegende ind mod dig.
Fjernsynsudsendelsen er ikke blevet optaget
Kontroller antenneforbindelsen til DVD/videobåndoptageren.
Er DVD/videobåndoptagerens kanalvælger indstillet korrekt?
Kontroller, at båndets sikkerhedstap er intakt.
Den tidsindstillede optagelse lykkedes ikke
Var der blevet trykket på STANDBY/ON-knappen for at aktivere
timeren?
Kontroller de indstillede start- og stoptidspunkter for optagelsen.
Hvis der har været en strømafbrydelse under den tidsindstillede
optagelse, er optagelsen blevet annulleret.
Der er ikke noget billede ved afspilning,
Kontroller, at du ikke bruger et bånd, der allerede er indspillet
eller billedet er forvrænget
Der kan ikke ses normale udsendelser
Kontroller indstillingen TUNER/EXTERNAL. Den bør stå på
TUNER.
Kontroller antenneforbindelsen for fjernsynet og
videobåndoptageren.
Der er støj eller flimmer ved afspilning
Tryk på TRK-knapperne (
eller
) for at minimere dette.
Når der trykkes på
II
-knappen
Alt afhængig af båndets tilstand kan der forekomme flimmer på
under afspilning, er der støj
et pausebillede. Tryk på TRK-knapperne (
eller
) under
eller flimmer på pausebilledet.
slowmotion for at minimere dette.
Rensning af videohoveder
Hvis der optræder dårlige billeder på flere bånd, trænger
videohovederne muligvis til rensning. Dette er ikke særlig udbredt,
og medmindre det forekommer, bør hovederne ikke renses. Ved
rensning af videohovederne bør man gennemlæse de
instruktioner, der hører til rensebåndet. Forkert rensning kan
forårsage permanent skade på videohovederne.
Hvis fjernsynet ikke kan finde testbilledet, når
1.
Fjern antenneindgangsstikket fra det markerede stik
det indstilles til DVD/videobåndoptageren,
(antennesymbol) bagpå DVD/videobåndoptageren.
eller hvis der er interferens på testbilledet, er
2.
Følg instruktionerne i afsnittet ‘Indstilling af tv’et til
det muligt, at DVD/videobåndoptagerens
DVD/videobåndoptageren’ (se side 12).
udgangskanal er sammenfaldende med de
3.
Følg instruktionerne i afsnittet ‘Indstilling af
normale fjernsynsudsendelser i området. For
DVD/videobåndoptagerens udgangskanal’ (se side 19), og flyt
at forhindre dette, skal man ændre
kanalen adskillige trin ned fra den oprindelige indstilling
DVD/videobåndoptagerens udgangskanal
(eksempel: fra 36 til 39).
på følgende måde:
4.
Sæt antennestikket i det markerede stik (antennesymbol) bagpå
DVD/videobåndoptageren.
5.
Genindstil fjernsynet til DVD/videobåndoptageren ved at følge
instruktionerne i afsnittet ‘Indstilling af tv’et til
DVD/videobåndoptageren’ (side 12).
6.
Hvis problemet stadig forekommer, kan du gentage trin 1-5 for at
flytte endnu flere kanaler væk fra den oprindelige indstilling.
Hvis problemet ikke kan løses ved at følge ovenstående instruktioner, skal du skrive følgende ned:
Model- og serienummeret bagpå DVD/videobåndoptageren
Garantioplysningerne
En klar beskrivelse af problemet
Kontakt derefter den nærmeste SAMSUNG-kundeservice.
Sample
This manual is suitable for devices