Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 30 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 39
59
DK
58
DK
Vælg Audio-sprog
Du kan hurtigt og nemt vælge et sprog med AUDIO-knappen.
1
Tryk på AUDIO-knappen.
2
Brug
/
-knappen til at vælge sprog på en DVD.
- Sprogene vises med forkortelser.
3
Brug
/
-knappen for at vælge STEREO, RIGHT eller LEFT.
(På VCD/CD)
• Denne funktion er afhængig af det indkodede sprog på
disken og vil ikke virke på alle DVDer.
• En DVD disk kan indeholde op til 8 sprog.
• Hvis du ønsker at bruge det samme audio-sprog hver gang
du afspiller en DVD; så se s. 418 “Indstilling af sprog”.
DVD
Brug AUDIO-knappen
Repeat afspilning
Repeat Play lader dig gentage et spor, afsnit, titel, en sektion (A-B) eller hele
disken (kun VCD/CD).
1
Tryk på REPEAT-knappen på fjernbetjeningen. Repeat skærmen
vises.
2
Vælg afsnit, titel eller A-B ved hjælp af
/
-knappen.
- Knappen REPEAT A-B
• Tryk på REPEAT-knappen. Vælg A-B på skærmen ved hjælp af
/
-knappen. Eller tryk på 'REPEAT A-B'-knappen på
fjernbetjeningen.
• Tryk på OK i begyndelsen af det segment (A) du ønsker at
gennemse. B markeres automatisk derefter.
• Tryk på OK i slutningen af segmentet. Dette er slutningen på
segmentet (B).
• For at afslutte funktionen trykkes på knappen 'CLEAR' eller på
'REPEAT A-B' igen.
• A-B REPEAT giver dig ikke mulighed for at indstille punkt (B), før
der er gået mindst 5 sekunder, efter at punkt (A) er blevet indstillet.
3
Tryk på OK.
4
Du vender tilbage til normal afspilning ved at trykke på REPEAT
igen, og vælg Off ved hjælp af
/
-knappen.
Tryk derefter på OK.
Man kan trykke CLEAR på fjernbetjeningen for at standse
REPEAT.-afspilningen.
• En DVD gentager afspilning af afsnit eller titler. En CD eller
VCD gentager afspilning af hele disken eller et spor.
• Alt efter disken, er det muligt at Repeat-funktionen ikke virker.
Når man er i VCD 2.0 måde (MENU ON), virker denne funktion
ikke. Brug knappen DISC MENU i VCD 2.0 måde for at vælge
MENU ON eller OFF.
DVD
Ved afspilning af en DVD
Of
Of
f
Track
Disc
A - B
Off
Chapter
Title
A - B
1
DVD
VCD/CD
1
Brug af zoom (DVD/VCD)
DVD
1
Tryk på ZOOM-knappen på fjernbetjeningen under afspilning eller i
pausetilstand. Der vises en firkant på skærmen.
2
Brug knapperne
±
,
eller
,
for at vælge den del af skærmen,
zoomfunktionen skal bruges på.
3
Tryk på ENTER-knappen.
-
Tryk på ENTER under afspilning af en DVD for at zoome ind
2X/4X/2X/normal i nævnte rækkefølge.
-
Tryk på ENTER under afspilning af en VCD for at zoome ind
2X/normal i nævnte rækkefølge.
Du kan gentage et enkelt kapitel eller en hel titel.
1
Åben Repeat Menu (Menu for Gentag)
Tryk på knappen REPEAT (gentag) i afspilningsmåde for at åbne
menuen for Gentag.
Den aktuelle gentagemåde er fremhævet.
2
Vælg “Chapter” (kapitel)
Brug knapperne
,
for at vælge "Chapter".
Når du vælger Chapter, bliver "Chapter" fremhævet.
3
Gentag kapitel
Tryk på knappen OK for at gentage aktuelt kapitel.
4
Vælg “Title" (titel)
Brug knapperne
,
for at vælge "Title".
Når du vælger Title, bliver "Title" fremhævet.
5
Gentag titel
Tryk på knappen OK for at gentage titlen.
DVD gentager afspilning af kapitel eller titel, VCD gentager
afspilning af spor eller disk.
Gentag kapitel/titel
1
Of
Of
f
Track
Disc
A - B
Off
Chapter
Title
A - B
DVD
VCD/CD
Stereo
ENG
DOLBY DIGITAL
5.1CH
DVD
VCD/CD
DVD
Sample
This manual is suitable for devices