Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 17 of 39)

Languages: Danish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 39
32
33
DK
DK
Brug af ShowView-funktionen
Ændring af ShowView-programmering
Før du forudindstiller DVD/videobåndoptageren:
Tænd for fjernsynet og DVD/videobåndoptageren
Kontroller, at dato og klokkeslæt er korrekt
Indsæt det bånd, hvorpå programmet skal optages
(sikkerhedstappen skal være intakt)
Der kan forudindstilles op til seks programmer.
1
Tryk på TIMER-knappen for at angive en ShowView-kode.Tryk
±
eller
og OK eller
for at vælge
ShowView
.
Resultat
:
Der vises en meddelelse, og du kan nu angive
ShowView-koden.
Hvis alle seks programmer er indkodet, vises beskeden
Timer is full
. Se side 35 for at få oplysninger om,
hvordan man annullerer en forudindstillet optagelse.
2
Brug nummertasterne til at indtaste den kode, der står ved siden af
det ønskede program i tv-oversigten.
Hvis du ønsker at rette den ShowView-kode, du indtaster:
Tryk på
-knappen, til det ciffer, der skal rettes, er
slettet
Indtast det korrekte ciffer
3
Tryk på SETUP-knappen.
Resultat
:
Der vises oplysninger om programmet.
Når ShowView-funktionen bruges for første gang med
lagrede stationer, blinker programnummeret. Denne ene
gang skal stationens nummer indtastes manuelt ved at
trykke på knapperne
±
eller
. Se næste side, hvis:
Programnummeret eller klokkeslættene blinker
Du ønsker at ændre programmet
4
Hvis programmet og klokkeslættene er korrekte, skal du trykke på
SETUP-knappen.
5
Tryk på STANDBY/ON-knappen for at aktivere timeren.
6
Se side 33, hvis du ønsker at:
Kontrollere, at DVD/videobåndoptageren er programmeret
korrekt
Annullere en forudindstillet optagelse
Tallene ved siden af tv-programmerne er
ShowView-koder, der gør det muligt at programmere
videobåndoptageren på et øjeblik ved hjælp af
fjernbetjeningen. Indtast ShowView-koden for det
program, du vil optage.
ShowView er et varemærke, der tilhører Gemstar Development Corporation. ShowView-
systemet er fremstillet på licens givet af Gemstar Development Corporation.
Hvis du ønsker at ændre det viste program eller visse ting såsom optagehastigheden, kan du gøre det, før du
trykker anden gang på SETUP for at bekræfte.
Ønsket resultat
Handling
Valg af en anden
Tryk på knapperne
eller
, til
PR
blinker.
indgangssignalkilde end tuneren
Tryk på knappen
±
eller
for at ændre markeringen af
(AV1, AV2 or AUX)
indgangssignalkilde.
Resultat
:
Programnummeret erstattes af:
AV1-, AV2- eller AUX-kilden ved brug af knappen
±
eller
for en satellitmodtager eller ekstern
videokilde.
Indgangssignalkilden skal vælges, før der ændres på andre
værdier.
Optagelse af et program hver dag
Tryk på
eller
, til
Day
blinker.
(mandag til søndag) på samme tidspunkt
Tryk på
±
eller
, til værdien
DLY
(Dagligt) vises.
Optagelse af et program hver uge
Tryk på
eller
, til
Day
blinker.
på samme dag og tidspunkt
Tryk på
±
eller
, til værdien
W-
(Ugentligt) vises, fulgt af den
ønskede ugedag.
Eksempel
:
W-SA
(Ugentligt, lørdag)
Forlængelse af optagetiden
Tryk på
eller
, til
STOP
blinker.
Tryk på
±
eller
for at øge eller mindske stoptiden.
Valg af optagehastighed
Tryk på
eller
, til optagehastighedsmarkeringen blinker.
Tryk på
±
eller
, til den korrekte angivelse vises:
Auto
(Automatisk valg af hastighed) : se side 32
SP
(Standard Play)
LP
(Long Play)
Valg af VPS/PDC-optagelse
Tryk på
eller
, til
V/P
blinker.
Tryk på
±
eller
, til angivelsen On eller “-” vises.
Vælg kun V/P, hvis du er sikker på, at det program, du vil
optage, sendes med V/P. Hvis du slår PDV til (ved at vælge
“ON” i højre kolonne på skærmen), skal du indstille
starttidspunktet NØJAGTIGT som det er angivet i tv-
programmet. Ellers finder optagelsen ikke sted.
VCR
VCR
ShowView
Code
Code
:
0 - 9
Correct
:
Standard
ShowView
Timer Method
PR
Day
Start
Stop
Speed
V/P
WE
01
19
:
00
19
:
30
SP
Off
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
5
1
Sample
This manual is suitable for devices