Samsung DVD-CM500 user manual download (Page 13 of 39)

Languages: Norwegian
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 39
Velge fargeinnstilling
NICAM
Intelligent bildekontroll
24
25
N
N
VCR
VCR
VCR
Det er tre slags NICAM-program: NICAM stereo, NICAM mono og
Tospråklig (bilingual) (overføring på et annet språk).
NICAM-programmer følges alltid av en standard monolyd-sending
og du kan velge den lyden du ønsker. Se side 35.
1
Når MENU er trykket, trykk på OK eller
.
Resultat:
Setup-menyen vises.
2
Trykk knappene
±
,
for å velge
User Set
.
3
Trykk OK for å bekrefte valget.
Resultat:
Menyen
User Set
vises.
4
Trykk på knappene
±
eller
til markøren står ved
NICAM
.
5
For å velge…
Trykk OK eller
til…
Mono-innstilling
Off
vises.
Off: Velg denne opptaksinnstillingen for
standard mono-lyd under en NICAM-
sending bare hvis lyden er forvrengt
pga. dårlige mottaksforhold.
NICAM-innstilling
On
vises.
On: Bruk normalt denne innstillingen.
6
Når alt er ferdig, trykk knappen RETURN tre ganger for å forlate
menyen.
Funksjonen Intelligent bildekontroll gjør det mulig å justere
skarpheten i bildet automatisk, slik du selv foretrekker å ha det.
1
Når MENU er trykket, trykk på OK eller
.
Resultat:
Setup-menyen vises.
2
Trykk knappene
±
,
for å velge
User Set
.
3
Trykk OK-knappen for å bekrefte valget.
Resultat:
Menyen
User Set
vises.
4
Trykk OK eller
for å velge alternativet.
5
Trykk
for å velge IPC (Intelligent Picture Control).
Når Intelligent bildekontroll (IPC) er
On
(på), justeres
skarpheten i bildet automatisk.
6
For å justere skarpheten manuelt, trykk på knappen
for å slå
IPC-innstillingen av (
Off
).
7
Trykk på knappene
eller
til bildet er slik du vil ha det.
Hvis du ikke trykker på noen knapp innen ti sekunder,
forsvinner menyen
PICTURE
automatisk.
8
Når du er ferdig, trykk RETURN igjen.
Du kan også direkte velge funksjon ved bruk av IPC-
knappen på fjernkontrollen.
Før du gjør opptak eller spiller av en kassett, kan du velge det riktige
systemet.
I motsatt fall velger systemet automatisk mottaksstandard når du
velger AUTO.
Når du spiller av en kassett, velger DVD- og
videokassettspilleren automatisk standard.
Når du spiller av en NTSC-innspilt kassett på denne
spilleren, må du gjøre en innstilling på fargesystemet for å
tilpasse det til fjernsynet.
Hvis fjernsynet er et apparat som
bare har PAL-system, sett det til NTPB. Hvis du har et
multisystem-TV (NTSC 4.43-kompatibelt), sett det til NT
4.43 og du kan ta opp NT 4.43.
1
Når MENU er trykket, trykk på OK eller
.
Resultat:
Setup-menyen vises.
2
Trykk knappene
±
,
for å velge
User Set
.
3
Trykk OK for å bekrefte valget.
Resultat:
Menyen
User Set
vises.
4
Trykk på knappene
±
eller
til markøren står ved
Colour
System
5
Trykk på knappen
for å velge
Auto
PAL
SECAM
MESECAM
B/W
.
Auto
Når du spiller av en kassett, blir systemets standard valgt
automatisk av DVD- og videokassettspilleren
B/W
Svart-hvitt (Black and white)
6
Når alt er ferdig, trykk knappen RETURN tre ganger for å forlate
menyen
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Colour
System
:
Auto
NICAM
:
On
IPC
:
On
ShowView Extend
:
Off
User Set
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
Colour
System
:
Auto
NICAM
:
On
IPC
:
On
ShowView Extend
:
Off
User Set
On
Off
Auto
PAL
SECAM
MESECAM
B/W
Colour
System
:
Auto
NICAM
:
On
IPC
:
On
ShowView Extend
:
Off
User Set
Language
:
English
User Set
Auto Power Off
:
Off
Screen Messages
:
On
Install
On
Off
Sample
This manual is suitable for devices