Samsung DVD-511 user manual download (Page 9 of 17)

Languages: Polish
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 17
17
U°ywanie funkcji wy³wietlania informacji
(Display)
Przeszukiwanie rozdzia‚u lub utworu
Pomijanie utwor²w
Podczas odtwarzania mo°esz szybko przeszuka· rozdzia‚ lub utw¸r lub
u°y· funkcji skip aby przej±· do nast«pnej sekcji lub rozdzia‚u.
2
2
Wci±nij przycisk NEXT SKIP lub BACK
SKIP podczas odtwarzania.
¥
Je°eli podczas odtwarzania DVD wci±niesz przycisk
NEXT SKIP, przejdziesz do nast«pnego rozdzia‚u.
Je°eli naci±niesz BACK SKIP, przejdziesz do pocz¶tku
odtwarzanego rozdzia‚u. Jeszcze jedno wci±ni«cie
spowoduje przej±cie do pocz¶tku poprzedniego
rozdzia‚u.
¥
Je°eli podczas odtwarzania VCD 2.0 w trybie MENU
OFF, VCD 1.1 lub CD wci±niesz przycisk NEXT SKIP,
przejdziesz do nast«pnego rozdzia‚u. Je°eli naci±niesz
BACK SKIP, przejdziesz do pocz¶tku odtwarzanego
rozdzia‚u. Jeszcze jedno wci±ni«cie spowoduje
przej±cie do pocz¶tku poprzedniego rozdzia‚u.
¥
Je°eli odtwarzany utw¸r na p‚ycie VCD jest d‚u°szy ni°
15 min. i wci±niesz przycisk NEXT SKIP, to spowoduje
to przej±cie o 5 min. do przodu. Je°eli wci±niesz
przycisk BACK SKIP, to spowoduje to przej±cie o 5
minut wstecz.
¥
Je°eli podczas odtwarzania VCD 2.0 w trybie MENU
lub funkcji TRACK VIEW wci±niesz przycisk NEXT
SKIP, przejdziesz do nast«pnego MENU lub
wy±wietlenia informacji nast«pnego utworu. Je°eli
wci±niesz przycisk BACK SKIP, przejdziesz do
poprzedniego MENU lub wy±wietlenia informacji
poprzedniego utworu. (zobacz na str 20).
1
1
Podczas odtwarzania naci±nij na pilocie
przycisk FWD lub REV SEARCH.
¥
Aby przeszukiwa· utw¸r lub rozdzia‚ szybciej dla DVD,
wci±nij ponownie przycisk REVERSE lub FORWARD
SEARCH (w kolejno±ci pr«dko±· x2, x4, x8, x16, x32,
normalna pr«dko±·)
¥
Aby przeszukiwa· utw¸r lub rozdzia‚ szybciej dla VCD i
CD, wci±nij ponownie przycisk REVERSE lub
FORWARD SEARCH (w kolejno±ci pr«dko±· x4, x8,
normalna pr«dko±·)
¥
Aby powr¸ci· do normalnej pr«dko±ci odtwarzania
wci±nij przycisk PLAY/PAUSE.
¥
W trybie SEARCH (8x,
16x, 32x) dla DVD lub
odtwarzaniu ze
zwi«kszon¶ pr«dko±ci¶
p‚yty VCD nie s‚ycha·
±cie°ki d¹wi«kowej
¥
Je°eli w SETUP MENU
opcja 2X SCAN AUDIO
jest ustawiona jako ON,
nie b«dzie s‚ycha· ±cie°ki
d¹wi«kowej dla p‚yt
zapisanych w LPCM,
DTS, MPEG-2.
¥
W zale°no±ci od p‚yty
±cie°ka d¹wi«kowa mo°e
nie by· s‚yszana w trybie
odtwarzania 2x.
U°ywanie funkcji wyszukiwania
(Search) i pomijania (Skip)
16
FUNKCJE
PODSTAWOWE
UWAGA
Podczas odtwarzania p‚yty DVD
Podczas odtwarzania p‚yty CD/VCD
1
1
Wci±nij przycisk DISPLAY na pilocie
zdalnego sterowania podczas
odtwarzania.
- wy±wietli si« bie°¶cy tytu‚, numer rozdzia‚u i czas trwania
¥
za pomoc¶ przycisku LEFT/RIGHT wybierz tytu‚ lub
numer rozdzia‚u. Za pomoc¶ przycisk¸w UP/DOWN lub
numerycznych wprowad¹ inny tytu‚ lub numer rozdzia‚u
i wci±nij przycisk ENTER
¥
aby wprowadzi· czas, od kt¸rego chcesz rozpocz¶· odt-
warzanie u°yj przycisk¸w LEFT/RIGHT aby wybra·,
a potem klawiszy numerycznych do wprowadzenia czasu
i nast«pnie wci±nij przycisk ENTER.
2
2
Wci±nij dwukrotnie przycisk Display na
pilocie zdalnego sterowania.
- Pojawi¶ si« aktualne ustawienia audio, podtytu‚u
i g‚o±no±ci.
- Aby wy‚¶czy· wskazania, ponownie wci±nij przycisk
Display.
0:06:54
C:04
T:01
1
1
Wci±nij podczas odtwarzania przycisk
DISPLAY na pilocie zdalnego sterowania.
- Na ekranie wy±wietli si« numer utworu, czas odtwarzania
i poziom g‚o±no±ci.
¥
U°yj przycisku LEFT/RIGHT aby wybra· utw¸r. U°yj
przycisk¸w UP/DOWN lub numerycznych aby wybra·
inny numer utworu i zatwierd¹ przyciskiem ENTER.
¥
Aby wprowadzi· czas, od kt¸ego chcesz rozpocz¶·
odtwarzanie, wci±nij przycisk LEFT/RIGHT i nast«pnie
przyciskami numerycznymi wprowad¹ °¶dany czas.
Zatwierd¹ przyciskiem Enter.
- Aby wy‚¶czy· wskazania wy±wietlacza, ponownie wci±nij
przycisk Display.
Co to jest rozdzia‚?
Ka°dy tytu‚ na DVD mo°e by· podzielony na rozdzia‚y (podobnie jak na CD podzielonym
na utwory).
Co to jest tytu‚?
P‚yta DVD mo°e zawiera· kilka r¸°nych tytu‚¸w. Na przyk‚ad, je°eli p‚yta zawiera cztery
r¸°ne filmy, ka°dy mo°e by· rozr¸°niony jako tytu‚.
0:06:54
T:01
ENG 5.1 CH
ENG ON
99
99
DVD
CD
UWAGA
511-Poland(00441T)
3/12/1 11:16 AM
Page 16
Sample
This manual is suitable for devices