Samsung DVD-511 user manual download (Page 7 of 17)

Languages: Polish
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 17
Wybieranie metody pod‚²czenia
13
Wybieranie metody pod‚²czenia
12
POü±CZENIA
ANALOG AUDIO OUT
R
R
L
L
OPTICAL
COAXIAL
OPTICAL
COAXIAL
DIGITAL AUDIO OUT
Pod‚´czanie do Systemu Audio
Pokazane poni°ej instrukcje pod‚¶czenia zazwyczaj stosowane do
po‚¶czenia odtwarzacza DVD z telewizorem i innymi urz¶dzeniami.
¥
Zawsze wy‚¶czaj odtwarzacz, telewizor i inne urz¶dzenia przed po‚¶czeniem
lub roz‚¶czeniem jakichkolwiek przewod¸w.
¥
Szczeg¸‚owych informacji o post«powaniu przy pod‚¶czaniu szukaj
w odpowiedniej instrukcji obs‚ugi pod‚¶czanego sprz«tu.
Przed pod‚´czeniem odtwarzacza DVD
Analogowe wyj¶cia Audio
Wej¶cia Audio typu Jack
Wej¶cia cyfrowe Audio typu Jack
Dekoder Dolby Digital
Wzmacniacz 2-kana‚owy
Cyfrowe wyj¶cia Audio
AUDIO
DVD
Metoda 1
Metoda 2
lub
¥
Je°eli wybierzesz Scart, S-Video mo°e nie dzia‚a·.
¥
Je°eli wybierzesz S-Video, Scart mo°e nie dzia‚a·.
¥
Metoda 1
odtwarzacz DVD + TV z gniazdem Video Jack
¥
Metoda 2
odtwarzacz DVD + TV z gniazdem S-Video Jack
(Je°eli wybierzesz S-Video prze‚¶cznikiem VIDEO OUT SELECT)
¥
Metoda 3
odtwarzacz DVD + TV z gniazdem Scart Jack (Audio & Video)
(Je°eli wybierzesz S-Video prze‚¶cznikiem VIDEO OUT SELECT)
Telewizor (normalny, szerokoekranowy, projektor, etc.)
Pod‚´czanie do telewizora (dla Video)
R
L
VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
ANALOG AUDIO OUT
R
L
AV
Gniazda
wej¶ciowe
audio typu jack
Dobra jako¶µ
obrazu
Audio pod-
stawowe
LUB
LUB
Przew¸d A/V
(dostarczony)
Przew¸d
S-Video
(dostarczony)
Przewody Scart
(nie dostarczane)
Lepsza jako¶µ
obrazu
Najlepsza jako¶µ
(Je°eli wybrano RGB
w Menu SETUP)
Gniazdo
wej¶ciowe
Video typ jack
S-Video jack
Scart jack
DVD
TV
Metoda 1
Metoda 2
Metoda 3
UWAGA
511-Poland(00441T)
3/12/1 11:16 AM
Page 12
Sample
This manual is suitable for devices