Samsung DVD-511 user manual download (Page 6 of 17)

Languages: Polish
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 17
11
Zapoznanie si« z pilotem zdalnego sterowania
10
Zapoznanie si« z pilotem zdalnego sterowania
15
20
21
22
23
24
14
13
12
11
10
16
17
18
19
8
9
7
6
5
4
3
2
1
USTAWIENIA
POCZ±TKOWE
Przyciski funkcji DVD
Przycisk w‚´czania/czuwania (DVD POWER)
Przyciski numeryczne
Przycisk funkcji powtarzania (REPEAT)
¥
Pozwala na powtarzalne odtwarzanie tytu‚u, rozdzia‚u, utworu, lub p‚yty.
Przycisk funkcji powtarzania zaznaczonego fragmentu (A-B REPEAT)
¥
Pozwala na powtarzanie fragmentu pomi«dzy punktami A i B.
Przycisk ustawie˜ pocz´tkowych (SETUP)
¥
Otwiera menu ustawie˜ pocz¶tkowych odtwarzacza DVD (Setup Menu).
Przycisk wyboru trybu (MODE)
¥
Pozwala na ustawienie okre±lonych opcji.
Przyciski wyszukiwania (SEARCH)
¥
Pozwala na wyszukiwanie w prz¸d i w ty‚ okre±lonego fragmentu na p‚ycie.
Przycisk STOP
Przyciski pomijania (SKIP)
¥
Do pomijania kolejnych tytu‚¸w, rozdzia‚¸w, utwor¸w.
Przycisk MENU
¥
Otwiera menu p‚yty.
Przycisk TOP MENU
¥
Otwiera dost«p do bezpo±redniego odtwarzania obrazu lub d¹wi«ku.
Przyciski zatwierdzania/kierunku (GORA/D·ü lub LEWO/PRAWO)
Przycisk odtwarzania klatka po klatce (STEP)
¥
Przesuwa odtwarzanie o jedn¶ klatk« za ka°dym naci±ni«ciem.
Przycisk AUDIO
¥
U°yj tego przycisku aby uzyska· dost«p do r¸°nych funkcji na p‚ycie.
Przycisk otwierania/zamykania
Przycisk funkcji d³wi«ku przestrzennego (3D SOUND)
Przycisk funkcji ZOOM
Przycisk wyczyszczenia (CLEAR)
¥
S‚u°y do zamykania menu na ekranie czy wy±wietlaczu.
Przycisk BOOKMARK
Przycisk odtwarzania/pauzy (PLAY/PAUSE)
¥
Rozpoczyna lub wstrzymuje chwilowo odtwarzanie.
Przycisk powrotu (RETURN)
¥
Przywraca poprzednie menu.
Przycisk wy¶wietlania (DISPLAY)
¥
Wy±wietla aktualny tryb odtwarzania.
Przycisk funkcji zmiany k´ta widzenia (ANGLE)
¥
Otwiera dost«p do r¸°nych k¶t¸w widzenia kamery na p‚ycie DVD.
Przycisk podtytu‚u (SUBTITLE)
¥
Podczas odtwarzanie p‚yty, naci±nij ten przycisk aby wy±wietli· lub wy‚¶czy·
podtytu‚y na ekranie.
511-Poland(00441T)
3/12/1 11:16 AM
Page 10
Sample
This manual is suitable for devices