Samsung DVD-511 user manual download (Page 5 of 17)

Languages: Polish
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 17
Wska³nik zasilania/czuwania
¥
Po pod‚¶czeniu urz¶dzenia po raz pierwszy
zapali si« wska¹nik. Po wci±ni«ciu przy-
cisku power zga±nie lampka wska¹nika.
Kiesze˜ odtwarzacza
¥
Do umieszczania odtwarzanych p‚yt DVD,
Video-CD lub CD.
Wy¶wietlacz
¥
Wy±wietla wska¹niki funkcji
odtwarzacza.
Przycisk otwierania / zamykania kieszeni p‚yt
¥
Otwiera lub zamyka kiesze˜ p‚yt.
Przycisk Odtwarzania / Pauzy
¥
Rozpoczyna lub wstrzymuje odtwarzanie
p‚yty.
Przycisk Stop
¥
Zatrzymuje odtwarzanie.
Przycisk prze‚´czania/pomijania (skip)
¥
Prze‚¶cza/pomija lub wyszukuje °¶dane
sceny lub fragmenty muzyki.
Opis tylnego panelu
9
Opis wy¶wietlacza
D
2
1
5
6
7
8
9
10
4
3
11
12
13
14
Wska¹nik k¶ta widzenia obrazu (angle)
Wska¹niki typu p‚yty
Odtwarzanie w ty‚/pauza/ odtwarzanie do
przodu
Pod±wietlenie funkcji d¹wi«ku przestrzen-
nego (3D Surround)
DVD : numer tytu‚u (title)
DVD : numer cz«±ci filmu (chapter)
Video/Audio CD : numer utworu (track)
Tryb odtwarzania powtarzalnego (repeat)
Wska¹nik liniowego sygna‚u wyj±ciowego
PCM
Wska¹nik PAL
Wska¹nik systemu Dolby Digital
Wska¹nik sygna‚u wyj±ciowego DTS (Digital
Theater System)
Wska¹nik sygna‚u wyj±ciowego MPEG-2
Wy±wietlenia informacji o funkcjach takich jak
ODTWARZANIE, ZATRZYMANIE,
üADOWANIE, TRYB PRZYPADKOWY, ...
no DISC:
nie ma p‚yty
OPEN:
otwarta kiesze˜ odtwarzacza
LOAD:
odtwarzacz przyjmuje informacje o
p‚ycie
8
Opis przedniego panelu
Wska³niki przedniego panelu
OPEN/
CLOSE
SKIP
STOP
PLAY/PAUSE
OPEN/CLOSE
STANDBY/ON
USTAWIENIA
POCZ±TKOWE
Panel tylni
VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
ANALOG AUDIO OUT
R
L
OPTICAL
COAXIAL
DIGITAL AUDIO OUT
S-VIDEO
SCART
VIDEO OUT
SELECT
AV
(TV)
1
2
3
4
6
5
GNIAZDO WYJ´CIOWE DIGITAL
AUDIO JACK
¥
U°yj optycznego lub koncentrycznego
przewodu cyfrowego aby pod‚¶czy· go
do odbiornika wsp¸‚pracuj¶cego z
Dolby Digital. U°yj po‚¶czenia ze
wzmacniaczem A/V, zawieraj¶cego
dekoder Dolby Digital lub dekoder DTS.
MIESZANE GNIAZDA AUDIO JACK
¥
Po‚¶cz gniazda wej±ciowe Audio jack
Twojego telewizora, odbiornika
audio/video czy magnetowidu.
GNIAZDO WYJ´CIOWE VIDEO JACK
¥
U°yj przewodu video aby po‚¶czy· to
gniazdo z gniazdem wej±ciowym
Video Twojego telewizora.
GNIAZDO WYJ´CIOWE S-VIDEO
JACK
¥
U°yj przewodu S-Video aby po‚¶czy·
to gniazdo z gniazdem wej±ciowym S-
Video Twojego telewizora dla lepszej
jako±ci obrazu. Prze‚¶cznik systemu
wyj±cia musi by· ustawiony w pozycji
S-Video.
PRZEü³CZNIK WYBORU SYSTEMU
WYJ´CIA VIDEO
¥
U°yj go do wyboru systemu wyj±cia
video. Je°eli wybierzesz Scart,
S-Video mo°e nie dzia‚a·. Je°eli
wybierzesz S-Video, mo°e nie dzia‚a·
jack Scart.
GNIAZDO SCART AV
¥
Po‚¶cz z telewizorem poprzez jack
SCART. Prze‚¶cznik systemu wyj±cia
musi by· ustawiony w pozycji SCART.
511-Poland(00441T)
3/12/1 11:16 AM
Page 8
Sample
This manual is suitable for devices