Samsung DVD-511 user manual download (Page 3 of 17)

Languages: Polish
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 17
USTAWIENIA
POCZ±TKOWE
POü±CZENIA
FUNKCJE
PODSTAWOWE
FUNKCJE
ZAAWANSOWANE
ZMIANA USTAWIE`
MENU
POCZ±TKOWEGO
ZALECENIA
5
Spis tre°ci
Spis tre°ci
Wybieranie metody pod‚¶czenia
..............
12
¥
Pod‚¶czanie do Systemu Audio
............
12
¥
Pod‚¶czanie do telewizora
....................
13
Odtwarzanie p‚yty
....................................
14
U°ywanie funkcji wyszukiwania (Search) i
pomijania (Skip)
........................................
16
U°ywanie funkcji wy±wietlania informacji
(Display)
..................................................
17
Odtwarzanie powtarzalne
(funkcja Repeat)
......................................
18
Programowanie kolejno±ci odtwarzania
i funkcja Random
......................................
19
U°ywanie funkcji Disc View
......................
20
Wyb¸r j«zyka ±cie°ki d¹wi«kowej
............
21
Wyb¸r j«zyka podtytu‚u
............................
22
Zmiana k¶ta widzenia kamery
..................
23
U°ywanie funkcji Bookmark
....................
24
U°ywanie funkcji Zoom i 3D Sound
........
25
U°ywanie Menu pocz¶tkowego
................
26
Ustawianie funkcji j«zykowych
................
27
Ustawianie funkcji poziomu dost«pu
........
29
Ustawianie opcji Audio
............................
30
Ustawianie opcji wy±wietle˜
....................
31
Rozwi¶zywanie prostych problem¸w
......
32
Dane techniczne
......................................
33
Og¸lne funkcje
..........................................
6
Typ i charakterystyka dysk¸w
....................
7
Opis wygl¶du zewn«trznego
......................
8
¥
Opis przedniego panelu
..........................
8
¥
Opis wy±wietlacza
....................................
8
¥
Opis tylnego panelu
................................
9
Zapoznanie si« z pilotem zdalnego
sterowania
................................................
10
Przed rozpocz«ciem
1
Otw¸rz pokryw«
przedzia‚u baterii pilota.
2
W‚¸° dwie baterie AA
sprawdzaj¶c
biegunowo±· (+, -)
(baterie suche).
3
Zamknij pokryw«
przedzia‚u baterii.
¥
Sprawd¹ biegunowo±· +-
baterii.
¥
Sprawd¹ czy baterie s¶
suche.
¥
Sprawd¹ czy czujnik pilota
nie jest zas‚oni«ty czy
zablokowany.
¥
Sprawd¹ czy nie ma w
pobli°u ¹r¸de‚ fluorescencji.
Akcesoria
Pilot zdalnego
sterowania
Baterie do pilota
(rozmiar AA)
Przew²d S-Video
Instrukcja obs‚ugi
Przew²d Audio/Video
Wk‚adanie baterii do pilota
zdalnego sterowania
Je°eli pilot nie dzia‚a
prawid‚owo:
4
511-Poland(00441T)
3/12/1 11:16 AM
Page 4
Sample
This manual is suitable for devices